Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00136 - reglementen - retributie tarieven speelpleinwerking Edegem en Sportmix voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00136 - reglementen - retributie tarieven speelpleinwerking Edegem en Sportmix voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 17
Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 7
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Gitte Gijs, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00136 - reglementen - retributie tarieven speelpleinwerking Edegem en Sportmix voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00136 - reglementen - retributie tarieven speelpleinwerking Edegem en Sportmix voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd de retributie tarieven speelpleinwerking Edegem tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

Sportmix werd vroeger door de VZW sport en Recreatie georganiseerd en nu door de gemeente.

Argumentatie

Aangezien de huidige tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2020 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen. Het tarief voor Sped wordt meer verhoogd omdat de afwijking van de reële kostprijs voor het bestuur te groot was.

Juridische grond

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelastingen.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributie/tarieven-reglement speelpleinwerking Edegem voor een periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven betreffende het tarief voor speelpleinwerking Edegem.

Het tarief wordt vastgesteld op 7,00 EUR per kind en per dag.

Artikel 2

De raad keurt het retributie/tarieven-reglement Sportmix voor een periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie geheven betreffende het tarief voor Sportmix

Het tarief wordt vastgesteld op 20,00 EUR per kind en per dag.

Artikel 3

De raad heft de voorgaande raadsbesluiten in verband met de retributie bij tarieven speelpleinwerking Edegem en Sportmix met ingang van 1 januari 2023 op.