Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00187 - reglementen - retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Afwezig

Peter Verstraeten

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00187 - reglementen - retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00187 - reglementen - retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 - goedkeuring 2019_GR_00187 - reglementen - retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Het retributiereglement is van toepassing op alle nutsmaatschappijen voor zover zij niet op basis van andere regelgeving zijn vrijgesteld.

Het huidige retributiereglement dient verlengd te worden.

Juridische grond

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017 artikel 41 °14
Het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Aanleiding en context

De gemeente en de burgers worden voortdurend geconfronteerd met de plaatsing van en/of onderhoud aan verschillende nutsvoorzieningen op het gemeentelijk grondgebied.

Voor uitvoering van deze werken is inname van het openbaar domein meestal noodzakelijk.
Het opvolgen en coördineren van deze werken vergt bijkomende administratieve en technische prestaties van de gemeente.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het geactualiseerde retributiereglement in verband met werken aan nutsvoorzieniningen goed als volgt:

Er wordt aan de eigenaar van elke nutsvoorziening een retributie aangerekend op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van werken aan permanente nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, in uitvoering en met toepassing van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen.

Permanente nutsvoorzieningen zijn:

-       alle installaties (zoals kabels, leidingen, buizen,..), inclusief hun aanhorigheden (zoals kabel-, verdeel-, aansluit-, e.a. kasten, palen, masten, toezichts-, verbindings-, e.a. putten, …) dienstig voor het transport van elektriciteit, gas, gasachtige producten, stoom, drink-, hemel- en afvalwater, warm water, brandstof;

-       telecommunicatie;

-       radiodistributie en kabeltelevisie;

-       de transmissie van enigerlei data, ongeacht of een privégebruiker al dan niet op die installaties kan aangesloten worden;

-       alle trein- en tramsporen die zich bevinden op de openbare weg worden eveneens aanzien als nutsvoorziening.

De retributie is niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente of indien het werken zijn die worden uitgevoerd op verzoek van de gemeente.

Onderhavig retributiereglement gaat in vanaf 1 januari 2020 voor een termijn eindigend op 31 december 2022.

§1 Retributie naar aanleiding van sleufwerken

De retributie naar aanleiding van sleufwerken is verschuldigd per dag en per lopende meter open­lig­gende sleuflengte voor alle sleufwerken. Zij bedraagt voor werken in rijwegen 0,78 euro, voor werken in voet­paden 0,60 euro en voor werken in aardewegen 0,36 euro. Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.

Een begonnen dag geldt voor een volledige dag;

Elk deel van een lopende meter wordt als een volledige lopende meter in rekening gebracht.

§2 Retributie voor dringende werken, aansluitingswerken, herstellingen en kleine onderhoudswerken en ter compensatie van diverse heffingen en belastingen.

Voor de hinder veroorzaakt door de dringende werken, aan­sluitingswerken, herstellingen en kleine onder­­­houdswerken met een sleufoppervlakte van maxi­mum 3 m², wordt per kalenderjaar een retributie geheven van 1,00 euro per op het grond­gebied van de stad/gemeente aanwezig aansluitingspunt.

Ter compensatie van diverse heffingen en belastingen in hoofde van zowel de distributienetbeheerder als haar werkmaatschappij wordt een retributie voorzien van 0,50 euro per aanwezig aansluitingspunt op het grondgebied van de stad/gemeente.

Op deze basisbedragen wordt, in analogie met de niet-periodieke tarieven, een indexatie toegepast.

Deze retributies zijn verschuldigd vóór het einde van ieder jaar. In dit kader doet iedere nutsmaatschappij vóór 15 december van ieder jaar opgave van het aantal aansluitings­punten op het grondgebied van de stad/gemeente.

§3 Inning
De retributie dient te worden betaald binnen 30 kalenderdagen na toezending van de facturen.

Artikel 2

De raad heft de voorgaande raadsbesluiten in verband met het retributiereglement op nutsvoorzieningen met ingang van 1 januari 2020 op.