Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00158 - financiën - aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - vaststelling

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Belastingreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00158 - financiën - aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - vaststelling

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 21
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00158 - financiën - aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - vaststelling 2022_GR_00158 - financiën - aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - vaststelling

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 20 september 2021  werd de gemeentebelasting op de personenbelasting tot en met 31 december 2025 vastgesteld.

De tariefverhogingen voor het afleveren van documenten in de sectoren ruimtelijke ordening, milieu en leven genereren meerontvangsten die aanleiding geven tot de tweede lokale taxshift van deze legislatuur.

Argumentatie

Vanaf 2023 worden een aantal tariefverhogingen doorgevoerd voor het afleveren van documenten in de domeinen ruimtelijke ordening, milieu en leven. Hierdoor draagt de aanvrager van die documenten in hogere mate bij in financiering van de administratieve kosten die de afgifte van deze documenten in hoofde van het bestuur genereert. Het aandeel van de interne behandelingskost dat niet door de aanvrager betaald wordt en uit de algemene (fiscale) middelen moet gefinancierd worden verkleint daarom. Vermits het geenszins de bedoeling van de ingreep is om méér inkomsten te genereren wordt als tegenbeweging een overeenkomstige verlaging van de aanvullende personenbelasting doorgevoerd. 

Na de eerste lokale taxshift ("De vervuiler betaalt") naar aanleiding van de invoering van GFT-diftar en de verhoging van de ecoparktarieven kunnen we deze tweede lokale taxshift van de legislatuur plaatsen onder de noemer "De aanvrager betaalt". 

Juridische grond

Artikelen 465 tot en met 470bis van het wetboek van de inkomstenbelastingen
Deze artikelen regelen de bevoegdheid voor het heffen van een aanvullende bealsting op de personenbelasting en de wijze van inning daarvan.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad stelt voor het aanslagjaar 2023 tot en met 2025 een aanvullende gemeentebelasting vast ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 1

De raad stelt de belasting vast op 6,6% van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Artikel 2

De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, zoals bepaald in artikel 469 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Artikel 3

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting op met ingang van 1 januari 2023.