Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00193 - reglementen - retributie vergunningsrecht viswaters voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Afwezig

Peter Verstraeten

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00193 - reglementen - retributie vergunningsrecht viswaters voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00193 - reglementen - retributie vergunningsrecht viswaters voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2019_GR_00193 - reglementen - retributie vergunningsrecht viswaters voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De begrotingsnoodwendigheden voor de volgende aanslagjaren nopen tot het behoud van deze belasting.

Aangezien de tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2014 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2013
Dit besluit regelt het retributiereglement vergunningsrecht viswaters tot en met 31 december 2019.

Aanleiding en context

Op 16 december 2013 werd het retributiereglement vergunningsrecht viswaters tot en met 31 december 2019 goedgekeurd.

Voor de volgende aanslagjaren moet dit retributiereglement derhalve worden herstemd.

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 het retributiereglement vergunningsrecht op de gemeentelijke viswaters goed als volgt:

§1 Tarief

Vergunning A (individuele vergunning):

1° Inwoners van Edegem:

  • 13,50 EUR voor personen tot de leeftijd van 18 jaar of tot de leeftijd van 25 jaar, mits deze laatsten in het bezit zijn van een studentenkaart;
  • 26,50 EUR voor personen vanaf de leeftijd van 18 of 25 jaar, naargelang het geval zoals hierboven bepaald, en tot de leeftijd van 60 jaar;
  • 13,50 EUR voor personen ouder dan 60 jaar;

2° Niet-inwoners van Edegem:

  • 20,00 EUR voor personen tot de leeftijd van 18 jaar of tot de leeftijd van 25 jaar, mits deze laatsten in het bezit zijn van een studentenkaart;
  • 40,00 EUR voor personen vanaf de leeftijd van 18 of 25 jaar, naargelang het geval zoals hierboven bepaald, en tot de leeftijd van 60 jaar;
  • 20,00 EUR voor personen ouder dan 60 jaar.

Vergunning B (afgeleverd aan de leden van de erkende clubs):

Te betalen bijdrage door de vereniging: 5,40 EUR per lid van de vereniging verhoogd met 2,65 EUR per lid dat een vergunning wenst op de gemeentelijke viswaters.

Bovendien dragen de erkende verenigingen per dag af aan het gemeentebestuur voor de organisatie van wedstrijden (maximum één wedstrijd per dag):

Op de Romeinse Put:    

  • 177,00 EUR voor de ganse vijver;
  • 89,00 EUR voor een halve vijver;
  • 43,00 EUR voor een vierde van de vijver.

Op Fort 5:

  • 89,00 EUR voor het vissen in het opengestelde gedeelte van het water.

§2 Modaliteiten om een vergunning B te verkrijgen

Tot het verkrijgen van de vergunningen B wordt door de erkende verenigingen een ledenlijst voorgelegd. De thans erkende vissersverenigingen zijn:

-        Om ter Grootst;

-        Vissersvereniging van “Hansen Transmissions International”.

Nieuwe verenigingen kunnen eventueel erkend worden door het college van burgemeester en schepenen na een minimum bestaan van twee jaar.

§3 Geldigheid visverlof

De visverloven zijn strikt persoonlijk. Kinderen, jonger dan 16 jaar, die hun ouder(s) of grootouder(s) vergezellen, hebben gratis visverlof mits zij staan ingeschreven op de vergunning van de ouder(s) of grootouder(s).

Een voor een bepaald jaar afgeleverd visverlof blijft geldig tot 31 maart van het jaar daarop volgend.

De houders van de visvergunningen zijn gehouden zich te gedragen naar de reglementering uitgevaardigd voor de viswaters.

§4Procedure

De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de visvergunning.

Artikel 2

De raad heft de voorgaande raadsbesluiten in verband met het retributiereglement vergunningsrecht viswaters op met ingang vanaf 1 januari 2020.