Terug
Gepubliceerd op 02/02/2021

2021_GR_00019 - reglementen - contantbelasting op het ophalen van huishoudelijk afval voor de periode vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 01/02/2021 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Birre Timmermans, tweede schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Guido Wallebroek, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Ann De Cleyn, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Vera Hans, ; Katleen De Prins, algemeen directeur

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Voorzitter

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00019 - reglementen - contantbelasting op het ophalen van huishoudelijk afval voor de periode vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins
Stemmen voor 27
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Ann De Cleyn, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Philippe Muyters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00019 - reglementen - contantbelasting op het ophalen van huishoudelijk afval voor de periode vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2021_GR_00019 - reglementen - contantbelasting op het ophalen van huishoudelijk afval voor de periode vanaf 1 maart 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Argumentatie

IGEAN heeft voorgesteld om de retributies van de PMD zakken 30 liter in verhouding te stellen met die van de 60 liter zakken, dit omdat de keuze voor het gebruik van de kleinere zak veelal te maken heeft met de behuizing van een inwoner. IGEAN wil geen financieel nadeel voor inwoners die dus kleiner behuisd zijn.

Voorstel retributie:

  • zak 60 liter: 0,125 EUR/zak of 2,5 EUR/rol van 20 zakken
  • zak 30 liter: 0,0625 EUR/zak of 1,25 EUR/rol van 20 zakken

In de nieuwe PMD-zak mogen vanaf 1 maart 2021 meer soorten afval. Metaalverpakkingen en drankkartons blijft hetzelfde, maar er mogen meer soorten plastic in, nl ook schaaltjes, vlootjes, bakjes, potjes, tubes, folies en zakjes.

Juridische grond

De gemeente  is lid van IGEAN milieu & veiligheid en heeft beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid gedaan voor de selectieve inzameling van PMD.

Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 stelt het beleid in Vlaanderen vast rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

Het Materialendecreet implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van afvalstoffen in Vlaanderen. 

Artikel 26 van het Materialendecreet geeft aan de gemeenten de opdracht om huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen.

Artikel 10 van hetzelfde decreet bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer van huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten.

Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, VLAREMA, bevat o.a. voorschriften voor de selectieve inzameling van afvalstoffen.

Artikel 5.1.1 van het VLAREMA bepaalt dat de gemeenten het principe “de vervuiler betaalt” moeten toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet worden betaald.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelasting.

Raadsbesluit van 22 juni 2015
Dit besluit regelt de retributies en modaliteiten voor de selectieve inzameling en verwerking met diftar.

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

De minima en maxima tarieven zoals vermeld in bijlage 5.1.4 van het VLAREMA worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.

Aanleiding en context

Voor sommige gezinnen is de bestaande pmd-zak van 60 liter te groot. Vanaf 1 maart 2021 is de invoering van ‘de nieuwe blauwe zak’ een feit.  Hierdoor zal er door de inwoners meer PMD gesorteerd kunnen worden.

Om de inwoners op een comfortabele manier van de pmd-inzameling gebruik te kunnen laten maken, heeft IGEAN aan de gemeenten voorgesteld om vanaf 1 maart 2021 ook een pmd-zak met een formaat van 30 liter aan te bieden.

Voor de beide formaten van 30 en 60 liter is het belangrijk om een uniforme retributie vast te stellen.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het reglement, welke de contantbelasting op het ophalen van afval bepaalt, goed met ingang van 1 maart 2021 en eindigend op 31 december 2025:

Artikel 1

1) een contantbelasting gevestigd op het ophalen van tuinafval, GFT+ en PMD. Ze is verschuldigd bij aflevering van de recipiënten en de zelfklevers door diegene die erom verzoekt.

2) de contantbelasting gevestigd voor de diftarophaling van restafval. Deze is hoofdelijk verschuldigd door volgende personen of instanties die deel uitmakken van een aansluitpunt:

  • de referentiepersoon van elk gezin als zondanig ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister;

  • de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister en die beroep doet op de dienstverlening;

  • iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als hoofd- of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent en die beroep doet op de dienstverlening;

  • verenigingen, gemeenschapshuizen, kerkfabrieken, openbare en semi-openbare instellingen, enz ... die beroep doen op de dienstverlening.

§1. Zakken voor tuinafval, GFT+ en PMD

De contantbelasting voor afvalzakken wordt als volgt vastgesteld:

- 0,45 EUR   per tuinafvalzak van 50 l;

- 0,125 EUR  per PMD-zak van 60 l.

- 0,0625 EUR per PMD-zak van 30 l;

Deze contantbelasting bevat de kostprijs van de zakken.

§2. Restafval

§2.1. De contantbelastingen voor de ophaling van restafval door middel van diftarcontainers zijn:

 

40 l

120 l

240 l

1 100 l

gebruiksrecht per maand/per container

EUR 0,25

EUR 0,90

EUR 1,50

EUR 7,20

ledigingskost per aanbieding

EUR 0,12

EUR 0,30

EUR 0,60

EUR 3,00

 Verwerking (per kg)

EUR 0,25

EUR 0,25

 EUR 0,25 

EUR 0,25

Voor tweede verblijven bedraagt de contantbelasting voor verwerking 0,34 EUR/kg in plaats van 0,25 EUR/kg.

Voor wijken die met ondergrondse containers zullen werken met een volumediftar gelijkgesteld aan 40 liter bedragen de contantbelastingen: 0,25 EUR gebruiksrecht per maand en 1,25 EUR per keer dat er gestort wordt.

De aanrekening van het gebruiksrecht gebeurt maandelijks. Bij een wisseling van container in de loop van de maand, zal het maandelijkse bedrag voor het volume van de initiële contaier aangerekend worden tot het einde van die maand. De volgende maand zal het maandbedrag van het volume van de nieuwe container aangerekend worden.

§2.2 Omruiling container / plaatsen slot

De contantbelasting voor het wisselen van volume na 30 kalenderdagen na de activering van een nieuw aansluiting bedraagt 15 EUR.

De contantbelasting voor het leveren en plaatsen van een kantelslot bedraagt 20 EUR.

De contantbelastingen  worden van het voorschot afgehouden onmiddellijk na de uitvoering van deze opdracht.

§3. Zelfklever GFT+ emmer

Indien het GFT+ afval wordt aangeboden in de voorgeschreven emmers, moet elke emmer voorzien zijn van een jaarlijks te hernieuwen zelfklever die ter beschikking gesteld wordt door het college van burgemeester en schepenen.

De jaarlijkse contantbelasting voor de zelfklever wordt vastgesteld op 11,00 EUR per stuk.

Het eenmalig tarief voor de aankoop van een GFT+ emmer wordt vastgesteld op 15,00 EUR per stuk.

Deze contantbelasting is evenwel niet verschuldigd indien het afval dat in de rolcontainer wordt gedeponeerd, op zich reeds verpakt is in de voorgeschreven gemeentelijke zakken voor GFT+.

§4. Grofvuilophaling huis-aan-huis

Voor de huis-aan-huis ophaling van grof vuil worden volgende contantbelasting gevestigd:

1) een vaste kost van 15,00 EUR per ophaling;

2) een verwerkingskost van 0,25 EUR per kilo.

Per ophaling wordt maximaal 2m³ opgehaald.

Artikel 2

Voor het OCMW zijn voor de in artikel 2 vermelde tarieven tegemoetkomingen voorzien voor inwoners van Edegem die genieten van één van volgende uitkeringen:

- het leefloon of de financiële hulp toegekend door het OCMW in toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk de wet van 2 april 1965, betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door het OCMW;

- het gewaarborgd inkomen van bejaarden volgens de wet van 1 april 1969, toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen.

De modaliteiten hiervoor worden vastgesteld in overleg met het OCMW.

Artikel 3

De retributies, vermeld in artikel 1, worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt naar boven afgerond op vier decimalen. 

Artikel 2

Bij gebrek aan contante betaling wordt de contantbelasting een kohierbelasting.

Artikel 3

De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure en latere wijzigingen.

Artikel 4

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende de contantbelasting op het huishoudelijk afval op met ingang van 1 maart 2021.