Terug
Gepubliceerd op 28/01/2020

2020_GR_00008 - algemeen bestuur - nieuwe beheersovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Beheer Patrimonium Gemeente Edegem en de gemeente Edegem - goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/01/2020 - 20:00 raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00008 - algemeen bestuur - nieuwe beheersovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Beheer Patrimonium Gemeente Edegem en de gemeente Edegem - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 27
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Ann De Cleyn, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00008 - algemeen bestuur - nieuwe beheersovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Beheer Patrimonium Gemeente Edegem en de gemeente Edegem - goedkeuring 2020_GR_00008 - algemeen bestuur - nieuwe beheersovereenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Beheer Patrimonium Gemeente Edegem en de gemeente Edegem - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Volgens artikel 23  van de huidige beheersovereenkomst hebben de partijen uitdrukkelijk de wil gehad om een nieuwe beheersovereenkomst te sluiten die uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad ingaat en geldt voor een periode van 6 jaar.

Als bij het verstrijken van een beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande beheersovereenkomst van rechtswege verlengd.

Juridische grond

Art. 234 §1 Decreet Lokaal Bestuur:

Tussen de gemeente en het autonoom gemeentebedrijf wordt na onderhandeling een beheersovereenkomst gesloten. Bij het onderhandelen over de beheersovereenkomst wordt de gemeente vertegenwoordigd door het college van burgemeester en schepenen en het autonoom gemeentebedrijf door de raad van bestuur. 

Artikel 23 lopende beheersovereenkomst (dd. 26/6/2017):

§1. Deze overeenkomst treedt in werking vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst door beide partijen. De inwerkingtreding heeft geen invloed op de geldigheid van de voor de inwerkingtreding van deze overeenkomst door de Gemeente en het bedrijf gestelde handelingen. Deze handelingen worden hierbij uitdrukkelijk door de Gemeente en het AGB bekrachtigd.
§2. Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot verlenging, wijziging, schorsing en ontbinding eindigt de beheersovereenkomst in ieder geval uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad. Beide partijen drukken de intentie uit om een nieuwe beheersovereenkomst te sluiten die uiterlijk zes maanden na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad ingaat en geldt voor een periode van zes jaar.
§3. Als bij het verstrijken van een beheersovereenkomst geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden, wordt de bestaande beheersovereenkomst van rechtswege verlengd.
§4. Als geen nieuwe beheersovereenkomst in werking is getreden binnen één jaar na de verlenging of als een beheersovereenkomst werd ontbonden of geschorst, kan de gemeenteraad na overleg met het AGB voorlopige regels vaststellen inzake de in de beheersovereenkomst bedoelde aangelegenheden. Deze voorlopige regels zullen als beheersovereenkomst gelden tot op het ogenblik dat een nieuwe beheersovereenkomst in werking treedt.

Aanleiding en context

Besluit van de gemeenteraad van 18 september 2013

De statutenwijziging van het AGB Beheer Patrimonium Gemeente Edegem wordt goedgekeurd.

Besluit van de gemeenteraad van 15 december 2014

De geactualiseerde beheersovereenkomst tussen AGB BPGE en de gemeente Edegem wordt goedgekeurd.

Besluit van de raad van bestuur van het AGB van 15 december 2014

De geactualiseerde beheersovereenkomst tussen AGB BPGE en de gemeente Edegem wordt goedgekeurd.

Besluit van de raad van bestuur van het AGB van 21 juni 2017

De raad van bestuur geeft positief advies bij de geplande statutenwijziging en legt het document ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

Besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2017

De statutenwijziging van het AGB BPGE wordt goedgekeurd.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt nieuwe beheersovereenkomst goed tussen het Autonoom Gemeentebedrijf Beheer Patrimonium Gemeente Edegem en de gemeente Edegem.