Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00147 - reglementen - belasting op de brandstofdistributieapparaten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Belastingreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00147 - reglementen - belasting op de brandstofdistributieapparaten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 24
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00147 - reglementen - belasting op de brandstofdistributieapparaten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00147 - reglementen - belasting op de brandstofdistributieapparaten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 16 decembert 2019 werd het belastingreglement op brandstofdistributieapparaten goedgekeurd tot en met 31 december 2025.

Argumentatie

Aangezien de huidige tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2020 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelasting.

Raadsbesluit 16 december 2019
Dit besluit regelt de belasting op brandstofdistributieapparaten tot en met 31 december 2025.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het het reglement op de belasting op brandstofdistributieapparaten van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Artikel 1

Er wordt voor een termijn van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 een gemeentebelasting gevestigd op de vaste en beweegbare brandstofapparaten toegankelijk voor het publiek.

De belasting is verschuldigd door de eigenaar van het apparaat. De houder van het apparaat wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, als dusdanig beschouwd.

Artikel 2

Voor elk apparaat bestaande op 1 januari van het belastingjaar wordt de belasting vastgesteld op:

  • vaste apparaten:              216 EUR per teller
  • beweegbare apparaten:       108 EUR per teller

Wanneer verschillende brandstofdistributieapparaten onder eenzelfde omhulsel worden samengevoegd of samengebracht, is de belasting voor elk apparaat verschuldigd.

Artikel 3

De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem, behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.

De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 15 januari van het jaar volgend op het belastingjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

Bij gebrek aan een aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van de procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 100 % worden toegepast en afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld.

Artikel 4

Zijn vrijgesteld, de apparaten:

  1. niet gebruikt voor publieke bevoorrading;
  2. in privé-eigendommen (bv. garages) geplaatst, wanneer deze toestellen van buitenaf niet zichtbaar zijn en wanneer geen enkele aanduiding naar binnen is aangebracht die wijst op verkoop van brandstof.
Artikel 5

Voor elk apparaat dat de loop van de eerste helft van het belastingjaar werd weggenomen, zonder vervanging door een ander, wordt de belasting met de helft verminderd, op voorwaarde dat de belanghebbende, binnen de 14 dagen na het wegnemen, hiervan schriftelijk aangifte doet bij het college van burgemeester en schepenen. Voor elk apparaat dat in de loop van de tweede helft van het belastingjaar wordt geplaatst, wordt de belasting met de helft verminderd.

Artikel 6

De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure en latere wijzigingen.

Artikel 2

De raad heft de voorgaande raadsbesluiten in verband met het belastingreglement op brandstofdistributieapparaten met ingang van 1 januari 2023 op.