Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

2022_GR_00165 - reglementen - retributie voor ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00165 - reglementen - retributie voor ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 25
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00165 - reglementen - retributie voor ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein - goedkeuring 2022_GR_00165 - reglementen - retributie voor ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0002

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd er een belastingreglement goedgekeurd voor het uitoefenen van ambulante activiteiten op het openbaar domein.

Argumentatie

Het huidige belastingreglement rond de ambulante activiteiten op de openbare markt is proportioneel niet evenredig aan de huidige kosten voor de gemeente. De bijdrage van de ambulante handelaars moet beter worden afgestemd op de kosten voor het bestuur.
Tevens noopt de inflatie ons, naast de gangbare indexering, om de eerder vastgestelde bedragen te verhogen. Er wordt voor alle vaste bedragen een verhoging van 20% voorzien.

Zo worden de globale kosten voor het lokaal bestuur correcter doorgerekend voor:

 • enerzijds de inname van het openbaar domein, waarvan de gemeente de aanleg en het onderhoud bekostigt, 
 • anderzijds voor het verbruik van elektriciteit door de standhouders, waarvan de gemeente de energiefactuur bekostigt.

Het is daarnaast aangewezen om op eenduidigere wijze te komen tot een tarief. Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote verbruikers, twee categorieën die proportioneel zullen moeten bijdragen tot de kost die hun activiteiten meebrengt voor de gemeenschap. 

De berekening werd gemaakt op basis van de  gemiddelde verbruiken per categorie (klein/groot).
Aansluiten op de elektriciteitsvoorzieningen van de gemeente kan op twee manieren:

Er zijn blauwe stekkers 16A (3.68 kWh) en rode stekkers 32A (7.36 kWh) waar handelaars op kunnen inpluggen. Elke stekker heeft een eigen maximaal verbruik (kWh).

Bij de berekeningen gaan we na analyse van alle ambulante activiteiten over tot de volgende berekeningen:

Een verbruiker neemt gemiddeld 4u per dag af (halve dag). We gaan uit van een gemiddeld verbruik per categorie, i.p.v. een maximaal verbruik (stroomsterkte 8A en 24A)
Voor een blauwe stekker (min 0A tot max 16A is gemiddeld 8A) betekent dat: 1,84 kWh x 4 uur = 7,36 kWh energie. Dit aan een energietarief van 0.86 euro/kWh (x7,36) = 6,33 euro per dag. Voor een rode stekker opteren we voor de verdubbeling van dit tarief. We passen dit principe toe voor de dag-, seizoens- en jaarabonnementen.

Met oog op vereenvoudiging van de facturatie, ronden we de bedragen af naar respectievelijk 6,00 en 12,00 euro per dag.

We willen onze wekelijkse markt aantrekkelijk houden op lange termijn en loyaliteit belonen. Daarom liggen de jaarlijkse prijzen in verhouding lager dan de dagprijzen. De blauwe stekker kost zo 252 euro per jaar, de rode 504 euro per jaar. Voor een seizoensabonnement gaan we volgens dit principe naar 72 euro voor een blauwe stekker en 144 euro voor een rode stekker.

Voorgaande reglementeringen die de financiële aspecten rond de organisatie van ambulante handel en wekelijkse markten regelden, dienen te worden opgeheven. Voor een duidelijke overgang, is het aangewezen dit reglement per kalenderjaar te regelen en zodoende dit in werking te laten treden op 1 januari 2023.

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2019
Regelt het retributiereglement voor het uitoefenen van ambulante activiteiten op het openbaar domein.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad geeft goedkeuring aan het retributiereglement op inname van het openbaar domein voor het uitoefenen van ambulante activiteiten als volgt:

Retributie ambulante activiteiten

Afdeling 1 - retributie op het uitoefenen van ambulante activiteiten:

Artikel 1: Definities

Ambulante activiteiten = ambulante handel en wekelijkse markt
Blauwe stekker = stekker met een maximaal verbruik van 16A
Rode stekker = stekker met een maximaal verbruik van 32A

Artikel 2: voorwerp van retributie

De retributie is van toepassing op alle ambulante activiteiten.

Artikel 3: Berekeningsgrondslag en tarief

Met ingang van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 wordt voor het lokaal bestuur de retributie bij organisatie van ambulante activiteiten vastgesteld als volgt: 

Voor ambulante activiteit op de wekelijkse openbare markt

 • Vaste standplaatsen: de retributie voor het gebruik van een vaste standplaats bedraagt           15,00 EUR per drie lopende meters per maand (abonnement)
 • Losse standplaatsen: de retributie voor het gebruik van een losse standplaats bedraagt           5,00 EUR per drie lopende meters per dag (losse)

Voor ambulante activiteit buiten de wekelijkse openbare markt zonder gebruik van een voertuig bedraagt de retributie 30 EUR per aanvraag, verhoogd met :

 • 2,50 EUR per dag;
 • 19,00 EUR per maand;
 • 150,00 EUR per jaar.

Voor ambulante activiteit buiten de wekelijkse markt met gebruik van een voertuig (plaats op of langs openbare weg of rondrijdend) bedraagt de retributie 30 EUR per aanvraag, verhoogd met: 

 • 9,50 EUR per dag; 
 • 78,00 EUR per maand;
 • 420,00 EUR per jaar.

Voor wagens met geluidsinstallatie gebruikt voor handels- en reclamedoeleinden bedraagt de retributie 30 EUR per aanvraag, verhoogd met:

 • 66,00 EUR per dag en per wagen.

Vrijstelling:

Verkoop van producten of diensten met een niet-commercieel karakter door sport-, jeugd, socio- en/of culturele verenigingen alsook liefdadigheidsverkopen, zoals omschreven in artikel 7 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten, worden van bovenstaande retributie vrijgesteld voor en zover deze occasionele verkopen geschieden na toestemming van de burgemeester of hogere overheid in het kader van de doelstelling van de desbetreffende vereniging of instelling of liefdadigheidsproject en de voorwaarden zoals gesteld in artikel 7 van bovenvermeld koninklijk besluit werden nageleefd. 

Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd om in gevallen van twijfel of niet-naleving te oordelen over de al dan niet toekenning van de vrijstelling.

Artikel 4: De persoon die de retributie verschuldigd is

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke- en rechtspersoon die ambulante handel en wekelijkse markt uitoefenen op het op openbaar domein op basis van: 

 • de duur van het gebruik 
 • de som in ampère van alle toestellen die van stroom nodig hebben, voorzien door de gemeente

Artikel 5: Bedrag van verbruik van elektriciteit

Alle ambulante activiteiten, zowel van de vaste als de losse standplaats, die gebruik maken van de levering van de gemeentelijke elektriciteit op de wekelijkse openbare markt als de vooraf bepaalde locaties, betalen hiervoor een billijke forfaitaire vergoeding. 

                                                            16 ampère (blauwe stekker)      32 ampère (rode stekker)

 • Eén dag (losse/ambulant)                             €6                                           €12
 • Driemaandelijks (ambulant/seizoen)           €72                                          €144
 • Jaarlijks (wekelijkse markt)                         €252                                        €504

De handelaar dient de marktleider binnen de 14 dagen op de hoogte te brengen over welke stekker er gebruikt zal worden. Deze stekker zal heel het jaar door gebruikt worden door de handelaar en wordt geregeld gecontroleerd door de marktleider.

Artikel 6: Wijze van betaling

De retributie van ambulante activiteit dient aan de hand van een factuur betaald te worden.

Artikel 7: Bevoegdheid College van Burgemeester en Schepenen

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd tot het vaststellen van het tarief van de retributie.

Artikel 8: Niet-betaling

Ingeval de facturen niet binnen de 30 dagen na versturing betaald worden, kan de toegang tot de standplaats worden geweigerd.

Afdeling 2: algemene uitvoeringsbepalingen

Artikel 9: Inwerkingtreding en overgang bepalingen

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2023 en is van toepassing voor elke ambulante activiteit die plaats vindt vanaf deze datum.

Alle voorgaande retributie- en belastingreglementen rond ambulante handel en de wekelijkse markt zullen ingetrokken met ingang van 1 januari 2023.

Dit reglement wordt bekendgemaakt op www.edegem.be en de vaste marktkramers worden hierover geïnformeerd per brief.