Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00155 - reglementen - retributie op de afgifte van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00155 - reglementen - retributie op de afgifte van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 17
Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 7
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Gitte Gijs, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00155 - reglementen - retributie op de afgifte van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00155 - reglementen - retributie op de afgifte van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 20 december 2021 keurde de gemeenteraad een belastingreglement goed op het afgeven van administratieve stukken in de sector van de publieke dienstverlening tot en met 31 december 2025. 

Argumentatie

Dit reglement wordt aangepast omwille van de jaarlijkse indexering door de FOD Binnenlandse zaken van de tarieven voor de uitreiking van elektronische identiteitskaarten en -documenten (zie bijlage)

Aangezien de huidige tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2020 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.’

Juridische grond

Artikel 2 van de wet van 14 maart 1968
De gemeenten worden gemachtigd de retributies te innen welke zijn bestemd tot dekking van hun administratieve kosten telkens als zij de verblijfsvergunningen van een vreemdeling afleveren, vernieuwen, verlengen of vervangen. Die retributies zijn gelijk aan die welke van Belgische onderdanen wordt gevorderd voor het afleveren van identiteitskaarten.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelastingen.

Wet van 18 juni 2018
Houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzak verandering van voornamen wordt overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden ervan worden geregeld.

Het ministerieel Besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronisch identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar en de elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die wettelijk op het grondgebied van het Rijk verblijven.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt een retributie op het afleveren van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd.

§1 Identiteitskaarten:

* 24,30 EUR voor een electronische identiteitskaart voor Belgen en kaarten en verblijfsdocumenten zonder biometrie afgeleverd aan vreemde onderdanen;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:   18,30 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             6,00 EUR

* 24,80 EUR voor biometrische kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    18,80 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             6,00 EUR

* 141,80 EUR voor de afgifte van een electronische identiteitskaart voor Belgen en kaarten en verblijfsdocumenten aan vreemde onderdanen volgens spoed procedure, inclusief kosten federale overheid en/of transport;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    111,80 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             30,00 EUR

* 177,10 EUR voor de afgifte van een electronische identiteitskaart volgens spoed procedure voor Belgen op te halen in Brussel inclusief kosten federale overheid;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    147,10 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :            30,00 EUR

§2 KIDS EID jonger dan 12 jaar:

* 10,30 EUR voor de afgifte van electronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (KIDS EID)   inclusief kosten federale overheid ;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    7,30 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :          3,00 EUR

* 130,80 EUR voor afgifte van electronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (KIDS EID) volgens spoed  procedure, inclusief kosten federale overheid en/of transport;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    100,80 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             30,00 EUR

* 166,20 EUR voor de afgifte van een electronische identiteitskaart volgns spoed procedure voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (KIDS EID) op te halen in Brussel inclusief kosten federale overheid;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:   136,20 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             30,00 EUR

§3 Kinderidentiteitsbewijs vreemdelingen  jonger dan 12 jaar:

* 3,00 EUR voor de afgifte van een kinderidentiteitsbewijs afgeleverd aan vreemdelingen inclusief kosten federale overheid ;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    0,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :           3,00EUR

§4 Papieren vreemdelingenkaart (immatriculatieattest model A):

* 3,80 EUR voor de afgifte van een immatriculatieattest inclusief kosten federale overheid ;

           Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    0,80 EUR

                                                Gemeentelijke retributie :           3,00 EUR

§5 Reispassen:

* 90,00 EUR voor afgifte van een reispas boven 18 jaar, inclusief kosten federale overheid ;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    65,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :           25,00 EUR

* 60,00 EUR voor afgifte aan een reispas jonger dan 18 jaar, inclusief kosten federale overheid ;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    35,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             25,00 EUR

* 290,00 EUR voor afgifte van een reispas boven 18 jaar met spoed, inclusief kosten federale overheid en/of transport, of voor een gewoon paspoort van 64 blz;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    240,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             50,00 EUR

* 260,00 EUR voor afgifte van een reispas jonger dan 18 jaar met spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport,of voor een gewoon paspoort van 64 blz;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    210,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             50,00  EUR

* 350,00 EUR voor afgifte van een reispas boven 18 jaar met superspoed, inclusief kosten federale overheid en/of transport, of voor een gewoon paspoort van 64 blz;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    300,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :            50,00 EUR

* 320,00 EUR voor afgifte van een reispas jonger dan 18 jaar met superspoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport,of voor een gewoon paspoort van 64 blz;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    270,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             50,00  EUR

* 86,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen boven 18 jaar; inclusief kosten federale overheid

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    61,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             25,00  EUR

* 66,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen jonger dan 18 jaar; inclusief kosten federale overheid

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    41,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             25,00  EUR

* 280,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen boven 18 jaar met spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    230,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             50,00  EUR

* 260,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen jonger dan 18 jaar met spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    210,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             50,00  EUR

* 340,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen en staatlozen boven 18 jaar met super spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:   290,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :            50,00  EUR

* 320,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen en staatlozen jonger dan 18 jaar met super spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    270,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             50,00  EUR

§6 Rijbewijzen:

Het tarief is vastgesteld als volgt voor een internationaal rijbewijs:

* 41,00 EUR voor de afgifte van een origineel rijbewijs;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    16,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :              25,00 EUR

Het tarief is vastgesteld als volgt voor een bankkaartmodel rijbewijs:

* 45,00 EUR voor de afgifte van een elektronisch bankkaartmodel rijbewijs;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    20,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             25,00 EUR

* 45,00 EUR voor de afgifte van een voorlopig elektronisch bankkaartmodel rijbewijs.

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    20,00 EUR

                                               Gemeentelijke retributie :             25,00 EUR

§7 Activatiecode voor een niet-inwoner:

* 13,20 EUR goed voor het afleveren van een activatiecode voor een niet-inwoner van Edegem via het lokaal registratiekantoor te Edegem.

§8 Voornaamswijziging:

* 66 EUR per dossier voor een voornaamswijziging.

* 6,60 EUR per dossier voor een voornaamswijziging voor een transgender.

* gratis voor mensen met vreemde nationaliteit die de Belgische nationaliteit aanvragen en die geen voornaam hebben (voornaamstoevoeging).

§9 De M-kaarten en N-kaarten voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

* 22,80 EUR voor een M-kaart / N-kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord

        Samenstelling prijs : Kosten voor federale overheid: 16,80 EUR

                                        Gemeentelijke retributie g: 6,00 EUR

* 129,60 EUR voor een M-kaart/N-kaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord volgens de spoedprocedure

        Samenstelling prijs: Kosten voor federale overheid: 99,60 EUR

                                        Gemeentelijke retributie : 30,00 EUR

* Gratis voor een eerste aflevering van een M-kaart “duurzaam verblijf” voor  begunstigden van het terugtrekkingsakkoord die op moment van de aanvraag reeds in het bezit is van een E+ of F+ kaart 

* Gratis voor de begunstigde van het terugtrekkingsakkoord die op het moment van de aanvraag reeds in het bezit is van een bijlage 8bis.

§10 Administratieve dienstverlening ter gelegenheid van geboorte, huwelijk, overlijden of nationaliteit

Geboorte

* 20,00 EUR voor aangifte van een geboorte 

* gratis voor aangifte van een kind dat overleden is

Huwelijk

* 50,00 EUR bij de huwelijksaangifte

De retributie van 50,00 EUR is niet opnieuw verschuldigd indien het parket een positief advies formuleert voor een huwelijk, maar als er omwille van termijnen een nieuwe aangifte van huwelijk moet gebeuren.

* 30,00 EUR voor de aflevering van een huwelijksboekje.

* 50,00 EUR bijkomend voor een huwelijk op zaterdag.

Overlijden

* 20,00 EUR bij aangifte van een overlijden.

* gratis: de aangifte van overlijden van een kind jonger dan 1 jaar.

Nationaliteitsverklaring

50,00 EUR voor een nationaliteitsverklaring

§11 Afgifte van uittreksels / afschriften uit het bevolkingsregister, de burgerlijke stand of het strafregister:

* 10,00 EUR per document

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbeslissingen houdende belasting op het afgeven van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening door de gemeentevanaf 1 januari 2023