Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00150 - reglementen - belasting op reclamedragers zichtbaar vanaf de openbare weg voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Belastingreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00150 - reglementen - belasting op reclamedragers zichtbaar vanaf de openbare weg voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 22
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00150 - reglementen - belasting op reclamedragers zichtbaar vanaf de openbare weg voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00150 - reglementen - belasting op reclamedragers zichtbaar vanaf de openbare weg voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Het huidig belastingreglement op de reclamedragers zichtbaar vanaf een openbare weg geldt tot 31 december 2025.

Argumentatie

Aangezien de huidige tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2020 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelasting


Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het beslastingreglement gevestigd op de reclamedragers, zichtbaar vanaf een openbare weg voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Artikel 1 Voorwerp

Onder reclamedragers wordt verstaan: elke constructie in onverschillig welk materiaal, waarop reclame wordt aangebracht door aanplakking, vasthechting, schildering of door elk ander middel, met inbegrip van muren en gedeelten van muren en de omheiningen die gehuurd worden om er reclame op aan te brengen.

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die over het recht beschikt om gebruik te maken van de reclamedrager en in bijkomende orde, als de gebruiker niet gekend is, door de eigenaar van de grond, de muur of de omheining waarop de reclamedrager zich bevindt of de reclame is aangebracht en dit op 31 maart van het belastingjaar.

Artikel 2 Tarief

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op:

  • Vaste borden:102 EUR per vierkante meter of gedeelte van een vierkante meter oppervlakte van de drager;
  • Verrolbare borden: 204 EUR per vierkante meter of gedeelte van een vierkante meter oppervlakte van de drager.
Artikel 3 Modaliteiten

§1. Berekening nuttige oppervlakte

Voor de berekening van de belasting wordt de nuttige oppervlakte in aanmerking genomen, zijnde de oppervlakte die voor aanplakking kan worden gebruikt, met uitzondering van de omlijsting. Voor de borden met meerdere zijden komt de oppervlakte van alle zichtbare zijden in aanmerking voor de berekening van de belasting. Voor de muren is alleen dat gedeelte van de muur belastbaar dat werkelijk voor reclame wordt gebruikt. Hierbij dient de bedekte, totale oppervlakte beschouwd te worden als één bord, ook indien er verschillende reclames op voorkomen.

§2. Aangifte

De belastingplichtigen zijn gehouden aangifte van de belastbare elementen te doen, uiterlijk op 1 april van het aanslagjaar, volgens de toestand op 31 maart van het jaar. De borden, geplaatst in de loop van het jaar en niet begrepen in de aanvankelijke aangifte, moeten aangegeven worden binnen veertien dagen na de plaatsing.

§3. Vermindering - Supplement

De jaarbelasting wordt gehalveerd voor de aanplakborden die voor 1 juli werden weggenomen of die niet voor 1 juli geplaatst werden.

Vergroting van borden in de loop van het jaar geeft aanleiding tot het vestigen van een belastingsupplement voor een heel of een half jaar, naargelang de vergroting al dan niet voor 1 juli tot stand kwam.

Verkleining van borden in de loop van het jaar geeft recht op een proportionele belastingvermindering voor een half jaar, indien de verkleiningswerken voor 1 juli werden uitgevoerd.

Om aanspraak te kunnen maken op de belastingvermindering moet van het verwijderen of het verkleinen van bestaande borden aangifte gedaan worden bij het gemeentebestuur.

§4. Afschaffing van een bord ingevolge bevel van de overheid

Indien het bord, ingevolge een bevel van de overheid of ingeval van overmacht verkleind of afgeschaft wordt, kan de belastingplichtige om die reden geen aanspraak maken op enige andere vergoeding dan de terugbetaling van de belasting of van het gedeelte ervan voor de periode van het jaar die nog rest, vanaf de eerste van de maand die volgt op de verkleining of de afschaffing van het bord.

Artikel 4 Vrijstellingen

De belasting is niet verschuldigd voor:

1° de borden, geplaatst door openbare besturen, instellingen en diensten, alsmede die als tot openbaar nut erkende lichamen wier activiteiten niet op winst gericht zijn;

2° de borden die alleen worden gebruikt voor notariële aankondigingen;

3° de borden die alleen gebruikt worden ter gelegenheid van wettelijk voorziene verkiezingen;

4° de borden geplaatst door politieke, culturele, sociale of levensbeschouwelijke organisaties, wanneer het gaat om aankondigingen van hun eigen activiteit op politiek, cultureel, sociaal of levensbeschouwelijk vlak, op voorwaarde dat die borden niet langer dan één maand voor de aankondiging van hun activiteit aangewend worden.

Artikel 5 Procedure

Bij gebrek aan een aangifte of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.

Vooraleer wordt overgegaan tot de ambtshalve vaststelling van de belastingaanslag, betekent het college van burgemeester en schepenen, aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van de procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.

De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Op de ambtshalve ingekohierde belasting zal een belastingverhoging van 100 % worden toegepast en afzonderlijk in het kohier en op het aanslagbiljet worden vermeld.

Artikel 6 Betwistingen

De vestiging en invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure en latere wijzigingen.

Artikel 2

De raad heft de voorgaande raadsbesluiten in verband met het belastingreglement op reclamedragers zichtbaar vanaf de openbare weg met ingang van 1 januari 2023 op.