Terug
Gepubliceerd op 28/01/2020

2020_GR_00009 - algemeen bestuur - statutenwijziging Autonoom Gemeentebedrijf Beheer Patrimonium Gemeente Edegem - goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/01/2020 - 20:00 raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00009 - algemeen bestuur - statutenwijziging Autonoom Gemeentebedrijf Beheer Patrimonium Gemeente Edegem - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 27
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Ann De Cleyn, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00009 - algemeen bestuur - statutenwijziging Autonoom Gemeentebedrijf Beheer Patrimonium Gemeente Edegem - goedkeuring 2020_GR_00009 - algemeen bestuur - statutenwijziging Autonoom Gemeentebedrijf Beheer Patrimonium Gemeente Edegem - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De statuten moeten aangepast worden aan de gewijzigde regelgeving (o.a. door het decreet lokaal bestuur op vlak van bekendmakingen, toezicht, bedrijfsrevisor...).

Concreet worden volgende artikelen gewijzigd:

Huidig artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

 “Het bedrijf is onderworpen aan het Decreet over het lokaal bestuur, aan de andere toepasselijke wetten, decreten en besluiten en aan deze statuten voor zover zij niet van voornoemde regelen afwijken.

Huidig artikel 3 wordt gewijzigd als volgt:

 “§1. Onderhavige statuten worden ter inzage gepubliceerd via de webtoepassing van de gemeente.

 §2. Op voorstel of na advies van de raad van bestuur kan de gemeenteraad de statuten van het bedrijf wijzigen. De statutenwijziging wordt op dezelfde wijze bekendgemaakt als de oprichtingsbeslissing en de statuten. De volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via een webtoepassing van de gemeente.

Artikel 7, §4 wordt opgeheven.

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

 “AG BPGE is onderworpen aan dezelfde verplichtingen inzake formele motivering en openbaarheid van bestuur die gelden voor de Gemeente.”.

Artikel 11, §1 wordt geschrapt.

Huidig artikel 11, §3 wordt gewijzigd als volgt:

De beheersovereenkomst, evenals elke verlenging, wijziging, schorsing of ontbinding ervan, wordt via een webtoepassing van de gemeente openbaar gemaakt.

 Aan artikel 11 wordt een bijkomende paragraaf toegevoegd:

 “§6 In de mate dat het bedrijf geen eigen regels heeft vastgesteld voor het aangaan van verbintenissen, de kredietbewaking, de wetmatigheidscontrole of de ondertekening van de girale betalingsorders, zijn de hierop volgende paragrafenbepalingen van art. 234, §2 Decreet over het lokaal bestuur van toepassing.

Voor de financiële verbintenissen die worden aangegaan door het bedrijf gelden dezelfde vrijstellingen van de visumplicht als deze die gelden bij de gemeente.”.

Huidig artikel 12, §2 wordt gewijzigd als volgt:

 “AG BPGE kan tevens een beheersovereenkomst of andere overeenkomsten afsluiten met het OCMW van Edegem, indien dit beslist het beheer van zijn onroerende goederen toe te vertrouwen aan het bedrijf, overeenkomstig artikel 294 Decreet over het lokaal bestuur”.

Huidig artikel 17, §1 wordt aangevuld als volgt:

 “De raad van bestuur stelt een deontologische code op. Deze code voorziet minstens in volgende verplichtingen:

 -           het ambt wordt op loyale en correcte wijze uitgeoefend;

-           de persoonlijke waardigheid van eenieder dient te worden gerespecteerd;

-           in principe bestaat er een spreekrecht, doch bepaalde info mag niet worden bekendgemaakt aan derden;

-           discriminatie is ten allen tijde verboden;

-           personeelsleden dienen steeds giften, beloningen of enige andere voordelen in verband met hun ambt te weigeren en mogen dit evenmin vragen noch eisen;

-           personeelsleden hebben daarenboven recht op informatie en vorming. Vorming is een plicht indien ze noodzakelijk blijkt voor een betere uitoefening van de functie of betere functionering van de dienst.

 Het staat de raad van bestuur vrij om eveneens bijkomende deontologische rechten en verplichtingen in de code op te nemen.

 Huidig artikel 17, §2 wordt vervangen door volgende zin:

 “De raad van bestuur kan de uitoefening van bepaalde bevoegdheden delegeren aan het directiecomité, waarbij bovendien de mogelijkheid bestaat dit verder toe te vertrouwen aan personeelsleden van het bedrijf of van de gemeente.”.

 Artikel 18, §1 wordt vervangen door volgende tekst:

 “De raad van bestuur is bevoegd voor het aanwerven van personeel stelt het personeelsstatuut vast. De bevoegdheid tot aanwerving van personeel kan evenwel worden gedelegeerd aan het directiecomité en desgevallend aan personeelsleden van het bedrijf of van de gemeente. Eveneens kan worden gedelegeerd het dagelijks personeelsbeheer, de bevoegdheid voor het aanstellen en het ontslaan van personeel alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel.”.

 Huidig artikel 19, §1 wordt gewijzigd als volgt:

 “De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. Een lijst met besluiten van de raad van bestuur wordt via een webtoepassing van de gemeente gepubliceerd. Die webtoepassing vermeldt ook de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van de raad van bestuur. Op verzoek van een gemeenteraadslid worden deze notulen van de raad van bestuur elektronisch ter beschikking gesteld.

 Huidig artikel 19, §3 wordt gewijzigd als volgt:

 “De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden tenminste vier werkdagen voor de vergadering elektronisch verzonden. De uitnodiging is, zo mogelijk, vergezeld van alle nuttige documenten.”.

 Huidig artikel 22, §1 wordt gewijzigd als volgt:

 §1. De raad van bestuur duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van de raad van bestuur.

 De secretaris maakt de notulen op van de beraadslagingen en de beslissingen van de raad van bestuur.

 Artikel 22, §2 wordt gewijzigd als volgt:

 “De notulen van de vergaderingen worden meegestuurd met de uitnodiging voor de volgende vergadering waar ze ter goedkeuring worden voorgelegd.

 Artikel 22, §4 wordt gewijzigd als volgt:

 “§4. Op verzoek van een gemeenteraadslid worden deze notulen elektronisch ter beschikking gesteld.

 Huidig artikel 29, §1 wordt gewijzigd als volgt

 §1. De raad van bestuur kan, binnen de hem door het decreet lokaal bestuur opgelegde beperkingen, het dagelijks bestuur, de vertegenwoordiging met betrekking tot dat bestuur en de voorbereiding en uitvoering van zijn beslissingen toevertrouwen aan het directiecomité met de mogelijkheid van subdelegatie aan personeelsleden van AG BPGE of van de gemeente.

 Huidig artikel 29, §2 wordt opgeheven.

 Huidig artikel 31, §1 wordt gewijzigd als volgt

 “De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar. Een lijst met besluiten van het directiecomité wordt via een webtoepassing van de gemeente gepubliceerd. Die webtoepassing vermeldt ook de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van het directiecomité. Op verzoek van een gemeenteraadslid worden deze notulen van het directiecomité elektronisch ter beschikking gesteld.

Huidig artikel 34, §1 wordt gewijzigd als volgt:

 §1. Het directiecomité duidt een secretaris aan die instaat voor het secretariaat van het directiecomité.

 De secretaris maakt de notulen op van de beraadslagingen en de beslissingen van het directiecomité.

 Huidig artikel 34, §4 wordt gewijzigd als volgt:

 “§4. Op verzoek van een gemeenteraadslid worden deze notulen elektronisch ter beschikking gesteld.

 De webtoepassing vermeldt de wijze waarop het publiek inzage kan krijgen in de notulen van het directiecomité.

Huidig artikel 41 wordt artikel 40.

Huidig artikel 41 wordt gewijzigd als volgt:

 “Tot en met 31 december 2019:

  Art. 45 Meerjarenplan en budget

 De raad van bestuur stelt het meerjarenplan op en legt het budget vast, overeenkomstig de regels die krachtens artikel 145, 146, 147, 149, 150, 151 en 179 van het Gemeentedecreet gelden voor het meerjarenplan en het budget van de gemeenten, en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 Vanaf 1 januari 2020:

 Art. 45 Meerjarenplan

 De raad van bestuur stelt, het meerjarenplan op overeenkomstig de regels die krachtens artikel 254, 255,, 257, 258, 259 van het Decreet over het lokaal bestuur gelden voor het meerjarenplan van de gemeente en legt ze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.

 De ramingen voor de exploitatie, de investeringen en de financiering in het eerste jaar van de financiële nota van het meerjarenplan omvatten ook de kredieten voor dat boekjaar.

Huidig artikel 42 wordt gewijzigd als volgt:

 “Tot en met 31 december 2019:

§1. De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de regelen die krachtens artikel 164, 172 en 179 van het Gemeentedecreet worden gesteld voor de boekhouding en de jaarrekening van de gemeenten.

 Het AGB doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het AGB, van welke aard ook.

 §2. De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

 §3. Het financiële boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

 Vanaf 1 januari 2020:

§1. Het AGB voert overeenkomstig art. 253 van het Decreet over het lokaal bestuur een algemene en een budgettaire boekhouding, aangepast aan de aard en de omvang van haar activiteiten.

 De boekhouding wordt gevoerd onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van de raad van bestuur.

 Het financiële boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

§2. Het AGB doet uiterlijk op 31 december van ieder jaar de nodige opnemingen, verificaties, opzoekingen en waarderingen om de inventaris op te maken van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het AGB, van welke aard ook.

Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris van al de bezittingen, rechten, vorderingen, schulden en verplichtingen, van welke aard ook, van het autonoom gemeentebedrijf, worden ze samengevat opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening.

 De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.”.

 Huidig artikel 45 wordt gewijzigd als volgt:

 §1. De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

 §2. De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het AGB.

 Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.

 §3. Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van het AGB, met toepassing van artikel 286, §1 van het Decreet over het lokaal bestuur en het AGB de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.

 Artikel 47 wordt opgeheven.

Juridische grond

Art. 233 Decreet Lokaal Bestuur:

De wijzigingen in de statuten worden aangebracht bij beslissing van de gemeenteraad, op voorstel of na advies van de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf in kwestie.
De statutenwijzigingen worden op dezelfde wijze als de oprichtingsbeslissing en de statuten bekendgemaakt. Een volledig gecoördineerde tekst van de statuten wordt gepubliceerd via een webtoepassing van de gemeente.

Aanleiding en context

Het autonoom gemeentebedrijf “Beheer Patrimonium Gemeente Edegem” (AGBPGE) werd door de gemeenteraad opgericht in zitting van 15 juni 2011 met ondernemingsnummer 505.867.272.

De gemeenteraad nam in zijn zitting van 26 juni 2017 een statutenwijziging aan door de overdracht van het infrastructureel en operationeel beheer van het instructiezwembad Frank Jespers.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt de wijzigingen goed aan de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Beheer Patrimonium Gemeente Edegem.