Terug
Gepubliceerd op 15/12/2020

2020_GR_00156 - reglementen - retributie conformiteitsattesten voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 14/12/2020 - 20:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00156 - reglementen - retributie conformiteitsattesten voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins
Stemmen voor 24
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00156 - reglementen - retributie conformiteitsattesten voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2020_GR_00156 - reglementen - retributie conformiteitsattesten voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Vanaf 1 januari 2021 kan de maximale vergoeding voor de behandeling van een aanvraag tot afgifte van het conformiteitsattest door de burgemeester verhoogd worden naar: 

 • 90 EUR voor een zelfstandige woning
  (t.e.m. 31 december 2020 bedraagt de vergoeding 62,50 EUR voor een zelfstandige woning.)
 • 90 EUR voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1 775 EUR per gebouw
  (t.e.m. 31 december 2020 bedraagt de vergoeding  62,50 EUR voor een kamerwoning verhoogd met 12,50 EUR per kamer, met een maximum van 1 250 EUR per gebouw.)

Deze bedragen in EUR worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex conform de volgende formule: nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex/gezondheidsindex november 2019.

De gemeenteraad stelt de vergoeding voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest door de burgemeester vast. 

Juridische grond

Vlaamse Codex Wonen van 2021 van 17 juli 2020, inzonderheid boek 3 en artikel 3.6.
De Vlaamse Regering stelt het model, de vergoeding voor de behandeling van een aanvraag tot afgifte en de regels voor de bekendmaking van het conformiteitsattest vast. 

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid artikel 3.9.
Regelt de maximale vergoeding van het conformiteitsattest.

Ministerieel besluit van 12 december 2019.
Goedkeuring subsidiebelofte aan IVLW Zuidrand 1 voor de periode 2020-2025 door de Vlaamse minister voor Wonen.

Aanleiding en context

Met de aflevering van een conformiteitsattest doet de burgemeester of het agentschap Wonen-Vlaanderen uitspraak over de conformiteit van zelfstandige woningen en kamerwoningen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, die door de Vlaamse Regering nader bepaald werden in de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Een woning of kamerwoning kan vanaf 1 januari 2021 een conformiteitsattest krijgen als ze minder dan 7 gebreken categorie I heeft in het technisch verslag en geen enkel gebrek van categorie II of III vertoont. Een gebrek wordt vanaf 1 januari 2021 in een bepaalde categorie ondergebracht in het technisch verslag afhankelijk van de aard van het individuele gebrek: 

 • categorie I: zijn kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken;
 • categorie II: zijn ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning;
 • categorie III: zijn ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning.

De volgende natuurlijke personen kunnen in het kader van een conformiteitsonderzoek vaststellen of een woning voldoet aan de vereisten en normen: de gewestelijk ambtenaar en de personeelsleden die de leidend ambtenaar van het agentschap bij besluit aanwijst; de personen die de burgemeester van de gemeente waar de woning ligt bij besluit aanwijst; de ambtenaren die bij besluit aangewezen zijn als wooninspecteur of als ambtenaar met opsporings-en vaststellingsbevoegdheid.

De Vlaamse Regering stelt de maximale vergoeding voor de behandeling van een aanvraag tot afgifte van het conformiteitsattest vast.  

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 het retributiereglement conformiteitsattesten als volgt goed:

Artikel 1 - Voorwerp:
Voor een periode aanvang nemend op 1 januari 2021 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de afgifte van een conformiteitsattest door de burgemeester voor zelfstandige woningen en kamerwoningen.

Alle voorgaande retributiereglementen op conformiteitsattesten worden opgeheven van het moment dat dit reglement aanvang neemt.

Artikel 2 - Definities:
§1 Met een conformiteitsattest wordt de conformiteit bevestigd van een zelfstandige woning of kamerwoning met de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Het conformiteitsattest doet geen uitspraak over stedenbouwkundige verplichtingen. Conformiteitsattesten worden niet verstrekt voor constructies die niet bestemd zijn voor (permanent) wonen.

§2 Een kamer: de woning waarin één (1) of meer van de volgende voorzieningen ontbreken:
- WC;
- bad of douche;
- kookgelegenheid,
en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt.

§3 Een kamerwoning: elk gebouw dat bestaat uit één (1) of meer te huur gestelde of verhuurder kamers en gemeenschappelijke ruimtes.

§4 Zelfstandige woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande waarvan de bewoners niet afhankelijk zijn van gemeenschappelijke voorzieningen.

Artikel 3 - Betalingsplichtige:
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het conformiteitsattest en moet betaald worden bij de aflevering van het conformiteitsattest.

Artikel 4 - Vrijgesteld van retributie:
- De aanvrager van het conformiteitsattest is een erkend sociaal verhuurkantoor;
- De aanvrager van het conformiteitsattest is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij.

Artikel 5 - Machtigingen:
De conformiteitsattesten afgeleverd door de burgemeester dienen ondertekend te worden door burgemeester en algemeen directeur.

Het conformiteitsonderzoek kan uitgevoerd worden door de gewestelijk ambtenaar en de personeelsleden die de leidend ambtenaar van het agentschap bij besluit aanwijst; de personen die de burgemeester van de gemeente waar de woning ligt bij besluit aanwijst en de ambtenaren die bij besluit aangewezen zijn als wooninspecteur of als ambtenaar met opsporings- en vaststellingsbevoegdheid.

Artikel 6 - Bedrag:
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld:

 • voor een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning: negentig euro (90 EUR)
 • Voor een conformiteitsattest voor een kamerwoning: negentig euro (90 EUR) , verhoogd met vijftien euro (15 EUR) per kamer, met een maximum van duizend zevenhonderdvijfenzeventig euro (1 775 EUR) per gebouw.

De bedragen in EUR, vermeld in het eerste lid, worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex conform de volgende formule: nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex/gezondheidsindex november 2019.

Artikel 7 -  Invordering:
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande retributiereglementen over conformiteitsattesten met ingang vanaf 1 januari 2021 op.