Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00137 - reglementen - retributie vaststellen tarieven voor de uitvoering van werken voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00137 - reglementen - retributie vaststellen tarieven voor de uitvoering van werken voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 21
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00137 - reglementen - retributie vaststellen tarieven voor de uitvoering van werken voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00137 - reglementen - retributie vaststellen tarieven voor de uitvoering van werken voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 14 december 2020 werd het retributie reglement op het vaststellen tarieven voor de uitvoering van werken goedgekeurd voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Argumentatie

Aangezien de huidige tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2021 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen

Juridische grond

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) (artikelen 16.1.2., 2° en art 16.6.3, §2);

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (artikel 12);

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA);

Het Algemeen Politiereglement van de gemeente van 29 januari 2018 (en latere wijzigingen) dit reglement regelt gemeentelijke administratieve sancties

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement voor de uitvoering van werken goed voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 als volgt:

Artikel 1

Voor de uitvoering van werken van derden is de retributie verschuldigd door de concessie houdende maatschappij of door de persoon die de uitvoering van de werken aanvraagt.

Voor het opruimen van sluikstort is de retributie verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft. De persoon die de opdracht of de toelating gaf of de eigenaar van de afvalstoffen is hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de retributie. 

Voor het opruimen van hondenpoep is de retributie verschuldigd door de begeleider of diegene die voor hem/haar burgerlijk aansprakelijk is.

Artikel 2

1 herplaatsen van betonstraatstenen 22x11x8 of 22x22x8 cm    
1.1 Omzichtig opbreken van betonstraatstenen of grondwerk, incl fundering en afvoer van afval 22,57
EUR/m²
1.2 Plaatsen van nieuwe fundering in breekzand (10cm thv voetpad) 30,79
EUR/m²
1.3 Plaatsen van nieuwe fundering in steenslag (15cm thv oprit) 22,60
EUR/m²
1.4 (Her)plaatsen van (opgebroken) betonstraatstenen  48,71
EUR/m²
1.5 Meerprijs voor het leveren van nieuwe betonstraatstenen 22x11x8 (grijs) 14,80
EUR/m²
1.6 Meerprijs voor het leveren van nieuwe betonstraatstenen 22x22x8 (grijs) 14,00
EUR/m²
1.7 Meerprijs voor het leveren van nieuwe betonstraatstenen 22x22x8 (rood) 19,80
EUR/m²
1.8 Meerprijs voor het leveren van nieuwe betonstraatstenen 22x22x8 (zwart) 19,80
EUR/m²
       
2 herplaatsen van betontegels 30x30x6 cm (enkel thv voetpad)    
2.1 Omzichtig opbreken van betontegels of grondwerk, incl fundering en afvoer van afval 22,57
EUR/m²
2.2 Plaatsen van nieuwe fundering in breekzand (10cm thv voetpad) 30,79
EUR/m²
2.3 (Her)plaatsen van (opgebroken) betontegels 22,60
EUR/m²
2.4 Meerprijs voor het leveren van nieuwe betontegels 30x30x6 (grijs) 9,98
EUR/m²
       
3 Aanpassen of maken nieuwe boordstenen    
3.1 omzichtig opbreken van boordstenen type ID (max breedte 10cm), incl fundering 13,06
EUR/m
3.2 omzichtig opbreken van boordstenen type IA-IB of IE (min breedte 10cm), incl fundering 12,90
EUR/m
3.3 aanbrengen nieuwe fundering in mager beton , dikte 10cm + stut (type ID) 10,59
EUR/m
3.4 aanbrengen nieuwe fundering in mager beton , dikte 15cm + stut (type > ID) 14,12
EUR/m
3.5 (Her)plaatsen boordstenen type ID ( max breedte 10cm) 33,21
EUR/m
3.6 (Her)plaatsen boordstenen type IA-IB of IE (min breedte 10cm) 37,66
EUR/m
3.7 Meerprijs nieuwe boordstenen type ID ( max breedte 10cm) 6,60
EUR/m
3.8 Meerprijs nieuwe boordstenen type IA-IB of IE (min breedte 10cm) 14,85
EUR/m
       
4 Aanpassen of maken nieuwe weggoot in halve betontegels    
4.1 omzichtig opbreken van weggoot, incl fundering 12,90
EUR/m
4.2 aanbrengen nieuwe fundering in mager beton , dikte 10cm 14,12
EUR/m
4.3 (Her)plaatsen greppelstenen 30x15x7 cm 30,18
EUR/m
4.4 Meerprijs nieuwe greppelstenen 30x15x7 (grijs) 6,60
EUR/m
       
5 Herstellen KWS-verhardingen (plaatselijke uitvoering)    
5.1 Maken van zaagsnedes in KWS-verharding, diepte 10 cm 18,15
EUR/m
5.2 Uitbreken KWS-verharding , incl fundering 20cm en afvoer afval 99,83
EUR/m²
5.3 aanbrengen nieuwe fundering in niet-continue steenslag , dikte 20cm 99,00
EUR/m²
5.4 Plaatsen van bitumenemulsie thv de naden 4,54
EUR/m
5.5 Plaatsen van nieuwe KWS-verharding, dikte 5 cm 54,45
EUR/m²
       
6 herstellen grasbermen    
6.1 vaste kost ( opp < 25 m²) 27,23
 EUR
6.2 afgraven bermen en aanleggen nieuwe teelaarde, dikte 20cm 18,20
EUR/m³
6.3 kost voor inzaaien met gras, incl egaliseren, eggen en rollen ( berekeningsformule VVSG ) 5,03
EUR/m²
       
7 Leveren van nieuw bestratingsmateriaal in kleine hoeveelheden ( hoeveelheden < of = 1 m of 1 m² )    
  betontegel 30x30x6 cm 2,48
EUR/st
  betonstraatsteen 22x11x8 cm 0,91
EUR/st
  betonstraatsteen 22x22x8 cm 1,37
EUR/st
  boordstenen type ID ( max breedte 10cm) 19,97
EUR/st
  boordstenen type IA-IB of IE (min breedte 10cm) 23,60
EUR/st
       
8 Vaststelling prijzen bij aanrijding gemeentelijk (straat)meubilair    
  gecoate paal dia 67,3 mm , l = 4,00 m , incl bevestiging met beton in grond 181,50
EUR/st
  Meerprijs voor bevestiging in bestrating 90,75
EUR/st
  verkeersbord met omgeplooide rand, incl bevestigingsmiddelen 453,75
EUR/st
  antiparkeerpaal in hardhout met diamantkop en reflectorbanden, incl bevestiging in grond 272,25
EUR/st
       
9 Afvoeren van afval (oude fundering, stabilsé, beton…) 77,55
EUR/m³
       
10 Aansluiting IBA op het hydraulische net: per installatie 1.996,50
EUR/st
       
11 Houthak (op te halen door personeelsleden en scholen) 18,15
EUR/m³


Artikel 3 opruimen en verwijderen van sluikstort

 De retributie wordt als volgt berekend en vastgesteld:

a) Loonkosten van werklieden tijdens het verwijderen van achtergelaten afvalstoffen: 36 EUR/uur/personeelslid en voor administratief personeel voor de opvolging van het verwijderen van de achtergelaten afvalstoffen:  36 EUR/uur/personeelslid

b) lnzetten van een voertuig met chauffeur tijdens het verwijderen van de achtergelaten afvalstoffen: 60 EUR/uur

c) Overslag en verwerken: te bepalen aan de werkelijke kostprijs

d) Verbruikte goederen en/of materiaal: tegen aankoopprijs

e) In geval van verwijdering en/of verwerking door een externe firma op verzoek van de gemeente: aanrekening aan de werkelijke kostprijs volgens de factuur van de externe firma.

Artikel 4 Betalingswijze en termijn

De retributie is verschuldigd na het verstrekken van de dienst en dit op basis van een door het gemeentebestuur toegezonden betalingsverzoek. De retributie dient betaald te worden via overschrijving op de bankrekening van de gemeente binnen de dertig dagen na toezending van het betalingsverzoek.

Bij gebrek aan betaling binnen deze termijn, zal het verschuldigde bedrag worden ingevorderd op basis van artikel 177 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 of via een procedure bij de burgerlijke rechtbank.  

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten in verband met het retributiereglement betreffende de tarieven voor de uitvoering van werken op met ingang van 1 januari 2023.