Terug
Gepubliceerd op 02/06/2021

2021_GR_00084 - reglementen - wijziging verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest - goedkeuring

gemeenteraad
ma 31/05/2021 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Ann De Cleyn, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Vera Hans, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Katleen De Prins, algemeen directeur; Filip Schramme, adjunct algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad

Secretaris

Filip Schramme, adjunct algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00084 - reglementen - wijziging verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Katleen De Prins, Filip Schramme
Stemmen voor 26
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Ann De Cleyn, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00084 - reglementen - wijziging verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest - goedkeuring 2021_GR_00084 - reglementen - wijziging verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0004 dlb0006

Argumentatie

De gemeenteraad keurde op 1 februari 2021 de wijziging van de verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest goed. 

Op 4 februari 2021 vroeg de gemeente Edegem de goedkeuring van de gewijzigde verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest aan Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen. Een gemeentelijke verordening geldt pas vanaf de goedkeuring door de Vlaamse Regering.

Op 14 april 2021 ontving het college een brief van 12 april 2021 van het agentschap Wonen-Vlaanderen met het ministerieel besluit van 7 april 2021. De gewijzigde verordening van de gemeenteraad van 1 februari 2021 werd voorwaardelijk goedgekeurd. Zowel de brief als het ministerieel besluit zijn  opgenomen als bijlage bij dit besluit. 

De verordening van de gemeenteraad van de gemeente Edegem van 1 februari 2021 houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest wordt goedgekeurd op voorwaarde dat:

 1. de term “eigenaar/verhuurder” zoals gebruikt in artikel 1, eerste lid wordt vervangen door een eenduidige term zoals “verhuurder”, “eigenaar” of “eigenaar en verhuurder”;
 2. de term “wooneenheid” zoals gebruikt in artikel 1, eerste lid wordt gewijzigd naar “woning”;
 3. de formulering van de gefaseerde invoering in artikel 1, tweede lid wordt aangepast zodat duidelijk blijkt wanneer een bepaalde fasering precies van start gaat en wat bijgevolg de duurtijd van die fasering is;
 4. een aangepast reglement wordt voorgelegd.

Het ministerieel besluit tot goedkeuring van de verordening van 1 februari 2021 van de gemeenteraad van Edegem houdende het verplicht stellen van het conformiteitsattest trad in werking vanaf de datum van ondertekening ervan, namelijk 7 april 2021. 

Het aangepaste reglement wordt aan de gemeenteraad voorgelegd op 31 mei 2021. Na goedkeuring door de gemeenteraad bezorgt de gemeente het aangepaste reglement opnieuw aan het agentschap Wonen-Vlaanderen. Het agentschap Wonen-Vlaanderen brengt de gemeente nog op de hoogte van de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

Juridische grond

Vlaamse Codex Wonen van 2021 van 17 juli 2020, inzonderheid boek 3 en artikel 3.2.
Regelt de woningkwaliteitsbewaking en de modaliteiten van het conformiteitsattest. De gemeenteraad kan bij verordening het conformiteitsattest verplicht stellen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid boek 3.
Regelt o.a. de veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsnormen, het conformiteitsonderzoek en het conformiteitsattest. 

Ministerieel besluit van 12 december 2019.
Goedkeuring subsidiebelofte aan IVLW Zuidrand 1 voor de periode 2020-2025 door de Vlaamse minister voor Wonen.

Aanleiding en context

Lokaal bestuur Edegem neemt deel aan de Intergemeentelijke Vereniging Lokaal Woonbeleid IVLW Zuidrand 1. Tijdens de zitting van 24 juni 2019 keurde de gemeenteraad het subsidiedossier IVLW Zuidrand 1 voor de Vlaamse regering goed. Hiermee ging de gemeente akkoord met de verdere deelname aan deze intergemeentelijke samenwerking lokaal woonbeleid en het uitvoeren van de verplichte en aanvullende activiteiten, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. 

Eén van de Vlaamse prioriteiten voor het woonbeleid is dat de gemeente werkt aan de kwaliteit van het woningpatrimonium en de woonomgeving. In de subsidieaanvraag IVLW Zuidrand 1 heeft de gemeente zich geëngageerd om onder andere volgende activiteiten uit te voeren in het kader van woningkwaliteitsbewaking:      

 • een strategie uitwerken over de toepassing van de gemeentelijke instrumenten voor de bewaking van de kwaliteit van het woningpatrimonium (verplichte activiteit 2_3);
 • Een verordening vaststellen en toepassen waarbij het conformiteitsattest verplicht wordt gesteld in bepaalde situaties (aanvullende activiteit 2_2);
 • Een verordening vaststellen en toepassen waarbij de geldigheidsduur van het conformiteitsattest beperkt wordt, en woningen met dergelijk conformiteitsattest opvolgen (aanvullende activiteit 2); 
 • Een handhavend en sanctionerend woningkwaliteitsbeleid (eigen voorstel).

Lokaal bestuur Edegem stelt het belang van een goede woningkwaliteit in huurwoningen voorop. De gemeente koos er tijdens de gemeenteraad van 28 september 2015 voor om het conformiteitsattest te verplichten voor huurwoningen. De huurwoningen op het grondgebied moeten voldoen aan de minimale veiligheids- gezondheids- en woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Het lokaal bestuur wenst de lopende acties hierrond verder te zetten.

Na een intergemeentelijke evaluatie van de verordening conformiteitsattesten tijdens de stuurgroep van IVLW Zuidrand 1 en het huisvestingsambtenarenoverleg werd besloten om het reglement aan te passen. 

Toepassingsgebied:
De verplichting van het conformiteitsattest werd gefaseerd ingevoerd op basis van het afsluiten van een nieuw huurcontract en de ouderdom van de private huurwoning. De oudste woningen (50 jaar en ouder) werden eerst (2015-2019) gecontroleerd. Begin 2020 werd er overgeschakeld naar woningen van 35 jaar en ouder. 

Na evaluatie kiezen we ervoor om de huidige fase in de verordening (woningen van 35 jaar en ouder) te verlengen tot en met 2025. Daarnaast zullen huurwoningen van 20 jaar en jonger vrijgesteld worden van de verplichting. De huidige energetische en bouwnormen zorgen ervoor dat deze woningen van behoorlijke kwaliteit zijn. 

Geldigheidsduur:
De huidige geldigheidsduur van het conformiteitsattest van 5 jaar wordt gewijzigd in een geldigheidsduur van 5  of 10 jaar. De geldigheidsduur wordt in deze verordening bepaald aan de hand van het aantal gebreken in het technisch verslag van Wonen-Vlaanderen. De gebreken worden ingedeeld in 3 categorieën:

 • Categorie I: zijn kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken. Gebreken in categorie I geven geen aanleiding tot ongeschiktheid, tenzij de eindbeoordeling van de woning meer dan 6 gebreken categorie I heeft. In dat geval zal de woning automatisch een gebrek categorie II krijgen; 
 • Categorie II: zijn ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet aanmerking zou komen voor bewoning. Gebreken in categorie II zijn gebreken die de ongeschiktheid van de woning met zich meebrengen.
 • Categorie III: zijn ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning. Gebreken in categorie III staan gelijk aan onbewoonbaarheid. 

Het nieuwe technische verslag van Wonen-Vlaanderen trad in voege op 1 januari 2021.

Om de geldigheidsduur van een conformiteitsattest te bepalen wordt er in deze verordening gewerkt met 2 termijnen: 5 OF 10 jaar.

 • De geldigheidsduur van het conformiteitsattest bedraagt 10 jaar voor de woningen die minder dan of gelijk aan 4 gebreken vertonen in categorie I van het technisch verslag.  
 • De geldigheidsduur van het conformiteitsattest bedraagt 5 jaar voor woningen met meer dan 4 gebreken (en minder dan 7 gebreken) in categorie I van het technisch verslag, maar niet ongeschikt of onbewoonbaar zijn (geen gebreken in categorie II of III in het technisch verslag). 

De conformiteit van de woningen en kamers wordt vastgesteld door bevoegde personen (woningcontroleurs), aangeduid door de burgemeester, in het daartoe bestemde aanstellingsbesluit.

Om de verplichting meer slagkracht te geven, heeft de gemeenteraad op 16 december 2019 het belastingreglement op het niet hebben van een conformiteitsattest goedgekeurd. Eigenaars en verhuurders die het nalaten om een conformiteitsattest aan te vragen of het nalaten hun woning in orde te brengen met de minimale veiligheids- gezondheids- en woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, worden belast. Het belastingreglement werd ook opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad op 1 februari 2021. 

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 40 &sect;3 van het decreet lokaal bestuur</span><br />De raad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.</p>
Artikel 41 §1 2° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 2&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt de wijziging van de "Verordening verplicht conformiteitsattest en de beperking van de geldigheidsduur van het conformiteitsattest" als volgt goed:

Artikel 1 Toepassingsgebied:
Elke eigenaar en verhuurder die een woning of kamer verhuurt of te huur of ter beschikking stelt als hoofdverblijfplaats of met het oog op de huisvesting van één of meer studenten, moet voor elke woning of kamer een geldig conformiteitsattest kunnen voorleggen.

Deze verplichting wordt gefaseerd ingevoerd voor alle nieuwe verhuringen en op basis van de leeftijd van de huurwoning:
1 januari 2021 tot en met 31 december 2025: woningen en kamers van 35 jaar en ouder
1 januari 2026 tot en met 31 december 2028: woningen en kamers van 30 jaar en ouder
vanaf 1 januari 2029: woningen en kamers van 20 jaar en ouder

Artikel 2 Geldigheidsduur:
De geldigheidsduur van het conformiteitsattest voor woningen en kamers is afhankelijk van het aantal gebreken in categorie I in het technisch verslag. Het conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van: 

 • 10 jaar voor woningen of kamers die minder dan of gelijk aan 4 gebreken vertonen in categorie I in het technisch verslag
  OF
 • 5 jaar voor woningen of kamers met meer dan 4 gebreken (en minder dan 7 gebreken) in categorie I in het technisch verslag, maar die niet ongeschikt of onbewoonbaar zijn (geen gebreken in categorie II of III in het technisch verslag) 

Artikel 3 Kostprijs:
De kostprijs van het conformiteitsattest is vastgelegd in het gemeentelijk retributiereglement.

Artikel 2

De wijziging van de "Verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest" trad in werking na de voorwaardelijke goedkeuring door de Vlaams minister van Wonen op 7 april 2021. 

Artikel 3

Na de inwerkingtreding van deze wijziging "Verordening verplicht conformiteitsattest en beperking geldigheidsduur van het conformiteitsattest" werd de verordening conformiteitsattesten van 28 september 2015 opgeheven.