Terug
Gepubliceerd op 28/10/2021

2021_GR_00139 - duurzame ontwikkeling - Lokaal Energie en Klimaatpact - goedkeuring

gemeenteraad
ma 25/10/2021 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Ann De Cleyn, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Vera Hans, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Katleen De Prins, algemeen directeur; Filip Schramme, adjunct algemeen directeur

Verontschuldigd

Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Sofie De Leeuw, raadslid; Cedric Guisson, raadslid

Secretaris

Filip Schramme, adjunct algemeen directeur

Voorzitter

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00139 - duurzame ontwikkeling - Lokaal Energie en Klimaatpact - goedkeuring

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Katleen De Prins, Filip Schramme
Stemmen voor 24
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Adrian De Weerdt, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Ann De Cleyn, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Els Pauwels-Croegaert, Philippe Muyters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00139 - duurzame ontwikkeling - Lokaal Energie en Klimaatpact - goedkeuring 2021_GR_00139 - duurzame ontwikkeling - Lokaal Energie en Klimaatpact - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Lokale besturen engageren zich om:

 • Het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken;
 • Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 2,09% te realiseren in hun eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed);
 • Een reductie van de CO2-uitstoot van hun eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40% in 2030 ten opzichte van 2015 te realiseren;
 • Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden;
 • Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025;
 • Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken;
 •     Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen.

De Vlaamse overheid engageert zich om:

 • Via het Netwerk Klimaat professionele ondersteuning te bieden aan de lokale besturen, zoals bepaald in het subsidiebesluit en de werkprogramma’s (Edegem is lid van het Netwerk Klimaat);
 • Via andere partners binnen de Vlaamse overheid (bv. VEB met het SURE2050-project voor het publiek patrimonium) lokale besturen projectmatige ondersteuning te bieden;
 • Samen met de lokale besturen actief mee te werken aan het elimineren van de mogelijke hindernissen die lokale besturen ondervinden in het realiseren van de ambities binnen dit Pact;
 • Haar eigen voorbeeldfunctie in te vullen en relevante actoren te overtuigen om het Pact te ondertekenen;
 • In samenspraak met het middenveld, onderzoeksinstellingen en de verschillende sectororganisaties de wederzijdse engagementen i.h.k.v. het Pact op te volgen en te stroomlijnen;
 • Aan lokale besturen (en/of andere actoren) de beleidsmaatregelen, voorzien door de Vlaamse, Federale en Europese begroting, actief en stelselmatig te promoten die nuttig kunnen zijn om mee de doelstellingen van het Pact te realiseren. Onder potentiële inbreng van de Vlaamse overheid in hoofdstuk 4 wordt dit waar mogelijk geconcretiseerd;
 • Ter bijkomende ondersteuning van de klimaatpactacties van de gemeenten die het Pact ondertekenen, in een extra jaarlijks budget van 10.000.000 EUR, evenals een vast gedeelte van de vrij beschikbare middelen binnen het Vlaams klimaatfonds, te voorzien. Deze budgettaire engagementen kunnen aangepast worden in functie van het algemeen begrotingsbeleid.

Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact geeft Edegem aan actie te ondernemen om verschillende doelstellingen van één of meerdere werven waar te maken :

 1. Laten we een boom opzetten
  • Eén boom extra per Vlaming tegen 2030 (+6,6 miljoen bomen extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)
  • 1/2de meter extra haag of geveltuinbeplanting per Vlaming tegen 2030 (+3.300 km extra vanaf 2021 t.e.m. 2030)

  • Eén extra natuurgroenperk per 1000 inwoners tegen 2030 (= 6.600 perken van 10 m² vanaf 2021 t.e.m. 2030)

 2. Verrijk je wijk
  • 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1.000 wooneenheden vanaf 2021 t.e.m. 2030;
  • 1 coöperatief/participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners tegen 2030 die samen voor een totaal geïnstalleerd vermogen zorgen van 216 MW vanaf 2021 t.e.m. 2030 (+12.000 projecten in 2030)

 3. Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar
  • Per 1.000 inwoners 1 “toegangspunt” voor een (koolstofvrij) deelsysteem tegen 2030 (=6.600 toegangspunten);
  • Per 100 inwoners 1 laadpunt tegen 2030 (=66.000 laadpunten);

  • 1 m nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad extra per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030

 4. Water het nieuwe goud
  • 1m2 ontharding per inwoner vanaf 2021 t.e.m. 2030 (= 6,6 miljoen m2 ontharding);
  • Per inwoner 1m3 extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie voor regenwater vanaf 2021 t.e.m. 2030 (=6,6 miljoen m3 extra regenwater dat wordt opgevangen voor hergebruik of infiltratie)

Juridische grond

Raadsbesluit 23 september 2019 hernieuwing SDG-engagement
Goedkeuring hernieuwing SDG-engagementsverklaring Verenging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en Verenigde Naties (VN).

Raadsbesluit 28 september 2020 Burgemeestersconvenant 2030
Principiële goedkeuring deelname

Raadsbesluit van 18 maart 2013
Goedkeuring deelname 'klimaatneutrale organisatie 2020' goed.

Akkoord van Parijs 2015

Ondertekening duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door de federale overheid in New York in 2015
Europese Green Deal 2050

Nationaal klimaat- en energieplan 2021 - 2030
Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP) 2021-2030

Regeerakkoord Vlaamse Regering 2019-2024
Ook de Vlaamse en lokale overheden nemen hun verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. Net zoals de Vlaamse Overheid zullen gemeenten, steden, intercommunales, OCMW’s, provincies en autonome gemeentebedrijven worden gevraagd dat zij hun broeikasgassen met 40% reduceren in 2030 ten opzichte van 2015 en vanaf 2020 per jaar een energiebesparing van 2,09% realiseren op het energieverbruik van hun gebouwenpark (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed).

Internationaal akkoord inzake milieu en ontwikkeling Ria de Janeiro van 1992

Internationaal verdrag van Kyoto van 1997
Goedkeuring voor het nemen van maatregelen ter bescherming van het klimaat en ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

Aanleiding en context

Vlaanderen en de lokale besturen slaan, d.m.v. het Lokaal Energie- en Klimaatpact de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Aan de hand van concrete en herkenbare werven wil men inzetten op krachtdadig beleid. Er wordt hierbij ingezet op een gelijktijdige bottom-up en top-down aanpak. Beide actoren, de Vlaamse overheid en de lokale besturen geven aan werk te maken van concrete engagementen.

Adviezen

Financieel visum Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt  de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact goed.