Terug
Gepubliceerd op 25/06/2019

2019_GR_00102 - financiën - jaarrekening 2018 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/06/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Katleen De Prins

Verontschuldigd

Cedric Guisson, Haileab Fisehaye

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00102 - financiën - jaarrekening 2018 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Katleen De Prins
Stemmen voor 25
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Adrian De Weerdt, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Ann De Cleyn, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Philippe Muyters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00102 - financiën - jaarrekening 2018 - goedkeuring 2019_GR_00102 - financiën - jaarrekening 2018 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

In bijlage wordt het beleidsrapport van de rekening weergegeven met opname van alle verplichte rapporteringsschema’s en bijgevoegde toelichtingen en verklaringen.

Het exploitatieresultaat van de rekening is positief ( 2 359 487 EUR ) en is hoger dan het gebudgetteerde overschot van 1 454 932 EUR.

Het investeringsresultaat is logischerwijs negatief (- 5 136 300 EUR. ).  Als we dit vergeleken met het gebudgetteerde resultaat (- 6 662 964 EUR.) merken we dat er nog een belangrijk deel van de gebudgetteerde investeringsuitgaven pas in 2019 zullen gebeuren.

Rekening houdend met bovenstaande en met de leninglasten en leasingontvangsten eindigt het financieel boekjaar 2018 met een budgettair resultaat van – 4 611 455 EUR. waardoor het resultaat op kasbasis eind 2018 afsluit op 2 369 349 EUR.

De autofinancieringsmarge bedraagt 687 225 EUR in de rekening 2018 ten opzichte van een gebudgetteerd niveau van – 221 088 EUR.. De gunstiger resultaten van het exploitatiebudget liggen hierbij aan de basis.

Bij de eerste budgetwijziging van 2019 zal het resultaat van 2018 verwerkt worden.

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus.

Aanleiding en context

Binnen de beleids-en beheerscyclyus hoort de jaarrekening bij de fase van de beleidsevaluatie. De jaarrekening geeft een zicht op de mate waarin de (prioritaire) doelstellingen werden gerealiseerd.

De jaarrekening volgt heel nauw de structuur, vorm en inhoud van het budget. Op deze wijze wordt maximale transparantie en toegankelijkheid gegarandeerd, ook over de gemeentegrenzen heen. Het laat bovendien een duidelijke vergelijking toe van wat was gepland (budget) en wat uiteindelijk is gerealiseerd (jaarrekening).

De jaarrekening bestaat uit drie delen:
-       de beleidsnota;
-       de financiële nota;
-       de samenvatting van de algemene rekeningen.
Tot slot wordt er eveneens een toelichting voorzien.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt de jaarrekening 2018 goed als volgt:

  • een resultaat op kasbasis van 2 369 348,77EUR;
  • een autofinancieringsmarge van 687 224,94EUR.

Bijlagen