Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00202 - reglementen - retributie op het opruimen en verwijderen van sluikstorting voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Afwezig

Peter Verstraeten

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00202 - reglementen - retributie op het opruimen en verwijderen van sluikstorting voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00202 - reglementen - retributie op het opruimen en verwijderen van sluikstorting voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2019_GR_00202 - reglementen - retributie op het opruimen en verwijderen van sluikstorting voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Argumentatie

De kosten voor het opruimen en verwijderen van een sluikstorting lopen meestal hoog op. De gemeente zal de kosten voor het opruimen en verwijderen doorrekenen aan de sluikstorter.

Juridische grond

Artikel 16.6.3, §2 Decreet van 5 april 1995

houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM)

Artikel 12, §1 Decreet van 23 december 2011

betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet)

Aanleiding en context

Artikel 12 van het Materialendecreet verbiedt om afvalstoffen achter te laten in strijd met de voorschriften van het decreet of zijn uitvoeringsbesluiten. Sluikstorten wordt uitdrukkelijk beschouwdals een milieumisdrijf (zie artikel 16.1.2,2° van het DABM), zonder onderscheid naargelang van de zwaarte van het misdrijf. Er wordt evenwel op aangedrongen om handhavingsmaatregelen toe te passen die in verhouding staan tot de feiten. Titel XVI van het DABM voorziet daarom in bestuurlijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten en laat voor kleine vergrijpen ook GAS toe (zie artikel 16.6.3, §2 van het DABM

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt voor een periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 de retributie op het opruimen en verwijderen van sluikstorting goed als volgt:

Artikel 1

De retributie is verschuldigd door de persoon die afvalstoffen die gestort of achtergelaten werden op plaatsen, tijdstippen en of wijze die door een wettelijke of regelmentaire bepaling verboden zijn.

Artikel 2

Het tarief van deze retributie voor het opruimen en verwijderen van afvalstoffen zoals genoemd onder artikel 1 worden als volgt bepaald:

  • 250 EUR tot en met 2 m³
  • 125 EUR voor elke begonnen m³ boven de 2m³

Artikel 3

De retributie zal aan de hand van een factuur geïnd worden.