Terug
Gepubliceerd op 25/06/2019

2019_GR_00101 - financiën - jaarrekening AGBPG Edegem 2018 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/06/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Katleen De Prins

Verontschuldigd

Cedric Guisson, Haileab Fisehaye

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00101 - financiën - jaarrekening AGBPG Edegem 2018 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Katleen De Prins
Stemmen voor 25
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Adrian De Weerdt, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Ann De Cleyn, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Philippe Muyters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00101 - financiën - jaarrekening AGBPG Edegem 2018 - goedkeuring 2019_GR_00101 - financiën - jaarrekening AGBPG Edegem 2018 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Dit is de vierde jaarrekening volgens de regels van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC).

De rekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, een samenvatting van de algemene rekening en een toelichting bij de financiële nota.

De jaarrekening van het autonome gemeentebedrijf moet ook beantwoorden aan de schema's voor de ondernemingsboekhouding conform de regels van het wetboek van het economisch recht.

Deze jaarrekening moet neergelegd worden bij de Nationale Bank van België samen met het financiëel verslag.

Juridische grond

Besluit van de Vlaamse regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeente, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het Vlaams besluit werd eveneens van toepassing gemaakt op autonome gemeentebedrijven.

Ministrieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere toelichtingen voor de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten , de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Het ministriële besluit werd eveneens van toepassing gemaakt op autonome gemeentebedrijven.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt de jaarrekening 2018 van het AGB Edegem goed:

a) Balans op 31 december 18:

ACTIEF PASSIEF
vlottende activa: 233 293,06       schulden KT: 182 473,26
vaste activa: 424 050,52       schulden LT: 366 018,38
          Netto actief 108 851,94
TOTAAL ACTIEF 657 343,58       TOTAAL PASSIEF 657 343,58

 

b) Staat van opbrengsten en kosten 2018:

 Toaal kosten: 519 807,20
 Totaal opbrengsten: 512 052,20
 Saldo Boekjaar -7 755,00

 

c) Financiële toestand van jaarrekening 2018 AGB:

Resulaat op kasbasis: 108 955,03
Autofinancieringsmarge:   -2 528,00

Artikel 2

Volgende documenten zijn als bijlagen toegevoegd en maken integraal deel uit van dit besluit:

  • Doelstellingenrealistie;
  • Doestellingsrekening (J1);
  • Financiële toestand van de jaarrekening 2018;
  • Rapporten J2-J5;
  • Rapporten J6-J7;
  • Toelichtingen TJ1-TJ9;
  • NBB jaarrekeningen met financiëel verslag en waarderingsregels.