Terug
Gepubliceerd op 15/12/2020

2020_GR_00142 - reglementen - belasting op het afgeven van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening vanaf 1 janauri 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 14/12/2020 - 20:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00142 - reglementen - belasting op het afgeven van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening vanaf 1 janauri 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins
Stemmen voor 24
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00142 - reglementen - belasting op het afgeven van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening vanaf 1 janauri 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2020_GR_00142 - reglementen - belasting op het afgeven van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening vanaf 1 janauri 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Argumentatie

We ontvangen van Agentschap Binnenlands Bestuur een omzendbrief met de mededeling dat het tarief van de vergoeding ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten en -documenten zal wijzigen vanaf 1 januari 2021.

Vanaf 1 januari 2020 worden, op 1 januari van elk jaar, de bedragen van deze vergoedingen automatisch herzien op basis van de schommelingen ven de gezondheidsindex volgens volgende formule: nieuw tarief= (basistarief x nieuwe index) / basisindex.

De basisindex is de gezondheidsindex van toepassing voor de maand december 2018 en de nieuwe index is de gezondheidsindex van toepassing in de loop van de maand september die voorafgaat aan de herziening van het bedrag van de vergoedingen.

De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond.

Juridische grond

Artikel 2 van de wet van 14 maart 1968
De gemeenten worden gemachtigd de retributies te innen welke zijn bestemd tot dekking van hun administratieve kosten telkens als zij de verblijfsvergunningen van een vreemdeling afleveren, vernieuwen, verlengen of vervangen. Die retributies zijn gelijk aan die welke van Belgische onderdanen wordt gevorderd voor het afleveren van identiteitskaarten.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelastingen.

Wet van 18 juni 2018
Houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, waarbij de bevoegdheid inzak verandering van voornamen wordt overgedragen aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en de voorwaarden ervan worden geregeld.

Aanleiding en context

Op 26 oktober 2020 werd het belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

Het ministerieel besluit van 15 maart 2013, meest recent gewijzigd door het ministerieel besluit van 28 oktober 2019, legt de tarieven vast die vanaf 1 januari 2021 van toepassing zullen worden voor de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de verschillende categorieën van elektronische identiteitskaarten en -documenten die in het besluit worden opgesomd.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt een belasting gevestigd op het afleveren van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd.

§1 Identiteitskaarten:

* 20,30 EUR voor een electronische identiteitskaart voor Belgen en kaarten en verblijfsdocumenten zonder biometrie afgeleverd aan vreemde onderdanen;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:   16,30 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             4,00 EUR

* 20,80 EUR voor biometrische kaarten en verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    16,80 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             4,00 EUR

* 124,60 EUR voor de afgifte van een electronische identiteitskaart voor Belgen en kaarten en verblijfsdocumenten aan vreemde onderdanen volgens spoed procedure, inclusief kosten federale overheid en/of transport;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    99,60 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             25,00 EUR

* 156,10 EUR voor de afgifte van een electronische identiteitskaart volgens spoed procedure voor Belgen op te halen in Brussel inclusief kosten federale overheid;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    131,10 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             25,00 EUR

§2 KIDS EID jonger dan 12 jaar:

* 7,70 EUR voor de afgifte van electronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (KIDS EID)   inclusief kosten federale overheid ;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    6,60 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :          1,10 EUR

* 114,90 EUR voor afgifte van electronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (KIDS EID) volgens spoed  procedure, inclusief kosten federale overheid en/of transport;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    89,90 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             25,00 EUR

* 146,40 EUR voor de afgifte van een electronische identiteitskaart volgns spoed procedure voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (KIDS EID) op te halen in Brussel inclusief kosten federale overheid;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:   121,40 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             25,00 EUR

§3 Kinderidentiteitsbewijs vreemdelingen  jonger dan 12 jaar:

* 2,00 EUR voor de afgifte van een kinderidentiteitsbewijs afgeleverd aan vreemdelingen inclusief kosten federale overheid ;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    0,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :           2,00 EUR

§4 Papieren vreemdelingenkaart (immatriculatieattest model A):

* 2,00 EUR voor de afgifte van een immatriculatieattest inclusief kosten federale overheid ;

           Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    0,80 EUR

                                                Gemeentelijke belasting :           1,20 EUR

§5 Reispassen:

* 75,00 EUR voor afgifte van een reispas boven 18 jaar, inclusief kosten federale overheid ;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    65,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :           10,00 EUR

* 40,00 EUR voor afgifte aan een reispas jonger dan 18 jaar, inclusief kosten federale overheid ;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    35,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             5,00 EUR

* 280,00 EUR voor afgifte van een reispas boven 18 jaar met spoed, inclusief kosten federale overheid en/of transport, of voor een gewoon paspoort van 64 blz;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    240,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             40,00 EUR

* 230,00 EUR voor afgifte van een reispas jonger dan 18 jaar met spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport,of voor een gewoon paspoort van 64 blz;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    210,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             20,00  EUR

* 340,00 EUR voor afgifte van een reispas boven 18 jaar met superspoed, inclusief kosten federale overheid en/of transport, of voor een gewoon paspoort van 64 blz;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    300,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             40,00 EUR

* 290,00 EUR voor afgifte van een reispas jonger dan 18 jaar met superspoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport,of voor een gewoon paspoort van 64 blz;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    270,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             20,00  EUR

* 81,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen boven 18 jaar; inclusief kosten federale overheid

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    61,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             20,00  EUR

* 51,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen jonger dan 18 jaar; inclusief kosten federale overheid

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    41,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             10,00  EUR

* 270,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen boven 18 jaar met spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    230,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             40,00  EUR

* 230,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen, vreemdelingen en staatlozen jonger dan 18 jaar met spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    210,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             20,00  EUR

* 330,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen en staatlozen boven 18 jaar met super spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:   290,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             40,00  EUR

* 290,00 EUR voor afgifte van reisdocumenten voor vluchtelingen en staatlozen jonger dan 18 jaar met super spoed; inclusief kosten federale overheid en/of transport

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    270,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             20,00  EUR

§6 Rijbewijzen:

Het tarief is vastgesteld als volgt voor een internationaal rijbewijs:

* 21,00 EUR voor de afgifte van een origineel rijbewijs;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    16,00 EUR

                                               Gemeentelijke aandeel :              5,00 EUR

Het tarief is vastgesteld als volgt voor een bankkaartmodel rijbewijs:

* 25,00 EUR voor de afgifte van een elektronisch bankkaartmodel rijbewijs;

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    20,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             5,00 EUR

* 25,00 EUR voor de afgifte van een voorlopig elektronisch bankkaartmodel rijbewijs.

          Samenstelling prijs:         Kosten voor federale overheid:    20,00 EUR

                                               Gemeentelijke belasting :             5,00 EUR

§7 Activatiecode voor een niet-inwoner:

* 11 EUR goed voor het afleveren van een activatiecode voor een niet-inwoner van Edegem via het lokaal registratiekantoor te Edegem.

§8 voornaamswijziging:

* 55 EUR per dossier voor een voornaamswijziging.

* 5,50 EUR per dossier voor een voornaamswijziging voor een transgender.

* gratis voor mensen met vreemde nationaliteit die de Belgische nationaliteit aanvragen en die geen voornaam hebben (voornaamstoevoeging).

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbeslissingen houdende belasting op het afgeven van administratieve stukken in de sector publieke dienstverlening door de gemeente vanaf 1 januari 2021 op.