Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00146 - reglementen - retributie op de aanvragen in het kader van de reglementering op de bodemsanering (VLAREBO) - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00146 - reglementen - retributie op de aanvragen in het kader van de reglementering op de bodemsanering (VLAREBO) - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 21
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00146 - reglementen - retributie op de aanvragen in het kader van de reglementering op de bodemsanering (VLAREBO) - goedkeuring 2022_GR_00146 - reglementen - retributie op de aanvragen in het kader van de reglementering op de bodemsanering (VLAREBO) - goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd het belastingreglement op de aanvragen in het kader van de reglementering op de bodemsanering (Vlarebo)tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

Argumentatie

De behandeling van de in dit reglement bedoelde aanvragen brengt heel wat lasten met zich mee voor de gemeente, zodanig dat het om budgettaire redenen aangewezen is om een deel van deze lasten op de belanghebbenden te verhalen door middel van een retributie.

Aangezien de huidige tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2020 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en bodembescherming
Een bodemsaneringsproject stelt de wijze vast waarop een bodemsanering wordt uitgevoerd. Het decreet regelt de procedure om te komen tot een conform verklaard bodemsaneringsproject.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelasting.

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikel 41 °14
Het vaststellen van de gemeentebelastingen is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Raadsbesluit 16 december 2019
Dit besluit regelt de belasting op de aanvragen in het kader van de reglementering op de bodemsanering (Vlarebo)

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement op de aanvragen in het kader van de reglementering op de bodemsanering (Vlarebo) goed als volgt:

Artikel 1
Voor een termijn van 1 januari 2023 en  eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven ten laste van degene die een aanvraag indienen in het kader van de reglementering op de bodemsanering (Vlarebo).

Artikel 2
De retributie is verschuldigd op het tijdstip van de aanvraag.
De retributie is verschuldigd door degene die de aanvraag heeft ingediend.

Bij gebrek aan betaling zal de retributie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet of via gerechtelijke weg.


Artikel 3
De retributie wordt vastgesteld op 342 EUR per aanvraag.


Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende de aanvragen in het kader van de reglementering op de bodemsanering (Vlarebo) met ingang van 1 januari 2023 op.