Terug
Gepubliceerd op 02/02/2021

2021_GR_00003 - reglementen - wijziging verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest - goedkeuring

gemeenteraad
ma 01/02/2021 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Birre Timmermans, tweede schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Guido Wallebroek, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Ann De Cleyn, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Vera Hans, ; Katleen De Prins, algemeen directeur

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Voorzitter

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00003 - reglementen - wijziging verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins
Stemmen voor 22
Birre Timmermans, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Cynthia Govers, Ann De Cleyn, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Philippe Muyters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 5
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Gitte Gijs, Vera Hans
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00003 - reglementen - wijziging verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest - goedkeuring 2021_GR_00003 - reglementen - wijziging verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0004 dlb0006

Argumentatie

Na een intergemeentelijke evaluatie van de verordening conformiteitsattesten tijdens de stuurgroep van IVLW Zuidrand 1 en het huisvestingsambtenarenoverleg werd besloten om het reglement aan te passen. 

Toepassingsgebied:
De verplichting van het conformiteitsattest werd gefaseerd ingevoerd op basis van het afsluiten van een nieuw huurcontract en de ouderdom van de private huurwoning. De oudste woningen (50 jaar en ouder) werden eerst (2015-2019) gecontroleerd. Begin 2020 werd er overgeschakeld naar woningen van 35 jaar en ouder. 

Na evaluatie kiezen we ervoor om de huidige fase in de verordening (woningen van 35 jaar en ouder) te verlengen tot en met 2025. Daarnaast zullen huurwoningen van 20 jaar en jonger vrijgesteld worden van de verplichting. De huidige energetische en bouwnormen zorgen ervoor dat deze woningen van behoorlijke kwaliteit zijn. 

Geldigheidsduur:
De huidige geldigheidsduur van het conformiteitsattest van 5 jaar wordt gewijzigd in een geldigheidsduur van 5  of 10 jaar. De geldigheidsduur wordt in deze verordening bepaald aan de hand van het aantal gebreken in het technisch verslag van Wonen-Vlaanderen. De gebreken worden ingedeeld in 3 categorieën:

 • Categorie I: zijn kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken. Gebreken in categorie I geven geen aanleiding tot ongeschiktheid, tenzij de eindbeoordeling van de woning meer dan 6 gebreken categorie I heeft. In dat geval zal de woning automatisch een gebrek categorie II krijgen; 
 • Categorie II: zijn ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet aanmerking zou komen voor bewoning. Gebreken in categorie II zijn gebreken die de ongeschiktheid van de woning met zich meebrengen.
 • Categorie III: zijn ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning. Gebreken in categorie III staan gelijk aan onbewoonbaarheid. 

Het nieuwe technische verslag van Wonen-Vlaanderen trad in voege op 1 januari 2021.

Om de geldigheidsduur van een conformiteitsattest te bepalen wordt er in deze verordening gewerkt met 2 termijnen: 5 OF 10 jaar.

 • De geldigheidsduur van het conformiteitsattest bedraagt 10 jaar voor de woningen die minder dan of gelijk aan 4 gebreken vertonen in categorie I van het technisch verslag.  
 • De geldigheidsduur van het conformiteitsattest bedraagt 5 jaar voor woningen met meer dan 4 gebreken (en minder dan 7 gebreken) in categorie I van het technisch verslag, maar niet ongeschikt of onbewoonbaar zijn (geen gebreken in categorie II of III in het technisch verslag). 

De conformiteit van de woningen wordt vastgesteld door bevoegde personen (woningcontroleurs), aangeduid door de burgemeester, in het daartoe bestemde aanstellingsbesluit.

Om de verplichting meer slagkracht te geven, heeft de gemeenteraad op 16 december 2019 het belastingreglement op het niet hebben van een conformiteitsattest goedgekeurd. Eigenaar-verhuurders die het nalaten om een conformiteitsattest aan te vragen of het nalaten hun woning in orde te brengen met de minimale veiligheids- gezondheids- en woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, worden belast. Het belastingreglement wordt ook opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad, aangezien het dient aangepast te worden aan de nieuwe fasering opgenomen in  deze verordening conformiteitsattesten. 

Juridische grond

Vlaamse Codex Wonen van 2021 van 17 juli 2020, inzonderheid boek 3 en artikel 3.2.
Regelt de woningkwaliteitsbewaking en de modaliteiten van het conformiteitsattest. De gemeenteraad kan bij verordening het conformiteitsattest verplicht stellen.

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaams Woonbeleid van 17 juli 2020.
Goedkeuring van de codificatie van de decreten over het Vlaamse woonbeleid: aangehaald als Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid boek 3.
Regelt o.a. de veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsnormen, het conformiteitsonderzoek en het conformiteitsattest. 

Ministerieel besluit van 12 december 2019.
Goedkeuring subsidiebelofte aan IVLW Zuidrand 1 voor de periode 2020-2025 door de Vlaamse minister voor Wonen.

Aanleiding en context

Lokaal bestuur Edegem neemt deel aan de Intergemeentelijke Vereniging Lokaal Woonbeleid IVLW Zuidrand 1. Tijdens de zitting van 24 juni 2019 keurde de gemeenteraad het subsidiedossier IVLW Zuidrand 1 voor de Vlaamse regering goed. Hiermee ging de gemeente akkoord met de verdere deelname aan deze intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid en het uitvoeren van de verplichte en aanvullende activiteiten, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

Eén van de Vlaamse prioriteiten voor het woonbeleid is dat de gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving. In de subsidieaanvraag IVLW Zuidrand 1 heeft de gemeente zich geëngageerd om onder andere volgende activiteiten uit te voeren in het kader van woningkwaliteitsbewaking:      

 • een strategie uitwerken over de toepassing van de gemeentelijke instrumenten voor de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium (verplichte activiteit 2_3);
 • Een verordening vaststellen en toepassen waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld in bepaalde situaties (aanvullende activiteit 2_2);
 • Een verordening vaststellen en toepassen waarbij de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt wordt, en woningen met dergelijk conformiteitsattest opvolgen (aanvullende activiteit 2); 
 • Een handhavend en sanctionerend woningkwaliteitsbeleid (eigen voorstel).

Lokaal bestuur Edegem stelt het belang van een goede woningkwaliteit in private huurwoningen voorop. De gemeente koos er tijdens de gemeenteraad van 28 september 2015 voor om het conformiteitsattest te verplichten voor private huurwoningen. De huurwoningen op het grondgebied moeten voldoen aan de minimale veiligheids- gezondheids- en woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Het lokaal bestuur wenst de lopende acties hierrond verder te zetten.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 40 &sect;3 van het decreet lokaal bestuur</span><br />De raad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.</p>
Artikel 41 §1 2° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 2&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt de wijziging van de verordening verplicht conformiteitsattest en de beperking van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest als volgt goed:

Artikel 1 Toepassingsgebied:
Elke eigenaar/verhuurder die een woning verhuurt of te huur of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van één of meer studenten, moet voor elke wooneenheid een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen.

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen en op basis van de leeftijd van de huurwoning:
2021-2025: woningen van 35 jaar en ouder
2026-2028: woningen van 30 jaar en ouder
2029: woningen van 20 jaar en ouder

Artikel 2 Geldigheidsduur:
De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers is afhankelijk van het aantal gebreken in categorie I in het technisch verslag. Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van: 

 • 10 jaar voor woningen die minder dan of gelijk aan 4 gebreken vertonen in categorie I in het technisch verslag
  OF
 • 5 jaar voor woningen met meer dan 4 gebreken (en minder dan 7 gebreken) in categorie I in het technisch verslag, maar die niet ongeschikt of onbewoonbaar zijn (geen gebreken in categorie II of III in het technisch verslag) 

Artikel 3 Kostprijs:
De kostprijs van het conformiteitsattest is vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement.

Artikel 2

De wijziging van de verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest treedt in werking na de goedkeuring door de Vlaams minister van Wonen.

Artikel 3

Na de inwerkingtreding van deze wijziging verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest wordt de verordening conformiteitsattesten van 28 september 2015 opgeheven. 

Artikel 4

De raad keurt het reglement op het aanvragen van een conformiteitsattest en het belastingreglement op het niet hebben van een conformiteitsattest goed in een apart besluit.