Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00126 - reglementen - tarieven: sociale voordelen in het onderwijs geldig vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Reglement Onderwijs.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00126 - reglementen - tarieven: sociale voordelen in het onderwijs geldig vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 22
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00126 - reglementen - tarieven: sociale voordelen in het onderwijs geldig vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00126 - reglementen - tarieven: sociale voordelen in het onderwijs geldig vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 27 mei 2013 werden de tarieven in verband met de sociale voordelen van het onderwijs goedgekeurd.

Argumentatie

Aangezien de huidige  tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf juni 2013 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Omzendbrief van 25 juli 1991 van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap

Deze omzendbrief regelt het toekennen van de sociale voordelen in het onderwijs vanaf het schooljaar 1991-1992.

Raadsbesluit van 27 mei 2013

Dit besluit regelt de toepassing van de sociale voordelen in het onderwijs in de Edegemse scholen vanaf 27 mei 2013.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt de tarieven in verband met de sociale voordelen in het onderwijs als volgt goed:

Artikel 1 - bepaling sociale voordelen

In gemeenteschool Andreas Vesalius Edegem wordt volgend toezicht georganiseerd:

 • het ochtendtoezicht: van 08u00  tot 8u15;
 • het middagtoezicht: van 12u05 tot 13u20;
 • het avondtoezicht: van 15u45 tot 16u30;
 • de avondstudie: van 15u35 tot 16u20.

Aan de leerlingen van de instellingen van het lager en kleuteronderwijs van het vrij en gemeenschapsonderwijs te Edegem worden dezelfde sociale voordelen toegekend als aan de leerlingen van de gemeentelijke school Andreas Vesalius Edegem.

Artikel 2 - ochtend- en avondtoezicht en avondstudie

De tussenkomst voor het ochtend-, het avondtoezicht en de avondstudie wordt verminderd met het remgeld vermenigvuldigd met het aantal rechthebbende leerlingen, waarbij:

 • het remgeld gelijk is aan het bedrag dat door de verstrekker van het sociaal voordeel wordt gevraagd voor het ochtendtoezicht, het avondtoezicht en de avondstudie aan de leerlingen die zijn onderwijsinstelling bezoeken;
 • het aantal rechthebbende leerlingen gelijk is aan het aantal leerlingen dat het sociaal voordeel geniet. Hiervoor wordt het gemiddelde genomen van de eerste drie maanden van het lopende schooljaar.

Bedoeld remgeld wordt vanaf 1 januari 2023 vastgesteld als volgt:

 • voor het ochtendtoezicht:   0,65 EUR per begonnen uur per kind;
 • voor het avondtoezicht:     1,00 EUR per begonnen uur per kind;
 • voor de avondstudie:       1,00 EUR per begonnen uur per kind.

De vergoeding voor het ochtendtoezicht, avondtoezicht en de avondstudie bedraagt op 1 december 2022 20,11 EUR per uur (spilindex 203,99) gekoppeld aan de loonindex van het overheidspersoneel.

Het normenstelsel wordt bepaald als volgt:

 • voor het ochtendtoezicht is een begonnen schijf van 40 leerlingen een eenheid;
 • voor het avondtoezicht is een begonnen schijf van 30 leerlingen een eenheid;
 • voor de avondstudie is een begonnen schijf van 25 leerlingen een eenheid.

Artikel 3 - middagtoezicht

De tussenkomst voor het middagtoezicht wordt vastgesteld als volgt:

 • Z x aantal dagen x aantal toegekende eenheden;
 • verminderd met: X EUR * Y;
 • verminderd met: remgeld x aantal rechthebbende leerlingen x aantal dagen

waarbij:

 • Z gelijk is aan het door de verstrekker van het sociaal voordeel vastgestelde bedrag per eenheid, dat minimaal gelijk is aan het minimum bruto-uurloon van het bezoldigingsregime van de bedienden;
 • X gelijk is het bedrag dat per leerling via de globale werkingssubsidie naar de school vloeit voor de organisatie van het middagtoezicht. Aangezien de school dit bedrag rechtstreeks van het Ministerie van Onderwijs ontvangt moet de gemeentelijke toelage overeenkomstig verminderd worden. (in mei 2013 bedraagt X 6,30 EUR)
 • Y gelijk is aan het aantal leerlingen van de betrokken instelling op 1 februari van het voorafgaand schooljaar;
 • het remgeld gelijk is aan het bedrag dat per middagtoezicht door de verstrekker van het sociaal voordeel wordt gevraagd aan de leerlingen die zijn onderwijsinstellingen bezoeken en die een beroep doen op het middagtoezicht. Het remgeld wordt slechts in mindering gebracht van het aantal leerlingen dat zich situeert binnen een volledige schijf van het toegekend normenstelsel;
 • het aantal rechthebbende leerlingen gelijk is aan het aantal leerlingen dat het sociaal voordeel geniet. Hiervoor wordt het gemiddelde genomen van het aantal maanden dat het voordeel wordt toegekend.

Onder eenheid wordt begrepen het toezicht van een persoon met toezicht belast gedurende één uur.

De toepassingscriteria worden vastgesteld als volgt:

 • vergoeding vanaf 1 januari 2022: bruto-uurloon van 20,11 EUR (spilindex 203,99) gekoppeld aan de loonindex van het overheidspersoneel;
 • remgeld: wordt 1,00 EUR per beurt per kind;
 • normenstelsel: de begonnen schijf van 40 leerlingen is een eenheid.

Artikel 4

De inrichtende machten die van de sociale voordeel willen genieten, zijn gehouden minimaal hetzelfde remgeld te vragen aan de ouders of aan de personen die de leerling in rechte of in feite onder hun bewaring hebben als het remgeld dat wordt gevraagd voor hetzelfde toezicht aan de leerlingen van de gemeentelijke school Andreas Vesalius.

Artikel 5

Indien de toezichten worden georganiseerd in verschillende vestigingsplaatsen van de onderwijsinstelling wordt het sociaal voordeel berekend per georganiseerd toezicht met dien verstande dat ongeacht het door het gemeentebestuur vastgestelde normenstelsel steeds één eenheid per georganiseerd toezicht zal worden toegekend.

Artikel 6

De bezoldiging van de toezichters gebeurt door de instelling die het sociaal voordeel ontvangt.

De betaling door het gemeentebestuur kan enkel geschieden na trimestriële voorlegging van de door de toezichters tegengetekende prestatiestaten door de begunstigde inrichtende macht.

Artikel 7

De financiële tussenkomsten voor de aan de leerlingen verleende sociale voordelen, worden slechts toegekend aan de inrichtende machten die erom verzoeken en die de door het gemeentebestuur nodig geachte controle aanvaarden, zonder dat deze controle tot enige inmenging in het schoolleven zelf mag aanleiding geven.

Artikel 2

Het voorgaande raadsbesluit betreffende sociale voordelen in het onderwijs wordt opgeheven vanaf 1 januari 2023.