Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00153 - reglementen - belasting op volledige afkoppeling van DWA en RWA voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Belastingreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00153 - reglementen - belasting op volledige afkoppeling van DWA en RWA voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 21
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00153 - reglementen - belasting op volledige afkoppeling van DWA en RWA voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00153 - reglementen - belasting op volledige afkoppeling van DWA en RWA voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd de belasting op de volledige afkoppeling DWA en RWA voor de peridoe van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

Argumentatie

Aangezien de hudige tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2020 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen

Juridische grond

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Dit decreet is van toepassing op de belastingen die worden gevestigd door de provincies en de gemeenten in het Vlaams Gewest.


Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het belastingreglement op volledige afkoppeling van DWA en RWA voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Artikel 1: definities

  • Afvalwater: water met afvalstoffen en/of verontreinigingen waarvan de houder zich ontdoet of moet doen.
  • Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater.
  • Gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd voor hemelwater.
  • Semi-gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd is tot het hemelwater van de wegverharding en de huisaansluitingen die reeds gescheiden kunnen aanvoeren. De overige bestaande huisaansluitingen voeren nog gemengd aan io de leiding van afvalwater.
  • Afkoppelingsdeskundige: wordt door de gemeente aangesteld. Informeert de bewoners, maakt het afkoppelingsplan, de kostenraming, volgt de uitvoering van de afkoppelingswerken op en controleert de facturen.
  • Bestaande gebouwen: gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning werd afgeleverd zonder de verplichting van het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren.
  • Maximale afkoppeling: bij open en halfopen bebouwing dient alle hemelwater gescheiden van afvalwater afgevoerd te worden. Bij gesloten bebouwing dient het hemelwater gescheiden van het  afvalwater afgevoerd te worden, behalve indien hiervoor leidingen door of onder de woning dienen aangelegd te worden.

Artikel 2: belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die eigenaar van het af te koppelen gebouw is op het moment van de uitvoering van het rioleringsproject en die binnen een termijn van 6 maanden na de datum van uitvoering van de rioleringswerken, het hemelwater niet maximaal laat afkoppelen volgens het door de gemeente vastgestelde afkopelingsproject.

Artikel 3:vaststelling

De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 1 800 EUR per jaar, verrekenbaar per maand en betaalbaar vanaf het einde van de zevende maand na de datum van de uitvoering van het afkoppelingsproject ter hoogte van de bestaande woning, indien het hemelwater bij de bestaande woning niet maximaal werd afgekoppeld.

Artikel 4: vrijstelling

Eingenaars van gebouwen waarvoor de maximale afkoppeling technisch-economisch niet haalbaar is worden vrijgesteld van deze belasting. De haalbaarheid van de maximale afkoppeling wordt bepaald door de afkoppelingsdeskundige. In geval van onenigheid over deze beslissing zal een voor beide partijen aanvaardbare, onafhankelijke deskundige aangesteld worden die de definitieve beslissing zal nemen.

Artikel 5: invordering en inning

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen. De belasting wordt geïnd overeenkomstig de bepalingenvan het Decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

Artikel 6: bezwaar

De belastingplichtige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgmeester en schepenen.

De indiening en de behandeling van het bezwaar gebeurt volgens de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande besluiten in verband met volledige afkoppeling van DWA en RWA op vanaf 1 januari 2023.