Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00138 - reglementen - retributie voor de afgifte van fotokopieën voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00138 - reglementen - retributie voor de afgifte van fotokopieën voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 21
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00138 - reglementen - retributie voor de afgifte van fotokopieën voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00138 - reglementen - retributie voor de afgifte van fotokopieën voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd de retributie voor de afgite van fotokopieën tot en met 31 december 2019 goedgekeurd.

Argumentatie

Aangezien de huidige tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2020 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2019
Dit besluit regelt de retributie voor de afgifte van fotokopieën tot en met 31 december 2025.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement op de afgifte van fotokopieën van bestuur documenten voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Het bedrag van de retributie wordt berekend per aanvraag. De retributie is verschuldigd door elk natuurlijk of rechtspersoon dat om de afgifte van fotokopieën vraagt.

§1 Tarief

  • 0,06 EUR per bladzijde en 0,08 EUR per blad recto-verso wanneer het afschrift in zwart-wit wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is dan A4, met een minimum van 0,25 EUR per document;
  • 0,12 EUR per bladzijde en 0,18 EUR per blad recto-verso wanneer het afschrift in zwart-wit wordt verstrekt op een formaat dat groter is dan A4 maar niet groter dan A3, met een minimum van 0,50 EUR per document.

§2 Modaliteiten

De vergoeding is contant betaalbaar tegen kwijting bij het afgeven van kopie(ën). Indien de kopie(ën) per post aan de aanvrager moet worden gezonden, moet de retributie vooraf gestort worden.

Artikel 2

De raad heft de voorgaande raadsbesluiten in verband met de retributie voor de afgifte van fotokopieën op met ingang vanaf 1 januari 2023 .