Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00189 - reglementen - retributie op het opzoeken en het samenstellen van administratieve stukken en inlichtingen voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Afwezig

Peter Verstraeten

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00189 - reglementen - retributie op het opzoeken en het samenstellen van administratieve stukken en inlichtingen voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00189 - reglementen - retributie op het opzoeken en het samenstellen van administratieve stukken en inlichtingen voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2019_GR_00189 - reglementen - retributie op het opzoeken en het samenstellen van administratieve stukken en inlichtingen voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

 Het opzoeken, samenstellen en afgeven van administratieve stukken en inlichtingen brengt zware lasten en kosten mee voor de gemeente en het is derhalve passend dat hiervoor een vergoeding wordt gevraagd.

De begrotingsnoodwendigheden voor de volgende aanslagjaren nopen tot het behoud van deze belasting.

Aangezien de tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2014 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2013
Dit besluit regelt de retributie op het opzoeken en samensstellen van administratieve stukken en inlichtingen tot en met 31 december 2019.

Aanleiding en context

Op 16 december 2013 werd de retributie op het opzoeken en samensstellen van administratieve stukken en inlichtingen tot en met 31 december 2019 goedgekeurd.

Voor de volgende aanslagjaren moet dit retributiereglement derhalve worden herstemd.

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement voor op het opzoeken en samenstellen van administratieve stukken en inlichtingen voor een periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op het opzoeken, samenstellen en afgeven van administratieve stukken en inlichtingen. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd.

§1 Tarief

De retributie wordt vastgesteld als volgt: 55 EUR voor inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet louter het laten inzien van, het uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten vereisen, maar ruim opzoekingswerk (meer dan één uur) en het samenstellen van een dossier vereisen betreffende specifieke zaken of eigendommen

§2 Modaliteiten

De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de administratieve stukken en inlichtingen.

Wanneer de gevraagde stukken met de post worden verstuurd, worden de verzendingskosten aan de retributie toegevoegd. Die kosten dienen bij de aanvraag te worden betaald.

Artikel 2

De raad heft de voorgaande raadsbesluiten in verband met de retributie op het opzoeken en het samenstellen van administratieve stukken en inlichtingen met ingang van 1 januari 2020 op.