Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00127 - reglementen - retributie op inname openbaar domein vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00127 - reglementen - retributie op inname openbaar domein vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 17
Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 7
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Gitte Gijs, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00127 - reglementen - retributie op inname openbaar domein vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00127 - reglementen - retributie op inname openbaar domein vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 werd het belastingreglement op de inname van het openbaar domein tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

Argumentatie

Aangezien de tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 2020 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelasting.


Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt de retributie op de inname openbaar domein vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Artikel 1

Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven volgens de oppervlakte ingenomen op het openbaar domein
voor het plaatsen van materialen en materieel, stellingen, containers, afsluitingen, werfketen,torenkranen, betonpompen, chapewagens, hoogtewerkers, bouwliften, verhuisliften, graafmachines,... (niet limitatieve opsomming) - en alle andere constructies, voertuigen, machines en werktuigen..

Dit reglement handelt louter over de retributie voor inname van de openbare ruimte. Het betalen van de retributie op de inname van de openbare ruimte houdt geen toestemming in om de openbare ruimte privatief te gebruiken. Deze inname is pas toegelaten na het toekennen van een toestemming door de bevoegde instanties.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1) de openbare ruimte: de publiek toegankelijk ruimte in het bezit of het beheer van een overheid; dit behelst onder meer:

- de openbare weg, te weten de wegen of pleinen en parkings die openstaan voor alle verkeer,

hetzij voetgangersverkeer of ander verkeer;

- de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de openbare weg, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning.

2). de inname openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken: elk privatief gebruik van de openbare ruimte ongeacht of dit gebruik onderworpen is aan een toelating of een vergunning, of aan een hogere wetgeving of een andere gemeentelijke reglementering, en ongeacht wat de oorzaak is van het gebruik of de wijze van het gebruik, zoals (niet limitatief):

- opstellen op de openbare weg van stellingen en werfinrichtingen zoals bouwketen,

bouwkranen, bouwliften, hoogwerkers, werfafsluitingen, werfketen;

- tijdelijke opslag van materiaal of materieel;

- het plaatsen van voorwerpen zoals containers, betonmolens, en silo’s.

Artikel 3

Het reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Edegem.

Artikel 4

Er wordt een vrijstelling van één dag per maand toegestaan.

Bij aansluitende aanvragen van meer dan één dag geldt enkel de eerste dag als vrijstelling de andere dagen moeten worden betaald.

De inname moet altijd aangevraagd worden via het 'digitaal loket inname openbaar domein' via de gemeentelijke website, ook indien de inname volledig onder de vrijstelling valt.

Artikel 5

Het bedrag van de retributie op het innemen van de openbare ruimte wordt als volgt berekend:

Tarief:

1. Voor een innameperiode van maximaal 1 dag bedraagt het tarief 0 EUR;
2. Voor een innameperiode van 2 dagen tot en met 12 maanden:

    Per aanvraag bedraagt het tarief van de retributie 30 EUR te verhogen met  0,66 EUR/m²/dag;

3. Voor een innameperiode langer dan 12 maanden: 

    Per aanvraag bedraagt het tarief van de retributie 30 EUR te verhogen met:
    0,66 EUR/m²/dag vanaf de 2e dag tot en met 12 maanden, en
    1,32 EUR/m²/dag voor de resterende innameperiode.

Voor de berekening van de retributie wordt rekening gehouden met de effectieve inname van de openbare ruimte. De totale oppervlakte wordt naar boven afgerond tot een volle vierkante meter. Een begonnen dag wordt aangerekend als een volledige dag.

Artikel 6

Indien de inname van de openbare ruimte later aanvangt of vroeger eindigt dan werd vergund of de ingenomen oppervlakte vermindert, dient de aanvrager dit via het elektronisch systeem te wijzigen.

Artikel 7

De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de machtiging tot inname van de openbare ruimte. Bij gebrek aan aanvraag is diegene die de retributie verschuldigd is  de eigenaar van de voorwerpen die de inname veroorzaken.

De betaling dient op elektronische wijze te gebeuren bij de aanvraag.

Bij gebrek aan betaling zal de retribtutie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet of via gerechtelijke weg.

Het openbaar domein kan pas worden ingenomen na betaling van de retributie.

Een goedgekeurde aanvraag is definitief en wordt niet terugbetaald.

Artikel 8

De aanvraag tot inname van het openbaar domein dient online ingediend te worden via de website van de gemeente Edegem. Het is mogelijk om langs te gaan bij het gemeentelijk onthaal om daar uw aanvraag in te dienen.

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende het belastingreglement op inname openbaar domein (containers, werfkranen, ...) vanaf 1 januari 2023  op.