Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00245 - reglementen - huishoudelijk reglement plaatsen van voorwerpen en horecaterrassen - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00245 - reglementen - huishoudelijk reglement plaatsen van voorwerpen en horecaterrassen - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 27
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Ann De Cleyn, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00245 - reglementen - huishoudelijk reglement plaatsen van voorwerpen en horecaterrassen - goedkeuring 2019_GR_00245 - reglementen - huishoudelijk reglement plaatsen van voorwerpen en horecaterrassen - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De timing leent zich er nu toe om deze opportuniteit te benutten en om in navolging van de stad Mortsel een proactief terras- en stoepreglement te integreren in dit systeem. Zo worden toekomstige meerkosten om dit deel achteraf te implementeren vermeden. Dit maakt ook dat de toepassing een compleet en duidelijk overzicht zal geven van alle verschillende soorten aanvragen inzake inname openbaar domein en zo de gebruiker zal stimuleren om de aanvraag correct in te voeren en te laten behandelen. Deze verduidelijking en vereenvoudiging zal een win-win situatie zijn voor zowel de aanvrager als behandelaar. De flow zal gedigitaliseerd en gestroomlijnd kunnen verlopen via één platform voor elk type.

Het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van een horecaterras en/of voorwerpen op het openbaar domein zal kosteloos zijn.

Juridische grond

Artikel 40 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad bepaalt het beleid van de gemeente en kan daartoe algemene regels vaststellen.

Aanleiding en context

Op het schepencollege van 4 december 2017 werd de digitalisering van de procedure voor het aanvragen van een inname van het openbaar domein gegund aan de firma Rombit NV.
Op 9 september 2019 keurde het college van burgemeester en schepenen de overstap naar Mercator en de toepassing Eagle Be goed. Dit omdat Rombit ons op 25 mei liet weten dat ze stoppen met de commercialisering van de toepassing inname openbaar domein en bijgevolg het contract éénzijdig verbraken.
Momenteel wordt de implementatie van de toepassing voor Edegem op punt gesteld en intern getest.
Om het programma compleet en helder van start te laten gaan, is het opportuun de aanvragen van vergunningen voor horecaterrassen en vergunningen voor het plaatsen van voorwerpen (stoepkaart) onmiddellijk te integreren.

Adviezen

Adviesraad Lokale eceonomie Gunstig onder voorwaarden

Aanpassingen conform advies zijn opgenomen in het reglement.

Dienst Publiek Domein Gunstig advies

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het huishoudelijk reglement met betrekking tot het plaatsen van horecaterrassen of het bekomen van een stoepkaart goed.

Artikel 2

Het aanvragen van een terrasvergunning en/of stoepkaart dient te gebeuren via het EAGLE systeem (inname openbaar domein) dat beschikbaar staat op de gemeentelijke website.

Via deze weg worden alle betrokken diensten en instanties intern om advies gevraagd alvorens de vergunning verleend wordt.

Artikel 3

Terrasvergunning en stoepkaart - algemene bepalingen

 • Het aanvragen en het bekomen van een toelating tot het plaatsen van een horecaterras en/of voorwerpen op het openbaar domein is gratis.
 • Het plaatsen van horecaterrassen, vaste of verplaatsbare parasols, windschermen, zonneluifels en dergelijke op het openbaar domein kan enkel worden toegestaan mits uitdrukkelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen en na het doorlopen van de aanvraagprocedure zoals beschreven op de gemeentelijke website.
 • Elke verleende vergunning zal vergezeld zijn van een terraskaart/stoepkaart. Deze kaart moet permanent op een zichtbare en van op het openbaar domein leesbare wijze worden aangebracht.

 • De looptijd van een terrasvergunning wordt beperkt tot drie jaar en is drie jaarlijks hernieuwbaar.
 • Bij het stopzetten of overlaten van de horecazaak is de vergunninghouder verplicht om de plaats te herstellen in de toestand waarin deze zich bevond voor de uitvoering van de vergunning, tenzij  voor het verstrijken van de termijn een nieuwe terrasvergunning wordt afgegeven aan de nieuwe uitbater.
 • Het schepencollege behoudt zich het recht voor de terrasvergunning in te trekken bv. in geval van overmacht, werken aan het openbaar domein, nutsleidingswerken, in geval van hinder, het overtreden van de reglementering.
 • De vergunninghouder is aansprakelijk voor mogelijke schade of persoonlijk letsel aan derden, schade aan het openbaar domein dat veroorzaakt werd door terrasmeubilair of - uitrusting.
 • Het onderhoud en de netheid van het openbare ruimte dat ingenomen wordt door het terras is ten laste van de vergunninghouder.
 • In specifieke omstandigheden of tijdens bijzondere evenementen kan er afgeweken worden van de algemene voorwaarden.

Artikel 4

Bepalingen horecaterrasvergunning

 • Er dient minstens een vrije doorgang van 1,5 meter te zijn in de courante loopzone,  zodat voetgangers vlot kunnen passeren.
 • Ten opzichte van de rijweg dient er een veiligheidszone te bestaan van minstens 30 centimeter (boordsteen inbegrepen).
 •  Er mag nooit iets geplaatst worden op brailletegels (slechtzienden!).
 • Voorzieningen van openbaar nut (bijvoorbeeld hydranten) moeten steeds bereikbaar blijven.
 • Er mag niet geboord of gekapt worden in het openbaar domein zonder uitdrukkelijke toestemming.
 • Vormgeving, materialen en kleuren van de terrasinrichting moeten sober zijn en passen in de omgeving en bij het pand, de verkeersveiligheid mag hierbij niet in het gedrang komen.
 • Windschermen hebben een maximale hoogte van 1,6 meter en worden loodrecht op en/of evenwijdig met de perceelsgrens geplaatst.
 • Het onderste deel van het windscherm mag ondoorzichtig zijn tot een hoogte van 1 meter; het bovenste deel moet doorzichtig zijn, al dan niet afgewerkt met een fijn profiel in een neutrale kleur.
 • Een bescheiden logo of reclame mag op het windscherm aangebracht worden.
 • Tussen twee aangrenzende terrassen mag maximaal één terrasscherm of één rij terrasschermen staan.
 • Terrasschermen moeten stabiel zijn en geen enkele vorm van gevaar kunnen betekenen voor voorbijgangers; de aanvraag kan geweigerd worden indien de (verkeers-)veiligheid in het gedrang dreigt te komen.
 • Meubilair: er dient een plan van de plaatsing  van het meubilair bijgevoegd te worden bij de aanvraag. Hierbij dient ook de opgelegde doorgang uitgetekend te worden.
 • Parasols en/of zonneschermen: parasols moeten in een visueel geheel vormen; een beschrijving of foto dient toegevoegd te worden bij de aanvraag. In open stand mogen ze niet verder reiken dan de toegestane terraszone. Enkel bescheiden reclame is toegelaten. Eventuele verankeringspunten van de parasol moet op de aanvraag aangeduid zijn. Bij het wegnemen van de parasol dient een vlakke afdekplaat gelijk met de bestrating voorzien te worden.
 • Plantenbakken dienen geplaatst te worden binnen de terraszone en mogen maximaal 1 meter hoog zijn.Het onderhoud van de planten is ten laste van de vergunninghouder.


Niet toegestaan:

 • visuele installaties;
 • tapinstallaties, braadspitten, barbecuetoestellen,… kortom alle installaties voor het bereiden van eten of het schenken van dranken. (Beperkte voorzieningen zoals een kastje voor het bewaren van bijvoorbeeld bestek ed. zijn wel toegelaten);
 • permanente (beach)vlaggen (in het kader van dorpsbeeld en verkeersveiligheid);
 • permanente plaatsing van (rol)containers voor afval (deze mogen enkel geplaatst worden conform de beschrijving in het politiereglement);
 • permanent opblaasbaar promotiemateriaal: opblaasbare promotie poppen, ballon constructies, ...
 • permanente overkappingen

Artikel 5

Bepalingen stoepkaart

 • Een stoepbord: hoogte maximaal 1,2 meter, breedte maximaal 80 cm.  Er wordt één stoepbord per pand toegelaten, voor brede panden is dit één stoepbord per 6 lopende meter straatgevel.
 • Een uitstalling (in elke vorm): dient steeds de vooropgestelde obstakel-vrije doorgang van 1,5 meter te laten. Indien de plaatsgesteldheid dit niet toelaat, dient dit specifiek vermeld te worden bij aanvraag en een afwijking te worden aangevraagd.
 • Fietsenrekken kunnen indien de plaatselijke situatie het toelaat.

Algemene afspraken rond plaatsing:

 • Altijd een vrije doorgang bewaren van minstens 1,5 meter tussen het object en de rijweg (boordsteen voetpad of rand fietspad).
 • Nooit iets op brailletegels plaatsen.
 • Plaatsing mag gebeuren langs de gevel of aan de rand van de stoep. Dit wordt in de vergunning bepaald.
 • Alles moet stevig en stabiel blijven staan, maar mag niet verankerd worden in het openbaar domein.
 • Na de openingsuren dient het object binnen geplaatst te worden.

Niet toegestaan:

 • permanente (beach)vlaggen;
 • permanente plaatsing (rol)containers voor afval (deze mogen enkel geplaatst worden conform de beschrijving in het politiereglement);
 •  permanent opblaasbaar promotiemateriaal: opblaasbare promotie poppen, ballon constructies, ...

Artikel 6

Indien de aanvrager de beslissing van het Lokaal Bestuur wenst te betwisten, kan hiervoor een gedocumenteerd, schriftelijk bezwaar  ter attentie van het Lokaal Bestuur ingediend worden.
Dit zal worden behandeld op het college van burgemeester en schepenen na het inwinnen van het advies van de adviesraad voor lokale economie.

Artikel 7

Dit reglement wordt ter kennisgeving en aktename overgemaakt aan de toezichthoudende instanties.