Terug
Gepubliceerd op 28/04/2020

2020_GR_00044 - reglementen - ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein (aanpassing) - goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/04/2020 - 20:00 De zitting zal uitzonderlijk plaatsvinden achter gesloten deuren via google Meet, cfr. burgemeesterbesluit dd 14 april 2020. Dit besluit kan u consulteren via volgende link: https://edegem.onlinesmartcities.be/suite-consult/publication/20.0416.8332.5145/detail
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins

Verontschuldigd

Ellen Stevens

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00044 - reglementen - ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein (aanpassing) - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins
Stemmen voor 26
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Ann De Cleyn, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Philippe Muyters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00044 - reglementen - ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein (aanpassing) - goedkeuring 2020_GR_00044 - reglementen - ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein (aanpassing) - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De suggesties tot wijziging voor het reglement van de ambulante activiteiten zijn als volgt:

 Artikel 5§1 : Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement

 • De wijziging van de regelgeving in Vlaanderen houdt in dat de bekendmaking van een vrijgekomen standplaats met abonnement op een openbare markt enkel nog moet als er geen geschikte kandidaat is in het register is.
 • Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de gemeente dus eerst na of er een geschikte kandidaat is in het register.

 Artikel 13§2 : overdracht

 • De afwijkende regeling met betrekking tot de overdracht standplaats tussen echtgenoten of samenwonenden werd opgeheven door het Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017.

Het reglement dient dan ook aangepast te worden aan.

Juridische grond

Artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005
De gemeenteraad is bevoegd voor het vastellen van reglementen

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij wet van 4 juli 2005, van 20 juli 2006, 22 december 2009, 21 januari 2013 en decreet van 24 februari 2017 meer bepaald de artikelen 8 tot en met 10

 • Artikel 8 §1 bepaalt dat de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen, geregeld wordt bij gemeentelijk reglement
 • Artikel 9 §1 bepaalt dat de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op het openbaar domein, buiten de openbare markten en kermissen, wordt geregeld bij gemeentelijk reglement.
 • Artikel 10 §2 de gemeentelijke overheid maakt de ontwerpen van reglementen van de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten op de openbare markten en kermissen alsook op het openbaar domein over aan de minister, vóór de goedkeuring in de gemeenteraad. Hetzelfde geldt voor alle wijzigingen aan het reglement.

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, meer bepaald de artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij Besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017
Deze artikelen handelen over de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein.

Raadsbesluit van 16 december 2019
Dit besluit regelt het reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein.

Aanleiding en context

Tijdens de gemeenteraad van 16 december 2019 werd een nieuw reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markten en het openbaar domein goedgekeurd.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaanderen gaf enkele suggesties tot aanpassing door dit om conform de Vlaamse wetgeving te werken.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad trekt het besluit van 16 december 2019 reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein in.

Artikel 2

De raad keurt het reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein goed als volgt:

Artikel 1
 

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKT

Gegevens van de openbare markt

De gemeente organiseert op het openbaar domein een openbare markt op dinsdag op het gemeenteplein van 7 uur tot 13 uur.

Het college van burgemeester en schepenen heeft bij wijze van uitzonderlijke maatregel het recht de markt op een andere plaats te houden, de aanvangs- en sluitingsuren te wijzigen of ze af te gelasten ten behoeve van feesten, kermissen, het uitvoeren van werken of om andere redenen.

De markten die op een wettelijke feestdag vallen worden afgelast.

 
Artikel 2
 

Toewijzing standplaatsen

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:

 1. de natuurlijke persoon die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefent en die houder is van een “machtiging als werkgever”;
 2. rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden aan deze laatsten toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”.
 3. de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB, gewijzigd door BVR van 21 april 2017.

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot 2 standplaatsen.

 
Artikel 3
 

Verhouding abonnementen - losse plaatsen

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:

 1. per abonnement (maximum 95% van het totaal aantal standplaatsen);
 2. van dag tot dag (minimum 5% van het totaal aantal standplaatsen).
 
Artikel 4
 

Toewijzingsregels losse plaatsen

De standplaatsen die om 8 uur niet zijn ingenomen, worden toegewezen aan de losse marktkramers. De toewijzing gebeurt bij loting, in voorkomend geval per specialisatie. De houder van de machtiging moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.

 
Artikel 5
 

Toewijzingsregels per abonnement op de openbare weg

§1. – Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze vacature indien dat er geen geschikte kandidaat in het register is bekend gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving. Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord en op onze website.

De kandidaturen kunnen ingediend worden na melding van een vacature of op elk ander tijdstip.

Zij worden bij brief neergelegd tegen ontvangstmelding of bij ter post aangetekend schrijven tevens met ontvangstbewijs binnen de termijn voorzien in de kennisgeving van de vacature.

De kandidaten kunnen hun aanvraag per duurzame drager tegen ontvangstbewijs (fax, e-mail) indienen.

Kandidaturen die hieraan niet voldoen, worden niet weerhouden.

§2. – Register van de kandidaten

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst, chronologisch bijgehouden in een register van kandidaturen.Deze kandidaturenworden geklasseerd:

 • eerst volgens categorie zoals bepaald en punt 5§3
 • dan volgens de gevraagde stanplaats en specialisatie
 • tenslotte volgens datum (overhandiging, indiening bij de post, ontvangst op duurzame drager)

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur, kan dit register steeds geraadpleegd worden. De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door de aanvrager.

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.

§3. - Volgorde van toekenning van de standplaatsen

Bij het vrijkomen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd:

 1. personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op (één van de) markt(en) van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven;
 2. een uitbreiding van de standplaats;
 3. een wijziging van de standplaats;
 4. externe kandidaten, rekening houdend met de specialisatie: om de verhouding tussen de diverse producten aangeboden op de markt in evenwicht te houden, is het aangewezen voor een aantal producten een maximum aantal standplaatsen te voorzien, namelijk voor:
 • Groenten en fruit: 4 standplaatsen;
 • Zuivel: 3 standplaatsen;
 • Bloemen en planten: 2 standplaatsen;
 • Vis: 2 standplaatsen;
 • Vlees: 2 standplaatsen;
 • Gevogelte: 3 standplaatsen;
 • Confiserie: 2 standplaatsen;
 • Brood en banket: 2 standplaatsen;
 • Olijven, noten, e.d.: 2 standplaatsen;
 • Textiel (kleding, handschoenen, sokken, e.d.): 5 standplaatsen.

De standplaatsen worden binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevaagde stanplaats en specialisatie en tenslotte volgens datum chronologisch geordend.

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tegelijkertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven:

 1. aan de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markt(en) van de gemeente heeft wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang verleend bij loting (uitgezonderd de categorie externe kandidaten);
 2. voor de externe kandidaten bij loting.

§4. – Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen

De toewijzing van de standplaats wordt bekendgemaakt aan de aanvrager:

 • bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
 • of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs;
 • of bij elektronische post met ontvangstbewijs.

§5. – Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement

Een plan of register wordt bijgehouden waarin elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat:

 • de naam, voornaam, adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst de standplaats werd toegekend;
 • in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
 • het ondernemingsnummer;
 • de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
 • in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker;
 • de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
 • indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
 • de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is;
 • desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht.

Overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden.

 
Artikel 6
 

Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten op de openbare markt

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op de openbare markt, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelde aangebracht worden wanneer deze alleen werken.

Het bord bevat volgende vermeldingen:

 • hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
 • de firmanaam en/of benaming van de onderneming;
 • naargelang het geval, de gemeente van zijn maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;
 • het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).
 
Artikel 7
 

Duur abonnement

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden. Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (artikelen 8 en 9 van dit reglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 10 van dit reglement.

 
Artikel 8
 

Opschorting abonnement

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:

 • door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest;
 • door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond.

De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen.

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats, waarbij geen rekening gehouden wordt met de specialisatie van het register (van abonnementen).

 
Artikel 9
 

Afstand van het abonnement

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:

 • bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen;
 • bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen;
 • indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 8 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig.
 • op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was.

De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:

 • bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
 • overhandiging tegen ontvangstbewijs;
 • op een duurzame drager (fax, email) tegen ontvangstbewijs.
 
Artikel 10
 

Schorsing en opzegging van abonnement door de gemeente

Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen:

 • bij niet of niet tijdige betaling van de standplaatsvergoeding;
 • bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder vooraf de marktleider vooraf of tijdens de eerste week van de afwezigheid op de hoogte te stellen;
 • bij overdracht van aan abonnement aan een derde zonder te voldoen aan de voorwaarden bepaald in artikel 13 van onderhavig gemeentelijk reglement;
 • wanneer andere waren en diensten verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement;
 • bij het herhaaldelijk niet respecteren van de instructies van de marktleider.

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

 
Artikel 11
 

Vooropzeg door de gemeente

Wanneer de markt of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van 6 maanden behalve in geval van dringende noodwendigheden (bijvoorbeeld bij dringende wegenwerken).

Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement.

 
Artikel 12
 

Inname standplaatsen

§1. De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:

 1. De natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houders van een “machtiging als werkgever” aan wie een standplaats is toegewezen;
 2. De verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”;
 3. De feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
 4. De echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
 5. Door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1 tot 3;
 6. De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van vernoemd BVR van 21 april 2017, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze verantwoordelijke. Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen deze personen toelating te geven om verkopen op de markt te realiseren zodat ze niet hoeven mee te loten.

De personen opgesomd in 2 tot 5 kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd.

§2. Onderrichtingen bij de inname van een standplaats

De handelaars mogen vanaf 6 uur, dit is één uur voor het openen van de markt, het marktterrein betreden. De standplaats moet ingenomen zijn om 8 uur. Het marktterrein moet om 14 uur geheel ontruimd zijn.

Voertuigen die niet als kraam gebruikt worden, mogen zich slechts op het marktterrein bevinden gedurende de tijd nodig voor het op- en afladen. Zij mogen slechts vanaf 12.30 uur terug op het terrein voor het opladen van de goederen. In uitzonderlijke gevallen of omstandigheden kan een afwijking worden toegestaan.

Iedere standplaats omvat één of meerdere naast elkaar gelegen kavels van 3 m breedte en een diepte van 3 m diepte, doch met een maximum van vijf kavels.Het college kan hiervan afwijken. Het (tent)dak mag niet meer dan 1 m over de weg uitspringen en moet ten minste 2 m hoog zijn. Er mag geen koopwaar of andere voorwerpen aanhangen. Uitsluitend bij slecht weer mag aan de zijkant een los doorzichtig zeil hangen dat echter de voorbijgangers niet mag hinderen.

 
Artikel 13
 

§1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder volgende voorwaarden

 1. indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever
 2. en de specialisatie van de overlater voortgezet wordt op de overgedragen standplaats, een eventuele wijziging van de specialisatie kan aangevraagd worden per aangetekend schrijven vij het college van burgemeester en schepenen
 3. binnen het eerste jaar kan de standplaats niet opnieuw overgedragen worden, behalve na expliciete goedkeuring vanhet college van burgemeester en schepenen
 4. de onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 2 standplaatsen beschikken (cfr.art.2)

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlaten. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.

De inname van de overgedragen standplaats is pas toegelaten als de gemeente heeft vastgesteld dat:

 1. de overnemer beschikt over een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten om dezelfde specialisatie als de overlater of de specialisaties die toegelaten zijn door de gemeente, uit te oefenen.
 2. Als het aantal toegestane standplaatsen per onderneming van de overnemer niet overschreden wordt.

De overname van de standplaats dienst te gebeuren met al zijn faciliteiten en meters.

 
Artikel 14
 

Bedrijfsafval

De markthandelaar dient bij het beëindigen van de markt alle bedrijfsafval, afkomstig van of voortspruitend uit verhandelingen van koopwaar, die op de markt plaatsvonden, te verwijderen en mee te nemen, uitgezonderd andere regelingen door het college van burgemeester en schepenen toegestaan. De kramen moeten op zulke wijze worden ingericht dat geen vloeibare stoffen op de grond druipen. Indien zulks onmogelijk blijkt, dan zijn de marktkramers verplicht deze vloeistoffen in emmers of kuipen op te vangen.

Bovendien is artikel 111 van het gemeentelijk politiereglement van toepassing over de zuiverheid van de openbare weg.

Artikel 14 bis: Verbod op gebruik van plastic zakjes, wegwerprietjes en plastic ballonnen

Het gebruik van plastic zakjes, wegwerprietjes en plastic ballonnen is niet toegestaan.

Artikel 14 tris: Verplicht gebruik van herbruikbare bekers

Het is verplicht om herbruikbare bekers te gebruiken bij verkoop en/of uitdelen van dranken.

 
Artikel 15
 

Stroomvoorzieningskasten

De markthandelaars mogen de door het gemeentebestuur geplaatste stroomvoorzieningskasten gebruiken onder de volgende voorwaarden:

 • de aansluiting mag alleen gebruikt worden voor de koelinrichting en de verlichting van de stand en dus niet voor verwarming;
 • de aansluiting gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, evenzo wat de eventuele schade de veroorzaakt wordt aan derden;
 • het aansluitingsmateriaal evenals de toestellen zelf moeten voldoen aan de technische voorschriften inzake veiligheid.
 
Artikel 16
 

Openbare veiligheid

Inzake veiligheid bij gebruik van gasrecipiënten en elektrische installaties is het uniform algemeen politiereglement van de zone HEKLA van toepassing.

 
Artikel 17
 

Andere ambulante activiteiten tijdens de markturen

Het is leurders verboden tijdens de markturen op het marktterrein en in een straal van 100 meter rond dit terrein iets te ondernemen met het doel te verkopen. Ook het verspreiden van reclame met commerciële doeleinden is tijdens deze uren en in dezelfde zone verboden voor personen vreemd aan de markt, tenzij toestemming is verkregen van het gemeentebestuur.

 
Artikel 18
 

Motorfietsen, bromfietsen en fietsen

Tijdens de uren waarop de markt plaatsheeft is het verboden over het marktterrein te rijden met motorfietsen, bromfietsen en fietsen.

 
Artikel 19
 

AFDELING 2.1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE MARKTEN

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen, moet dit voorafgaand aanvragen bij de gemeente.

 
Artikel 20
 

Toepassingsgebied

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen, dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente.

 
Artikel 21
 

Voorafgaande machtiging

§1 Aanvraag machtiging

Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 20 moet voldaan zijn aan de voorwaarden vermeld in artikel 21 en dient men te beschikken over een machtiging. Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd worden bij het college van burgemeester en schepenen, dienst markten, Gemeenteplein 1 te 2650 Edegem.

§2 Beslissing machtiging

In geval van een positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld:

 • Idenditeit van de aanvrager;
 • de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen;
 • de plaats;
 • de datum en duur van de verkoop.

de gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen:

 • redenen van openbare orde en veiligheid;
 • redenen van volksgezondheid;
 • bescherming van de consument;
 • wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in orde zijn;
 • de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden;

De gemeente zal deze reden(-en) objectief en grondig motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.

 
Artikel 22
 

Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen en innemen van de standplaatsen op de openbare markt kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen.

 
Artikel 23
 

Toewijzingsregels losse standplaatsen (KB art. 43 §2, gewijzigd door BVR (besluit van de Vlaamse Regering))

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via loting.

 
Artikel 24
 

Toewijzingsregels per abonnement

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markt. Voorwaarden inzake melding van vacatures gelden niet.

 
Artikel 25
 

AFDELING 2.2. AMBULANTE ACTIVITEIT OP RONDTREKKENDE WIJZE

Toepassingsgebied

Eenieder die op de openbare weg ambulante activiteiten wenst uit te oefenen, dient dit voorafgaand aan te vragen bij de gemeente.

 

 
Artikel 26
 

Aanvraag machtiging (KB art. 43, gewijzigd door BVR)

Om een ambulante activiteit op de openbare weg uit te oefenen moet voldaan zijn  aan de voorwaarden vermeld in artikel 2 en dient men te beschikken over een machtiging. Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij het college van burgemeester en schepenen, dienst markten, Gemeenteplein 1 te 2650 Edegem.

 
Artikel 27
 

Beslissing machtiging

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld :

 •  Identiteit van de aanvrager
 • de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen
 • de toegestane route
 • de datum en duur van de verkoop (wet art 6 : beperkingen mogen betrekking hebben op de uren van uitoefening van het geheel of van een gedeelte van de activiteit)

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen :

 • redenen van openbare orde en veiligheid
 • redenen van volksgezondheid
 • bescherming van de consument
 • wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in orde zijn
 • de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden

De gemeente zal deze reden(-en) objectief en grondig motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.

 
Artikel 28
 

AFDELING 3. BEVOEGDHEID MARKTLEIDER EN INWERKINGTREDING REGLEMENT

Bevoegdheid van de marktleider

De marktleider is bevoegd om de machtiging en de identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen te controleren.

 
Artikel 29
 

In werking treden van gemeentelijk reglement

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2020 tot en met 31 december 2024 en alle voorgaande gemeentelijk reglementen op de ambulante handel op de openbare markt en het openbaar domein worden opgeheven vanaf 31 maart 2020.