Terug
Gepubliceerd op 26/05/2020

2020_GR_00060 - reglementen - retributie op het aanbieden van afval in het recyclagepark voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 25/05/2020 - 20:00 De zitting zal uitzonderlijk plaatsvinden achter gesloten deuren via google Meet, cfr. burgemeesterbesluit dd 14 april 2020. Dit besluit kan u consulteren via volgende link: https://edegem.onlinesmartcities.be/suite-consult/publication/20.0416.8332.5145/detail
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00060 - reglementen - retributie op het aanbieden van afval in het recyclagepark voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 1
Albert Follens
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00060 - reglementen - retributie op het aanbieden van afval in het recyclagepark voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2020_GR_00060 - reglementen - retributie op het aanbieden van afval in het recyclagepark voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Vanaf 1 juni 2020 wordt het recyclagepark door IGEAN beheerd en moet het raadsbesluit hervormd worden.

Om conform te zijn met de andere recyclageparken onder het beheer van IGEAN moeten we de tarieven voor KMO'S toevoegen.

Juridische grond

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (materialendecreet)

Dit decreet vormt de basis inzake in het beheer van materialen en afvalstoffen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (Vlarema)

In dit besluit zijn nadere regels omschreven rond het beheer van materialen en afvalstoffen, hoe de afvalstoffen moeten worden ingezameld en aan welke voorwaarden welke afvalstoffen moeten voldoen. In bijlage 5.1.4 zijn tarieven (minimum en maximum variabel) wettelijk vastgelegd voor lokale besturen.

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd de retrubtie op het aanbieden van afval in het containerpark tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

Vanaf 1 juni 2020 wordt het beheer van het recyclagepark overgedragen aan IGEAN.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het reglement voor de periode van 1 juni 2020 tot en met 31 december 2025 waarbij een retributie wordt geheven op het aanbieden van afval in het recyclagepark goed als volgt:

Artikel 1

KMO's en zelfstandige ondernemers van de gemeente kunnen met bedrijfsafval, dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval terecht op het recyclagepark.

De retributie voor voor deze gebruikers wordt vastgesteld als volgt:

grofvuil

0,22 EUR/kg

gemengd bouw- en sloopafval

0,22 EUR /kg

harde kunststoffen (incl. bloempotjes en plantentrays) 

0,22 EUR /kg

KGA

0,22 EUR /kg

asbesthoudend afval

0,07 EUR /kg

kalkplaten

0,07 EUR /kg

cellenbeton

0,07 EUR /kg

vlak glas

0,07 EUR /kg

groenafval (groenafval, snoeihout en boomstronken)

0,07 EUR /kg

zuiver steenpuin

0,03 EUR /kg

grond

0,03 EUR /kg

hout

0,03 EUR /kg

piepschuim (zak 1500 liter)

5 EUR /zak

zuivere plastic folies (zak 400 liter)

4 EUR /zak

tractor- en vrachtwagenbanden (max. 2 per bezoek)

15 EUR /stuk

De overige fracties zijn gratis

Artikel 2

Overige categoriën die op het recyclagepark terecht kunnen zijn:

  • Inwoners van Edegem;
  • Eigenaar, huurder of nabestaande van een woning in Edegem die geen inwoner van Edegem is (2de verblijfplaats, (tijdelijk) niet verhuurd woning, woning in renovatie als eigenaar, opruim na overlijden);
  • Vereniging met een lokaal in gemeente Edegem;
  • Edegemse scholen;
  • Niet-inwoner van Edegem die komt namens een inwoner die wegens lichamelijke redenen immobiel is;
  • Inwoner van Edegem die niet beschikt over een elektronische identiteitskaart die kan gelezen worden door het toegang systeem.

De retributie voor deze gebruikers wordt vastgesteld als volgt:

FRACTIE

TARIEF

grofvuil

0,22 EUR/kg

steenpuin

0,03 EUR/kg

bouw- en sloopafval

0,22 EUR/kg

kalk

0,03 EUR/kg

grond

0,03 EUR/kg

De overige fracties zijn gratis.

Artikel 2.1

Voor de bouwfracties krijgt elk gezin (tot 3 personen) een vrijstelling van 50 kg per jaar voor de betalende fracties en vanaf het 4de gezinslid 10 kg extra, per bijkomend gezinslid, per jaar. De vrijstelling geldt niet voor grofvuil, aangezien hiervoor in het Vlarema een minimumtarief werd opgelegd. De vrijstellingen worden eenmaal per jaar, namelijk op 1 januari, toegekend. Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd worden. Dit betekent dat de vrijstelling, die op het einde van het jaar niet opgebruikt is, vervalt.

Artikel 3

Voor alle aanbiedingen van een welbepaalde fractie die volgens de weegbrug minder dan 5 kg wegen wordt per fractie een minimumtarief van 5 kg aangerekend.

Artikel 4

De retributie moet betaald worden bij het afleveren van de te betalen fractie aan het recyclagepark na weging op de weegbrug.

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende retributie op het aanbieden van afval in het recyclagerpark op met ingang van 1 juni 2020.