Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00143 - reglementen - retributie begraafplaats voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00143 - reglementen - retributie begraafplaats voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 17
Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 5
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Peter Verstraeten, Gitte Gijs
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00143 - reglementen - retributie begraafplaats voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00143 - reglementen - retributie begraafplaats voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 29 maart 2021 werd het retributiereglement voor de begraafplaats voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

Argumentatie

Aangezien de huidige tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 april 2021 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen

Juridische grond

Zie gekoppeld gemeenteraadsbesluit 2021_GR_00057

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 het retributiereglement begraafplaats goed als volgt:

Artikel 1 

De belastingen en retributies zijn verschuldigd  door de aanvrager (of zijn gemachtigde) van de lijkbezorging, concessie, verlenging, … en worden gefactureerd.

Artikel 2

Voor de bepaling van de concessietarieven wordt een onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners.

Een inwoner is een persoon

  • die op datum overlijden ingeschreven is in Edegem of
  • waarbij op datum overlijden Edegem de laatste woonplaats was alvorens opname in RVT, serviceflat of bij familie voor zorg

De bepaling van het tarief inwoner of niet-inwoner gebeurt op datum van overlijden.

Artikel 3 consessies - tarieven

De concessietarieven zijn van toepassing per persoon voor een concessie in volle grond, een urnenveldconcessie en een columbariumconcessie en worden, voor een termijn van 25 jaar als volgt vastgelegd:

  • Inwoner: 575 EUR
  • Niet-inwoner: 1 725 EUR

Artikel 4 -Consessies - verlengen

De verlenging/hernieuwing van de altijddurende concessie die, krachtens het keizerlijk decreet van 23 prairial jaar XII werd verleend voor de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, is kosteloos.

Alle andere concessies kunnen verlengd worden met een termijn van 25 jaar aan de tarieven (per persoon in de concessie) zoals bepaald in artikel 3.

De verlenging van de concessie gebeurt bij het aflopen van de concessietermijn.

Bij het verlengen van een bestaande concessie in het columbarium waarbij de urne moet verplaatst worden, zal het lokaal bestuur op haar kosten voorzien in een standaard nieuwe gedenkplaat met gravering.

Artikel 5 – concessies: bijzettingen

Een bijzetting is mogelijk volgens de modaliteiten zoals bepaald in het algemeen reglement.

Per bijzetting is steeds de volledige concessieprijs, zoals bepaald in artikel 3,verschuldigd, ongeacht het feit dat de termijnen van de concessie reeds lopen.

Bij een bijzetting zal de grafrust gerespecteerd worden, doch de bijzetting verlengt de concessie termijn niet.

Artikel 6: asverstrooiïng van een niet-inwoner

De retributie voor de asverstrooïing van een niet-inwoner bedraagt 575 EUR.

Artikel 7 - opgraven van stoffelijke overschotten

De retributie voor de opgraving of verplaatsing van een stoffelijk overschot wordt aangerekend per grafplaats.

  • De retributie bedraagt, bij de opgraving en verplaatsing van één of meerdere gecremeerde stoffelijke overschotten, 172,50 EUR;
  • De retributie bedraagt,bij de opgraving en verplaatsing van één of meerdere niet-gecremeerde stoffelijke overschotten 345 EUR.

Indien het om de opgraving van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot gaat, stelt de gemeente bijkomend een externe aannemer aan in overleg met de aanvrager (of zijn gemachtigde). De kosten van de externe aannemer zijn daarbij volledig ten laste van de aanvrager.

Alle kosten voor supplementaire prestaties door derden, die niet in bovenvermelde opdracht begrepen zijn, zijn ten laste en in opdracht van de aanvrager.

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten in verband met het financieel reglement begraafplaats op met ingang van 1 januari 2023.