Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00161 - reglementen - retributie behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00161 - reglementen - retributie behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 25
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00161 - reglementen - retributie behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00161 - reglementen - retributie behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Met de aflevering van een conformiteitsattest doet de burgemeester of het agentschap Wonen-Vlaanderen uitspraak over de conformiteit van zelfstandige woningen en kamerwoningen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, die door de Vlaamse Regering nader bepaald werden in de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

Een woning of kamerwoning kan een conformiteitsattest krijgen als ze minder dan 7 gebreken categorie I heeft in het technisch verslag en geen enkel gebrek van categorie II of III vertoont. Een gebrek wordt in een bepaalde categorie ondergebracht in het technisch verslag afhankelijk van de aard van het individuele gebrek: 

  • categorie I: zijn kleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken;
  • categorie II: zijn ernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden maar die geen direct gevaar vormen voor hun veiligheid of gezondheid, waardoor de woning niet in aanmerking zou komen voor bewoning;
  • categorie III: zijn ernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, waardoor de woning niet in aanmerking komt voor bewoning.

De volgende natuurlijke personen kunnen in het kader van een conformiteitsonderzoek vaststellen of een woning voldoet aan de vereisten en normen: de gewestelijk ambtenaar en de personeelsleden die de leidend ambtenaar van het agentschap bij besluit aanwijst; de personen die de burgemeester van de gemeente waar de woning ligt bij besluit aanwijst; de ambtenaren die bij besluit aangewezen zijn als wooninspecteur of als ambtenaar met opsporings-en vaststellingsbevoegdheid.

De Vlaamse Regering stelt de maximale vergoeding voor de behandeling van een aanvraag tot afgifte van het conformiteitsattest vast.  

Sinds 1 januari 2021 kon de maximale vergoeding voor de behandeling van een aanvraag tot afgifte van het conformiteitsattest door de burgemeester verhoogd worden naar: 

  • 90 EUR voor een zelfstandige woning 
  • 90 EUR voor een kamerwoning, verhoogd met 15 euro per kamer, met een maximum van 1 775 EUR per gebouw 

Deze bedragen in EUR worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex conform de volgende formule: nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex/gezondheidsindex november 2019.

De gemeenteraad stelt de vergoeding voor de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest door de burgemeester vast. 

Argumentatie

In het huidig retributiereglement is voorzien dat de retributie wordt geheven bij de afgifte van een conformiteitsattest door de burgemeester voor zelfstandige woningen en kamerwoningen. 

De Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het bijhorend uitvoeringsbesluit laten echter toe om de vergoeding te vragen voor de behandeling van een aanvraag tot afgifte van het conformiteitsattest door de burgemeester. 

De vergoeding heeft dan niet langer betrekking op de afgifte van een conformiteitsattest door de burgemeester, maar op de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest door de burgemeester. 

Het vragen van de vergoeding bij aanvraag in plaats van bij afgifte van het conformiteitsattest kan een extra stimulans betekenen voor eigenaars/verhuurders om de nodige werken uit te voeren wanneer een woning niet conform blijkt te zijn, om te voorkomen dat het conformiteitsattest geweigerd wordt en er een nieuw verzoek tot het afleveren van een conformiteitsattest met bijhorende retributie moet gebeuren.

De raad besluit om het retributiereglement te wijzigen. 

Juridische grond

Vlaamse Codex Wonen van 2021 van 17 juli 2020, inzonderheid boek 3 en artikel 3.6.
De Vlaamse Regering stelt het model, de vergoeding voor de behandeling van een aanvraag tot afgifte en de regels voor de bekendmaking van het conformiteitsattest vast. 

Besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021, inzonderheid artikel 3.9.
Regelt de maximale vergoeding van het conformiteitsattest.

Ministerieel besluit van 12 december 2019.
Goedkeuring subsidiebelofte aan IVLW Zuidrand 1 voor de periode 2020-2025 door de Vlaamse minister voor Wonen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 het retributiereglement conformiteitsattesten als volgt goed:

Artikel 1 - Voorwerp:
Voor een periode aanvang nemend op 1 januari 2023 en eindigend op 31 december 2025 wordt een retributie geheven op de behandeling van een aanvraag van een conformiteitsattest door de burgemeester voor zelfstandige woningen en kamerwoningen.

Alle voorgaande retributiereglementen op conformiteitsattesten worden opgeheven van het moment dat dit reglement aanvang neemt.

Artikel 2 - Definities:
§1 Met een conformiteitsattest wordt de conformiteit bevestigd van een zelfstandige woning of kamerwoning met de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Het conformiteitsattest doet geen uitspraak over stedenbouwkundige verplichtingen. Conformiteitsattesten worden niet verstrekt voor constructies die niet bestemd zijn voor (permanent) wonen.

§2 Een kamer: de woning waarin één (1) of meer van de volgende voorzieningen ontbreken:
- WC;
- bad of douche;
- kookgelegenheid,
en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt.

§3 Een kamerwoning: elk gebouw dat bestaat uit één (1) of meer te huur gestelde of verhuurder kamers en gemeenschappelijke ruimtes.

§4 Zelfstandige woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande waarvan de bewoners niet afhankelijk zijn van gemeenschappelijke voorzieningen.

Artikel 3 - Betalingsplichtige:
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van het conformiteitsattest en moet betaald worden bij de aanvraag van het conformiteitsattest.

Artikel 4 - Vrijgesteld van retributie:
- De aanvrager van het conformiteitsattest is een erkend sociaal verhuurkantoor;
- De aanvrager van het conformiteitsattest is een erkende sociale huisvestingsmaatschappij.

Artikel 5 - Machtigingen:
De conformiteitsattesten afgeleverd door de burgemeester dienen ondertekend te worden door burgemeester en algemeen directeur.

Het conformiteitsonderzoek kan uitgevoerd worden door de gewestelijk ambtenaar en de personeelsleden die de leidend ambtenaar van het agentschap bij besluit aanwijst; de personen die de burgemeester van de gemeente waar de woning ligt bij besluit aanwijst en de ambtenaren die bij besluit aangewezen zijn als wooninspecteur of als ambtenaar met opsporings- en vaststellingsbevoegdheid.

Artikel 6 - Bedrag:
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld:

  • voor een conformiteitsattest voor een zelfstandige woning: negentig euro (90 EUR)
  • Voor een conformiteitsattest voor een kamerwoning: negentig euro (90 EUR) , verhoogd met vijftien euro (15 EUR) per kamer, met een maximum van duizend zevenhonderdvijfenzeventig euro (1 775 EUR) per gebouw.

De bedragen in EUR, vermeld in het eerste lid, worden jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex conform de volgende formule: nieuw bedrag = basisbedrag x aangepaste gezondheidsindex/gezondheidsindex november 2019.

Artikel 7 -  Invordering:
Bij gebrek aan betaling in der minne zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden.

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande retributiereglementen over conformiteitsattesten met ingang vanaf 1 januari 2023 op.