Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00194 - reglementen - retributie voor de afgite van fotokopieën voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Afwezig

Peter Verstraeten

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00194 - reglementen - retributie voor de afgite van fotokopieën voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00194 - reglementen - retributie voor de afgite van fotokopieën voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2019_GR_00194 - reglementen - retributie voor de afgite van fotokopieën voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De begrotingsnoodwendigheden voor de volgende aanslagjaren nopen tot het behoud van deze belasting.

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2013
Dit besluit regelt de retributie voor de afgifte van fotokopieën tot en met 31 december 2019.

Aanleiding en context

Op 16 december 2013 werd de retributie voor de afgite van fotokopieën tot en met 31 december 2019 goedgekeurd.

Voor de volgende aanslagjaren moet dit retributiereglement derhalve worden herstemd.

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement op de afgifte van fotokopieën van bestuur documenten voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Het bedrag van de retributie wordt berekend per aanvraag. De retributie is verschuldigd door elk natuurlijk of rechtspersoon dat om de afgifte van fotokopieën vraagt.

§1 Tarief

  • 0,05 EUR per bladzijde en 0,07 EUR per blad recto-verso wanneer het afschrift in zwart-wit wordt verstrekt op een formaat dat niet groter is dan A4, met een minimum van 0,25 EUR per document;
  • 0,10 EUR per bladzijde en 0,15 EUR per blad recto-verso wanneer het afschrift in zwart-wit wordt verstrekt op een formaat dat groter is dan A4 maar niet groter dan A3, met een minimum van 0,50 EUR per document.

§2 Modaliteiten

De vergoeding is contant betaalbaar tegen kwijting bij het afgeven van kopie(ën). Indien de kopie(ën) per post aan de aanvrager moet worden gezonden, moet de retributie vooraf gestort worden.

Artikel 2

De raad heft de voorgaande raadsbesluiten in verband met de retributie voor de afgifte van fotokopieën op met ingang vanaf 1 januari 2020 .