Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00181 - reglementen - belasting op het parkeren in een blauwe zone van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00181 - reglementen - belasting op het parkeren in een blauwe zone van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 19
Birre Timmermans, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 5
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Ellen Van Assche, Sien Pillot, Gitte Gijs
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00181 - reglementen - belasting op het parkeren in een blauwe zone van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2019_GR_00181 - reglementen - belasting op het parkeren in een blauwe zone van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De begrotingsnoodwendigheden voor de volgende aanslagjaren nopen tot het behoud van deze belasting.

Aangezien de tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2014 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelasting.

Raadsbesluit van 16 december 2013
Dit besluit regelt de belasting op het parkeren in een blauwe zone tot en met 31 december 2019

Aanleiding en context

Op 16 december 2013 werd het belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019 goedgekeurd.

Voor de volgende aanslagjaren moet dit belastingreglement derhalve worden herstemd.

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Artikel 1
Voor een periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 wordt ten behoeve van de gemeente Edegem een belasting geheven voor het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op de plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg.

Dit reglement beoogt het parkeren van een motorvoertuig op plaatsen waar het parkeren toegelaten is en waar een blauwe zone reglementering van toepassing is.

Artikel 2
De belasting wordt als volgt vastgesteld:
  • kosteloos voor de maximale duur die toegelaten is overeenkomstig het reglement op het parkeren in de blauwe zone;
  • een belasting van 22,00 EUR per dag voor elke periode die langer is dan deze die kosteloos is.

Hat aanvangsmoment van de parkeerduur wordt vastgesteld door het zichtbaar aanbrengen achter de voorruit van het voertuig van de parkeerschijf, in overeenstemming met artikel 27.1.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975.

Het parkeren van voertuigen gebruikt door mindervalide personen is kosteloos.

Mindervalide personen dienen de kaart uitgereikt door de daartoe bevoegde overheid zichtbaar achter de voorruit van het voertuig te plaatsen bij het parkeren.

Artikel 3
De belasting is verschuldigd door de titularis van de nummerplaat van het voertuig.

De belasting is verschuldigd zodra het voertuig langer geparkeerd is dan de tijd die is toegelaten door het reglement op het parkeren in de blauwe zone en is betaalbaar door overschrijving op de rekening van de gemeente.

Artikel 4

De gebruiker van een motorvoertuig die de parkeerschijf niet zichtbaar achter de voorruit van zijn voertuig plaatst, wordt steeds geacht te kiezen voor de betaling van de in artikel 2 bedoelde belasting. Bij gebreke aan contante betaling wordt de belasting ingekohierd.

Artikel 5
De belastingplichtige kan een bezwaar indienen tegen deze beslissing bij het college van burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk worden ingediend en worden gemotiveerd. De indiening kan gebeuren door verzending of door overhandiging.

Deze indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven binnen de 15 kalenderdagen na indiening ervan.

Artikel 6
De vestiging en de invorderingen van de belasting, evenals de regeling van de geschillen ter zake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure en latere wijzigingen.

Artikel 2

De raad heft de voorgaande raadsbesluiten in verband met het belastingreglement op parkeren in een blauwe zone met ingang van 1 januari 2020 op.