Terug

2019_GR_00186 - reglementen - retributie op eenvormig plaatsrecht op de wekelijkse markt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Ingetrokken
Dit besluit werd ingetrokken

Raadsbesluit 17 februari 2020

De raad trekt het raadsbesluit van 16 december 2019 betreffende de retributie op eenvormig plaatrecht op de wekelijkse markt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 in.

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Birre Timmermans, tweede schepen; Sofie De Leeuw, derde schepen; Lawrence Vancraeyenest, vierde schepen; Albert Follens, vijfde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Guido Wallebroek, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Ellen Van Assche, raadslid; Ann De Cleyn, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Katleen De Prins, algemeen directeur

Afwezig

Peter Verstraeten, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Voorzitter

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00186 - reglementen - retributie op eenvormig plaatsrecht op de wekelijkse markt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00186 - reglementen - retributie op eenvormig plaatsrecht op de wekelijkse markt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2019_GR_00186 - reglementen - retributie op eenvormig plaatsrecht op de wekelijkse markt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het gebruik van het marktplein door de marktkramers brengt bepaalde kosten met zich mee voor onderhoud en toezicht.

Het is billijk deze kosten te verhalen op de gebruikers.

Aangezien de tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2014 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2013
Dit besluit regelt het eenvormig plaatsrecht op de wekelijkse markt  tot en met 31 december 2019.

Aanleiding en context

Op 16 december 2013 werd de retributie plaatsrecht op de wekelijkse markt tot en met 31 december 2019 goedgekeurd.

Voor de volgende aanslagjaren moet dit retributiereglement derhalve worden herstemd.

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Dra raad keurt het retributiereglement goed voor een eenvormig plaatsrecht ten laste van eenieder die voor de uitoefening van zijn handel of zijn beroep en ongeacht de aard van de koopwaar of de inrichting een plaats inneemt op de wekelijkse markt voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 als volgt:

§1 Tarief

De standplaatsen hebben eenvormig een diepte van 2,50 meter en een lengte van 3 meter of een zuiver veelvoud van 3 meter.

Het plaats recht wordt vastgesteld als volgt:

  • 4 EUR per drie strekkende meter en per marktdag:              
  • 12,50 EUR per drie strekkende meter en per maand:               
  • 2,00 EUR afname van elektriciteit per jaar:                             

§2 Procedure

Het standgeld wordt geïnd per semester door middel van een factuur.

§3 Betwistingen

De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure en latere wijzigingen.

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende de retributie op eenvormig plaatsrecht op de markt met ingang van 1 januari 2020 op.