Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00172 - financiën - opcentiemen op de gewestelijke heffing op de ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Afwezig

Peter Verstraeten

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00172 - financiën - opcentiemen op de gewestelijke heffing op de ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00172 - financiën - opcentiemen op de gewestelijke heffing op de ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2019_GR_00172 - financiën - opcentiemen op de gewestelijke heffing op de ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Woningen die ongeschikt en/of onbewoonbaar zijn, voldoen niet aan de vereiste woningkwaliteit. De fiscale handhaving voor ongeschikt- en onbewoonbaarheid is een essentieel element in het bewaken van het grondrecht op kwaliteitsvol wonen, aangezien het de eigenaar van een ongeschikte en/of onbewoonbare woning stimuleert om de vereiste renovatiewerken uit te voeren. De heffing op de ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen is gewestelijk, tenzij het lokaal bestuur een eigen heffing oplegt. De gemeente Edegem kiest ervoor om opcentiemen te vestigen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing. De begrotingsnoodwendigheden voor de volgende aanslagjaren nopen mee tot het invoeren van deze maatregel.   

Juridische grond

Decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996.
Regelt de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen

Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur.

Regelt de openbaarheid van bestuur.

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode.
Regelt de kwaliteitsbewaking van woningen in Vlaanderen.

De Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 2.5.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4.
De gemeenten mogen opcentiemen heffen op de heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen.

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van 19 april 2014.

De gemeenten mogen opcentiemen vestigen op een niet in artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 met betrekking tot de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten vermelde gewestbelasting, die het federaal kadastraal inkomen als belastbare grondslag of als element van zijn belastbare grondslag heeft.

Aanleiding en context

Op 18 december 2017 werden de opcentiemen op de gewestelijke heffing op de ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen 2018-2019 goedgekeurd.

Voor de volgende aanslagjaren moet dit belastingreglement derhalve worden herstemd.

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt de vestiging van 75 opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing op de ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen goed van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025, ten voordele van de gemeente Edegem.

Artikel 2

De gemeente doet beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.

Artikel 3

Een afschrift van deze beslissing wordt aan de toezichthoudende overheid en aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst toegezonden.