Terug
Gepubliceerd op 23/04/2021

2020_GR_00109 - reglementen - contantbelasting op inname openbaar domein tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 26/10/2020 - 20:00 raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Birre Timmermans, tweede schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Guido Wallebroek, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Ann De Cleyn, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Vera Hans, ; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Gitte Gijs, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Voorzitter

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00109 - reglementen - contantbelasting op inname openbaar domein tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Vera Hans, Katleen De Prins
Stemmen voor 18
Birre Timmermans, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Philippe Muyters
Stemmen tegen 7
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Ann De Cleyn, Vera Hans
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 1
Gitte Gijs
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00109 - reglementen - contantbelasting op inname openbaar domein tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2020_GR_00109 - reglementen - contantbelasting op inname openbaar domein tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Argumentatie

Op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur worden in het bestaande reglement de artikels 8 en 9 die handelen over de ambtshalve inkohiering geschrapt.

Juridische grond

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelasting.

Raadsbesluit 16 december 2019
Dit besluit regelt de belasting op inname openbaar domein tot en met 31 december 2025.

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd het belastingreglement op de inname van het openbaar domein tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

We ontvangen van Agentschap Binnenlands Bestuur een brief met de mededeling dat we geen ambtshalve inkohiering kunnen uitvoeren op een contantbelasting (zie bijlage).

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt de contantbelasting op de inname openbaar domein vanaf heden tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Artikel 1

Vanaf heden tot en met 31 december 2025 wordt een contant te betalen belasting geheven volgens de oppervlakte ingenomen op het openbaar domein
voor het plaatsen van materialen en materieel, stellingen, containers, afsluitingen, werfketen,torenkranen, betonpompen, chapewagens, hoogtewerkers, bouwliften, verhuisliften, graafmachines,... (niet limitatieve opsomming) - en alle andere constructies, voertuigen, machines en werktuigen..

Dit reglement handelt louter over het vestigen van een belasting voor inname van de openbare ruimte. Het betalen van de belasting op de inname van de openbare ruimte houdt geen toestemming in om de openbare ruimte privatief te gebruiken. Deze inname is pas toegelaten na het toekennen van een toestemming door de bevoegde instanties.

Artikel 2

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:

1) de openbare ruimte: de publiek toegankelijk ruimte in het bezit of het beheer van een overheid; dit behelst onder meer:

- de openbare weg, te weten de wegen of pleinen en parkings die openstaan voor alle verkeer,

hetzij voetgangersverkeer of ander verkeer;

- de groene ruimten, te weten de openbare plantsoenen, wandelplaatsen, parken, tuinen, pleinen, speelterreinen en alle stukken van de openbare ruimte buiten de openbare weg, die openstaan voor het verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen en ontspanning.

2). de inname openbare ruimte voor het uitvoeren van bouwwerken: elk privatief gebruik van de openbare ruimte ongeacht of dit gebruik onderworpen is aan een toelating of een vergunning, of aan een hogere wetgeving of een andere gemeentelijke reglementering, en ongeacht wat de oorzaak is van het gebruik of de wijze van het gebruik, zoals (niet limitatief):

- opstellen op de openbare weg van stellingen en werfinrichtingen zoals bouwketen,

bouwkranen, bouwliften, hoogwerkers, werfafsluitingen, werfketen;

- tijdelijke opslag van materiaal of materieel;

- het plaatsen van voorwerpen zoals containers, betonmolens, en silo’s.

Artikel 3

Het reglement is van toepassing op het grondgebied van de gemeente Edegem.

Artikel 4

Het bedrag van de belasting op het innemen van de openbare ruimte bij bouwwerven wordt als volgt berekend:

Tarief belasting:

  • 0 t/m 12 maanden: 0,55 EUR/m²/dag
  • na 12 maanden: 1,10 EUR/m²/dag

Voor de berekening van de belasting wordt rekening gehouden met de effectieve inname van de openbare ruimte. De totale oppervlakte wordt naar boven afgerond tot een volle vierkante meter. Een begonnen dag wordt aangerekend als een volledige dag.

Artikel 5

Indien de inname van de openbare ruimte later aanvangt of vroeger eindigt dan werd vergund of de ingenomen oppervlakte vermindert, dient de aanvrager dit via het elektronisch systeem te wijzigen.

Artikel 6

De belastingplichtige is de aanvrager van de machtiging tot inname van de openbare ruimte.

De betaling dient op elektronische wijze te gebeuren bij de aanvraag.

Het openbaar domein kan pas worden ingenomen na betaling van de contantbelasting.

Een goedgekeurde aanvraag is definitief en wordt niet terugbetaald.

Artikel 7

De aanvraag tot inname van het openbaar domein dient online ingediend te worden via de website van de gemeente Edegem.  Het is mogelijk om langs te gaan bij het gemeentelijk onthaal om daar uw aanvraag in te dienen.

Artikel 8

De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure en latere wijzigingen.

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende het belastingreglement op inname openbaar domein (containers, werfkranen, ...) vanaf heden  op.