Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00152 - reglementen - belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen (compensatoire vergoeding) voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Belastingreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00152 - reglementen - belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen (compensatoire vergoeding) voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 21
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00152 - reglementen - belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen (compensatoire vergoeding) voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00152 - reglementen - belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen (compensatoire vergoeding) voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd het reglement goedgekeurd op het ontbreken van een parkeerplaats (compensatoire vergoeding) tot 31 december 2025.

Argumentatie

De compensatoire vergoeding heeft als doelstelling om de parkeerplaatsen die nodig zijn volgens de stedenbouwkundige voorschriften aan te leggen, of de vervangende belasting te laten betalen indien het aanleggen van de parkeerplaats onmogelijk of ongewenst is.

Aangezien de tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2020 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen

Juridische grond

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelasting.


Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het belastingregelement met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 op het ontbreken van parkeerplaatsen (compensatoire vergoeding) goed als volgt:

Artikel 1

De belasting voor de compensatoire vergoeding bedraagt over de ganse gemeente 8 400 EUR per ontbrekende parkeerplaats.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door de titularis van de omgevingsvergunning.

Artikel 3

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 4

De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van geschillen ter zake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure en latere wijzigingen.

Artikel 2

Alle voorgaande raadsbesluiten betreffende het belastingreglement compensatoire vergoeding bij oprichten van gebouwen en parkeerplaatsverplichting worden opgeheven vanaf 1 januari 2023.