Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00209 - reglementen - retributie op het aanbieden van afval in het containerpark voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Afwezig

Peter Verstraeten

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00209 - reglementen - retributie op het aanbieden van afval in het containerpark voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00209 - reglementen - retributie op het aanbieden van afval in het containerpark voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2019_GR_00209 - reglementen - retributie op het aanbieden van afval in het containerpark voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De begrotingsnoodwendigheden voor de volgende aanslagjaren nopen tot het behoud van deze belasting.

Juridische grond

Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (materialendecreet)

Dit decreet vormt de basis inzake in het beheer van materialen en afvalstoffen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot de vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen (Vlarema)

In dit besluit zijn nadere regels omschreven rond het beheer van materialen en afvalstoffen, hoe de afvalstoffen moeten worden ingezameld en aan welke voorwaarden welke afvalstoffen moeten voldoen. In bijlage 5.1.4 zijn tarieven (minimum en maximum variabel) wettelijk vastgelegd voor lokale besturen.

Aanleiding en context

Op 23 maart 2015 werd de retrubtie op het aanbieden van afval in het containerpark tot en met 31 december 2019 goedgekeurd.

Voor de volgende aanslagjaren moet dit belastingreglement derhalve worden herstemd.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het reglement voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 waarbij een retributie wordt geheven op het aanbieden van afval in het containerpark goed als volgt:

Artikel 1

Volgende categorieën worden toegestaan in het ecopark:

  • KMO middenstanders met een handelszaak en/of vrij beroep met een kantoor in gemeente Edegem maar geen inwoner van Edegem;
  • Eigenaar, huurder of nabestaande van een woning in Edegem maar geen inwoner van Edegem (2de verblijfplaats, (tijdelijk) niet verhuurd, werken als eigenaar, opruim na overlijden).
  • Vereniging met een lokaal in gemeente Edegem;
  • School op grondgebied van Edegem
  • Niet-inwoner van Edegem maar komt namens een inwoner die wegens lichamelijke redenen immobiel is;
  • Inwoner van Edegem maar beschikt niet over een elektronische identiteitskaart die kan gelezen worden door het toegang systeem.

Artikel 2:

De retributie wordt vastgesteld als volgt:

FRACTIE

TARIEF

grofvuil

0,22 EUR/kg

steenpuin

0,03 EUR/kg

bouw- en sloopafval

0,22 EUR/kg

kalk

0,03 EUR/kg

grond

0,03 EUR/kg

De overige fracties zijn gratis.

Artikel 3

Voor de bouwfracties krijgt elk gezin (tot 3 personen) een vrijstelling van 50 kg per jaar voor de betalende fracties en vanaf het 4de gezinslid 10 kg extra, per bijkomend gezinslid, per jaar. De vrijstelling geldt niet voor grofvuil, aangezien hiervoor in het Vlarema een minimumtarief werd opgelegd. De vrijstellingen worden eenmaal per jaar, namelijk op 1 januari, toegekend. Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd worden. Dit betekent dat de vrijstelling, die op het einde van het jaar niet opgebruikt is, vervalt.

Artikel 4

Voor alle aanbiedingen van een welbepaalde fractie die volgens de weegbrug minder dan 5 kg wegen wordt per fractie een minimumtarief van 5 kg aangerekend.

Artikel 5

De retributie moet betaald worden bij het afleveren van de te betalen fractie aan het ecopark na weging op de weegbrug.

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende retributie op het aanbieden van afval in het containerpark op met ingang van 1 januari 2020.