Terug
Gepubliceerd op 26/05/2020

2020_GR_00068 - reglementen - retributie huur/gebruik bioklas en tarieven verkoop materiaal bioklas voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 25/05/2020 - 20:00 De zitting zal uitzonderlijk plaatsvinden achter gesloten deuren via google Meet, cfr. burgemeesterbesluit dd 14 april 2020. Dit besluit kan u consulteren via volgende link: https://edegem.onlinesmartcities.be/suite-consult/publication/20.0416.8332.5145/detail
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00068 - reglementen - retributie huur/gebruik bioklas en tarieven verkoop materiaal bioklas voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins
Stemmen voor 18
Birre Timmermans, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Philippe Muyters
Stemmen tegen 8
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Ann De Cleyn, Gitte Gijs, Vera Hans
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00068 - reglementen - retributie huur/gebruik bioklas en tarieven verkoop materiaal bioklas voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2020_GR_00068 - reglementen - retributie huur/gebruik bioklas en tarieven verkoop materiaal bioklas voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Argumentatie

De gewijzigde visie op de werking van de bioklas noopt tot een andere en meer gedifferentieerde tarificatie.

Dit leidt tot volgende aanpassingen aan het vorige retributiereglement:

Artikel 1

§1.De tarieven voor de huur worden als volgt vastgesteld:

 • bij de verhuring aan externen zal een waarborg van 200 EUR gevraagd worden

motivatie: in alle andere verhuurreglementen werden de waarborgen weggehaald. Hoofdreden: de tweevoudige administratie die het met zich meebrengt (aanrekenen en innen van de waarborg + terugbetalen van de waarborg) weegt niet op tegen een mogelijk voordeel mocht er al eens zo’n waarborg moeten aangesproken worden. Als het verhuurreglement goed is opgesteld hebben we geen waarborg nodig om bij eventuele calamiteiten schade te recupereren, eventuele boetes aan te rekenen, …

 • verjaardagsfeestjes (duurtijd 3 uur) met begeleider: 150 EUR

motivatie: bedoeling is om de bioklas zoveel mogelijk te laten gebruiken en om zo veel mogelijk kinderen te laten genieten van de mogelijkheden van ons uniek natuureducatief centrum. 

§2 Er wordt een vrijstelling gegeven aan volgende instellingen en privé-personen:
 • Bijengilde  Sint-Ambrosius
 • Natuurgidsen – Werkgroep Fort 5
 • personeelsleden van lokaal bestuur Edegem

motivatie: gratis gebruik door bijengilde en natuurgidsen is ter compensatie voor het lesgeven. 

Artikel 2

§1 De tarieven voor het gebruik van de bioklas door scholen wordt als volgt vastgesteld: 

 • bezoek aan de bioklas (halve dag) met een begeleider van de bioklas zelf: 2 EUR per kind; de Edegemse scholen zijn vrijgesteld van deze retributie voor het eerste bezoek per kind per schooljaar;
 • gebruik van de bioklas zonder begeleider van de bioklas maar onder begeleiding van een leerkracht: 15 EUR per dagdeel (1 dagdeel = 4 uur) en een waarborg van 100 EUR; de Edegemse scholen zijn hiervan vrijgesteld;

motivatie:  Bij de tarifiëring baseerden we ons op een gelijkaardige organisatie als De Vroente in Kalmthout (http://www.grenspark.be/de-vroente). De prijs van 15 EUR per dagdeel bij verhuring zonder begeleider van de bioklaas gaat uit van een gemiddelde van 20 kinderen per klas en een dekking van de energiekosten.  

De verhuring zonder begeleider van de bioklas is bedoeld om de gaatjes in de kalender op te vullen.

Artikel 3

De tarieven voor verkoop van materiaal bioklas wordt als volgt vastgesteld:

 • 5,75 7 EUR per nestkastje                                                                                                         
 • 16,00 EUR per voederplank met twee nestkastjes
 • 14,25 EUR voederplank   

motivatie: er worden geen voederplankjes meer verkocht. De prijs van nestkastjes wordt opgetrokken naar 7 EUR rekening houdend met de aankoop van hout en het op maat zagen door de schrijnwerker.

Juridische grond

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikel 41 °14

Het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Raadsbesluit 16 december 2013
Dit besluit regelt de tarieven betreffende gebruik bioklas en verkoop materiaal bioklas tot en met 31 december 2019.

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd het retributiereglement op gebruik bioklas en tarieven verkoop materiaal bioklas tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

Hierbij werd enkel een indexatie van de prijzen doorgevoerd maar geen rekening gehouden met de nieuwe visie op het functioneren van de bioklas.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement op de huur/gebruik van de bioklas en verkoop van materiaal bioklas voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2025 goed als volgt :

Artikel 1

§1. De tarieven voor de huur worden als volgt vastgesteld:

 • Commerciële activiteit: 100 EUR per dagdeel van 4u / 175 EUR dagprijs
 • Edegemse verenigingen: 16,50 EUR per dagdeel van 4u  / 27,50 EUR dagprijs
 • Niet Edegemse verenigingen: 40 EUR per dagdeel van 4u /  66 EUR dagprijs
 • Edegemse gebruikers (particulieren): 100 EUR per dagdeel van 4u / 175 EUR dagprijs
 • verjaardagsfeestjes (duurtijd 3 uur) met begeleider: 150 EUR
 • het poetsen van de bioklas: 100 EUR (optioneel)
§2. Er wordt een vrijstelling gegeven aan volgende instellingen en privé-personen:
 • Bijengilde  Sint-Ambrosius
 • Natuurgidsen – Werkgroep Fort 5
 • personeelsleden van lokaal bestuur Edegem
Artikel 2

De tarieven voor het gebruik van de bioklas door scholen wordt als volgt vastgesteld: 

 • bezoek aan de bioklas (halve dag) met een begeleider van de bioklas zelf: 2 EUR per kind; de Edegemse scholen zijn vrijgesteld van deze retributie voor het eerste bezoek per klas per schooljaar;
 • gebruik van de bioklas zonder begeleider van de bioklas maar onder begeleiding van een leerkracht: 15 EUR per dagdeel (1 dagdeel = 4 uur); de Edegemse scholen zijn hiervan vrijgesteld;

Artikel 3

De tarieven voor verkoop van materiaal bioklas wordt als volgt vastgesteld:

7 EUR per nestkastje

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende gebruik bioklas en verkoop materiaal bioklas met ingang van 1 juli 2020 op.