Terug
Gepubliceerd op 20/12/2022

2022_GR_00117 - algemeen - ANPR HEKLA-schild - principiële goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Vera Hans, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Goedele Van der Spiegel, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Voorzitter

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00117 - algemeen - ANPR HEKLA-schild - principiële goedkeuring

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 26
Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Philippe Muyters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00117 - algemeen - ANPR HEKLA-schild - principiële goedkeuring 2022_GR_00117 - algemeen - ANPR HEKLA-schild - principiële goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 van de politiezone  HEKLA werd opgenomen dat de politie zou inzetten op technologische ontwikkelingen ter ondersteuning van collega’s op het terrein. 

ANPR (Automatic number plate recognition) camera’s zijn vandaag op dat vlak een veelgebruikte techniek voor politiediensten. ANPR camera’s zijn sensoren die kwalitatieve data aanleveren over de aanwezigheid en het verplaatsingsgedrag van voertuigen van verdachten. De verzamelde data en beelden kunnen uitermate gericht benut worden voor opsporingsdoeleinden. Deze data zorgen voor waardevolle opsporingsindicaties die retroactief en recherchematig kunnen aangewend worden. Anderzijds kunnen verdachten actief gedetecteerd en opgespoord worden door gelezen nummerplaten te vergelijken met informatie uit specifieke databanken (blacklists). Wanneer het netwerk een HIT registreert kan worden overgegaan tot interceptie. Door het verhogen van de pakkans kunnen misdrijven ook worden voorkomen. Op basis van analyses kunnen ploegen beter informatiegestuurd georiënteerd worden wat de kans op interceptie van bepaalde overtreders vergroot.  Het ANPR systeem moet PZ HEKLA in eerste instantie ondersteunen in zijn taken van bestuurlijke en gerechtelijke politie, in het bijzonder op het vlak van toezicht en opsporing. Met het ANPR-systeem wil de PZ HEKLA ten slotte ook bijdragen aan de verkeersveiligheid (een hogere beveiligings- en betere verkeerscontrole, blacklists met oog op het ontdekken van onder andere niet verzekering voertuigen, verkeersrecidivisten, rijverboden). 

Sinds 25 mei 2018 wordt het gebruik van camera's door politiediensten niet langer via de camerawet van 21 maart 2007 geregeld. De wet op het politieambt (WPA) legt het kader vast voor de plaatsing en het gebruik van camera’s door de politiediensten. Een politiedienst kan pas camera’s gebruiken na voorafgaande principiële toestemming van de gemeenteraad over het type camera, de locaties en de doeleinden waarvoor de camera’s zijn geïnstalleerd. De aanvraag bevat zoals wettelijk omschreven een impact- en risicoanalyse op het vlak van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (DPIA) en  preciseert de gegevensbeschermingsmaatregelen. De aanvraag houdt ook rekening met een impact- en risicoanalyse op operationeel niveau, met name wat de categorieën van verwerkte persoonsgegevens betreft, de proportionaliteit van de aangewende middelen, de te bereiken operationele doelstellingen en de bewaartermijn van de gegevens die nodig is om deze doelstellingen te bereiken. Met dit besluit vraagt de korpschef van de politiezone HEKLA aan de gemeenteraad de toestemming om ANPR-camera’s te plaatsen en zichtbaar te kunnen gebruiken.

Argumentatie

De politieraad besliste op 20 oktober 2021 om in de politiezone HEKLA van start te gaan met de uitrol van een ANPR-netwerk. In eerste instantie worden er ANPR camera’s geplaatst op strategische posities in een perimeter rond het grondgebied van de PZ HEKLA,  zodat de belangrijke invalswegen kunnen gemonitord worden. Daarnaast zal de politiezone samen met de verschillende gemeenten een visie uitwerken over eventuele toekomstige ANPR-camera’s, al dan niet in combinatie met verkeer-handhavende oplossingen. Het plaatsen van een ANPR-camera dient immers weloverwogen te gebeuren, waarbij men moet afwegen of de inperking van de privacy van de burger proportioneel is tegenover het beoogde politionele doel. De denkoefening op welke plaatsen ANPR een meerwaarde kan betekenen voor de beoogde doelen en op een betaalbare manier zal onderdeel zijn van deze toekomstvisie. 

De invoering van ANPR-camera’s in PZ HEKLA heeft volgende doelen: 

  • ANPR-data onderzoeksmatig bevragen. ANPR-data  kunnen immers worden gebruikt bij het opsporen en het vervolgen van wanbedrijven en misdaden. ANPR heeft in het verleden op dat vlak haar absolute meerwaarde bewezen;
  • in (bijna) reële tijd voertuigen trachten te vatten op basis van hits afkomstig van blacklists ANPR laat inderdaad toe om op een actieve en gerichte wijze over te gaan tot opsporing. Het kenteken kan worden getoetst aan verschillende wettelijk voorziene informatiebestanden (bv. gestolen, onverzekerde of niet gekeurde voertuigen). Op te sporen voertuigen kunnen realtime worden gesignaleerd zodat de politie direct kan reageren. De bestaande capaciteit van de patrouilles kan hierdoor ook gericht aangestuurd worden naar verdachte situaties. De capaciteit wordt zo efficiënter ingezet;
  • Het ANPR-systeem draagt ook bij tot verkeersveiligheid (via blacklists verkeer). De ANPR kunnen ten slotte dienen om het verkeer te analyseren en vervoersstromen te onderzoeken met het oog op het verbeteren en/of optimaliseren van de doorstroming van het verkeer.  

De korpschef van de politiezone HEKLA vraagt aan de gemeenteraad van Edegem de principiële toestemming voor de plaatsing en het gebruik van ANPR-camera’s op het grondgebied van de gemeente. De inzet draagt niet alleen bij tot het handhaven van de openbare orde en veiligheid, maar verhoogt de pakkans van daders en verbetert de heterdaadkracht van de politie. Dergelijke finaliteit bereiken door alleen maar verhoogd preventief en repressief toezicht te houden op het terrein, is veel zwaarder en heeft waarschijnlijk minder gewenste resultaten. Door het verhogen van de pakkans kunnen misdrijven ook worden voorkomen. Gerichte opsporingen dragen ten slotte bij aan een betere bewijsvoering. Gebruik van ANPR kan het algemeen politietoezicht niet vervangen maar het zorgt er wel voor dat het politietoezicht efficiënter, sneller en kwaliteitsvoller wordt. Het kunnen reageren op hits zorgt immers voor een betere en correcte aansturing van ploegen op en naar het terrein. Door het verhogen van de pakkans van criminelen en overtreders die gebruik maken van de openbare weg, is de preventieve waarde van het instrument hoog. Er mag dan ook een ontradend effect verwacht worden van de plaatsing van deze camera’s.  

Om die redenen vraagt de korpschef aan de gemeenteraad om een positief advies te willen verlenen.

Juridische grond

- Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en fundamentele vrijheden;

- Verord. (EU) nr. 2016/679, 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hierna afgekort tot “AVG”;

- Wet 5 augustus 1992 op het Politieambt, gewijzigd door de wet van 21 maart 2018, en latere wijzigingen;

- Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera’s door de politiediensten te regelen, tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en tot wijziging van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;

- Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt de plaatsing en het gebruik van vaste ANPR-camera's op zichtbare wijze goed op volgende locaties:

  • Prins Boudewijnlaan 389 (rijrichting Antwerpen en Kontich)
  • Mechelsesteenweg 394 (rijrichting Antwerpen en Mechelen)
  • Doornstraat 65 (beide rijrichtingen)