Terug
Gepubliceerd op 02/02/2021

2021_GR_00005 - reglementen - belasting op het niet hebben van een conformiteitsattest - goedkeuring

gemeenteraad
ma 01/02/2021 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Birre Timmermans, tweede schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Guido Wallebroek, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Ann De Cleyn, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Vera Hans, ; Katleen De Prins, algemeen directeur

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Voorzitter

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00005 - reglementen - belasting op het niet hebben van een conformiteitsattest - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins
Stemmen voor 27
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Ann De Cleyn, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Philippe Muyters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00005 - reglementen - belasting op het niet hebben van een conformiteitsattest - goedkeuring 2021_GR_00005 - reglementen - belasting op het niet hebben van een conformiteitsattest - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Om de verplichting meer slagkracht te geven, heeft de gemeenteraad op 16 december 2019 het belastingreglement op het niet hebben van een conformiteitsattest goedgekeurd. Eigenaar/verhuurders die het nalaten om een conformiteitsattest aan te vragen of het nalaten hun woning in orde te brengen met de minimale veiligheids- gezondheids- en woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, worden belast.

Het belastingreglement wordt ook opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad, aangezien het dient aangepast te worden aan de nieuwe fasering opgenomen in de gewijzigde verordening conformiteitsattesten en aan de codificatie van de decreten over het Vlaamse woonbeleid.

Juridische grond

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, en latere wijzigingen.
Dit decreet is van toepassing op de belastingen die worden gevestigd door de provincies en de gemeenten in het Vlaamse Gewest.

Vlaamse Codex Wonen van 2021 van 17 juli 2020, inzonderheid boek 3 en artikel 3.2.
Regelt de woningkwaliteitsbewaking en de modaliteiten van het conformiteitsattest. De gemeenteraad kan bij verordening het conformiteitsattest verplicht stellen. 

Besluit van de Vlaamse Regering tot codificatie van de decreten betreffende het Vlaams Woonbeleid van 17 juli 2020.
Goedkeuring van de codificatie van de decreten over het Vlaamse woonbeleid: aangehaald als Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid boek 3.
Regelt de veiligheids- gezondheids- en woningkwaliteitsnormen, het conformiteitsonderzoek en het conformiteitsattest. 

Ministerieel besluit van 12 december 2019.
Goedkeuring subsidiebelofte aan IVLW Zuidrand 1 voor de periode 2020-2025 door de Vlaamse minister voor Wonen.

Raadsbesluit van 1 februari 2021 wijziging verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest. 
Dit reglement wijzigt de verordening verplicht conformiteitsattest en de beperking van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest.

Aanleiding en context

De wijziging van de verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest wordt goedgekeurd door de gemeenteraad op 1 februari 2021.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het belastingreglement op het niet hebben van een conformiteitsattest goed als volgt: 

Artikel 1 Belasting: 
§1. Er wordt vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde verordening verplicht conformiteitsattest (2021) tot en met 2025 een gemeentebelasting gevestigd op huurwoningen die niet beschikken over een geldig conformiteitsattest, overeenkomstig de verordening conformiteitsattesten en het reglement op het aanvragen van een conformiteitsattest.

§2. De belasting is voor het eerst verschuldigd door de eigenaar/verhuurder:

  • die het nalaat om een aanvraagformulier in te dienen zoals bedoeld in art. 2§2 van het reglement op het aanvragen van een conformiteitsattest en evenmin een bezwaarschrift ingediend heeft in uitvoering van art. 3 van voormeld reglement, en dit na het verstrijken van de voorziene termijn van 60 dagen; 
  • die het nalaat om uitvoering te geven aan het eerste woningonderzoek van de daartoe bevoegde woningcontroleur en dit na het verstrijken van een termijn van 6 maanden te rekenen vanaf voormeld woningonderzoek.

Zolang de huurwoning niet beschikt over een geldig conformiteitsattest, blijft de belasting verschuldigd.

Artikel 2 Begripsomschrijving:
Voor de toepassing van dit reglement worden onder meer volgende begrippen gebruikt:
1° aanpassing: de uitvoering van specifieke werkzaamheden om een woning te doen beantwoorden aan de woningbezetting, de gezinssamenstelling of aan de fysieke mogelijkheden van bejaarden en personen met een handicap;
2° administratie: de gemeentelijke administratieve eenheid die door de gemeenteraad belast wordt met het beheer van de gemeentelijke inventaris;
3° beroepsinstantie: het college van burgemeester en schepenen;
4° beveiligde zending: één van de hierna volgende betekeningswijzen:
1. een aangetekend schrijven;
2. een afgifte tegen ontvangstbewijs;
5°conformiteitsattest: een document uitgereikt door de burgemeester dat stelt dat de huurwoning op dat moment voldoet aan de minimale veiligheids- gezondheids- en woningkwaliteitsnormen, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021;
6° gemeentelijk ambtenaar of technisch medewerker IGEAN: de ambtenaar of medewerker die met toepassing van de regels, vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen binnen zijn ambtsgebied belast is met de opdrachten inzake woonkwaliteitsbewaking;
7° kamer: een woning waarin een toilet, een bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken en waarvan de bewoners voor een of meer van die voorzieningen aangewezen zijn op de gemeenschappelijke ruimten in aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt;
8° onbewoonbare woning: een woning met minstens één gebrek van categorie III in het technisch verslag van Wonen-Vlaanderen. Gebreken categorie III zijn ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning;
9° ongeschikte woning: een woning met minstens één gebrek van categorie II in het technisch verslag van Wonen-Vlaanderen. Gebreken categorie II zijn ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet aanmerking zou komen voor bewoning;
10° renovatie: de uitvoering van structurele ingrepen die vooral betrekking hebben op de stabiliteit, de bouwfysica of de veiligheid, aan een woning of gebouw dat bestemd is om te worden bewoond;
11° verbetering: de uitvoering van beperkte ingrepen van een woning, vooral met betrekking tot het comfort, de toegankelijkheid, de energie-efficiëntie of de privacy ten aanzien van de onmiddellijke woonomgeving;
12° woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande.  

Artikel 3 Belastingplichtige:
De belasting is verschuldigd door de eigenaar/verhuurder van de huurwoning die niet beschikt over een geldig conformiteitsattest zoals vermeld in art 2§1 van het reglement op het aanvragen van een conformiteitsattest.  

Artikel 4 Tarief van de belasting:
De belasting bedraagt 500 EUR per wooneenheid , indien de eigenaar/verhuurder niet beschikt over een geldig conformiteitsattest zoals vermeld in art.1§2.

Indien de eigenaar/verhuurder na een periode van twaalf (12) maanden niet beschikt over een geldig conformiteitsattest, zoals vermeld in art. 1§2, dan bedraagt de belasting 1 000 EUR per wooneenheid. 

Indien de eigenaar/verhuurder na een periode van vierentwintig (24) maanden niet beschikt over een geldig conformiteitsattest, zoals vermeld in art. 1§2, dan bedraagt de belasting 1 500 EUR per wooneenheid.

Artikel 5 Inkohiering:
De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 6 Betalingstermijn:
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na verzending van het aanslagbiljet.

Artikel 7 Bezwaar:
De belastingschuldige kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen. 

Het bezwaarschrift wordt behandeld in overeenstemming met het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen (en latere wijzigingen).

Artikel 8: 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 2

Dit reglement treedt in werking na de goedkeuring door de Vlaamse minister van Wonen van de gewijzigde verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest.

Artikel 3

Dit reglement vervangt het belastingreglement op het niet hebben van een conformiteitsattest van 16 december 2019.