Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00164 - reglementen - reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Gebruikersreglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00164 - reglementen - reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 25
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00164 - reglementen - reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein - goedkeuring 2022_GR_00164 - reglementen - reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0002

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 ging het huidige reglement van kracht. Dit reglement rond de ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein is voor verbetering vatbaar op verschillende punten.

Het huidige reglement zorgt voor onvoldoende aanvulling op de bestaande lokale handel in de gemeente, zowel naar diversiteit in producten en diensten als openingsuren. Het aanvullen met een grotere diversiteit aan functies buiten de openingsuren van bestaande zaken draagt bij tot het versterken van de detailhandelskern. Tevens vermijdt dit eventuele oneerlijke concurrentie tegen zaken die doorlopende openingsuren hebben tegenover ambulante zaken die op piekmomenten hun producten of diensten afzetten in Edegem.

Ook niet-commerciële activiteiten, zoals studentenstanden voor een eindwerk, enquêtes,... worden momenteel minder uitvoerig geregeld.

Verder zijn er verbeteringen nodig aan hoe de elektriciteitsvoorzieningen zijn geregeld, zowel naar organisatie als vergoedingen voor het effectieve verbruik. De regeling rond vergoedingen wordt in een apart reglement opgenomen.

Argumentatie

Er dient een vernieuwd en geactualiseerd reglement goedgekeurd te worden, met het oog op eenduidige behandeling van de aanvragen rond ambulante handel binnen of buiten de wekelijkse openbare markt, om enkele aanvullingen te maken rond bestaande lacunes, of onduidelijkheden uit te klaren.

De bestaande reglementen worden herleid tot twee reglementen. Het eerste reglement organiseert de ambulante activiteiten op de markt of het openbaar domein, het tweede reglement regelt de financiële modaliteiten, zowel naar standplaatsvergoedingen als bijkomende kosten voor bv. elektriciteit. Dit beoogt een duidelijk overzicht over alle betrokken modaliteiten.

Onderhavig reglement regelt de organisatie van alle ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein. Het is opgebouwd uit vier afdelingen en beschrijft per afdeling de modaliteiten die daarop van toepassing zijn, namelijk:

 1. Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten (wekelijkse markt)
 2. Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten
 3. Aanbieden van producten of diensten met niet-commercieel karakter 
 4. Aanvullende bepalingen

Er bestond geen uniforme regeling rond de aanbieding van diensten en producten met een niet-commercieel karakter, zoals scholen die voor een eindwerk een standplaats vragen, dienstbedrijven die een enquête wensen af te nemen van de marktbezoekers,... Voor een goed verloop van de marktorganisatie, is dit echter aangewezen.

Er moet altijd de mogelijkheid moet zijn om producten en diensten aan te bieden met een niet-commercieel karakter. Daarom zal er in het marktplan een vaste plaats worden gereserveerd door de gemeente zelf. Dit zal beschreven worden als ‘pop-up’ en dient uitsluitend voor het aanbieden van producten of diensten met een niet-commercieel karakter.

De toewijzing van plaatsen voor ambulante handel op het openbaar domein werd onvoldoende duidelijk geregeld, vnl. bij ambulante plaatsen die niet over elektriciteit beschikken. Om zo te vermijden dat er gevaarlijke situaties bestaan, of er ongeoorloofd elektriciteit wordt afgenomen van de gemeentelijke voorzieningen. Het is aangewezen om meer maatwerk te voorzien, waarbij enkel de daartoe voorziene installaties worden benut en de verbruiker proportioneel betaalt.

In uitvoering van de sustainable development goals (SDG's), is het raadzaam om duurzaam ondernemerschap te stimuleren. Zo werden de duurzaamheidscriteria aangescherpt voor kandidaat-standhouders. Waar de mate van duurzame producten, verpakkingen, hergebruik, korte keten,... als criteria worden aangewend om kandidaten af te wegen tegenover elkaar. De handelaar die het meest duurzaam onderneemt, wordt geselecteerd.

Dit draagt bij aan volgende doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling:

 • DUURZAME STEDEN EN GEMEENSCHAPPEN
  "maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam"
 • VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
  "verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen"

Om handelaars met ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein beter te kunnen ondersteunen en hun activiteiten beter te kunnen stroomlijnen, zal de gemeentelijk website worden uitgebouwd. Via een specifieke webpagina, zullen aanvragen voor een standplaats op een zelfde wijze kunnen worden gemaakt.
Dit komt tevens de interne werking en het overzicht op ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein ten goede.

Op 24 mei 2022 werd over dit ontwerpreglement advies gevraagd aan de marktcommissie, zij gingen akkoord met de wijzigingen.

Het is aangewezen de geactualiseerde en verbeterde reglementering in werking te laten treden vanaf 1 januari 2023, om de omschakeling duidelijk en gestroomlijnd te laten verlopen. Alle aanvragen vanaf 1 januari 2023 moeten voldoen aan de nieuwe reglementering. De eventuele bestaande toelatingen voor langere termijn (bv. jaarabonnementen, reeds toegekende standplaatsen op de markt), zijn pas aan de nieuwe reglementering onderhevig bij de aanvraag tot wijziging of verlenging ervan.

Juridische grond

Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten,  artikelen 23 tot en met 44, gewijzigd bij besluit Vlaamse Regering van 21 april 2017
Deze artikelen handelen over de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein. 

Raadsbesluit van 16 december 2019
Dit besluit regelt het reglement op de ambulante activiteiten op de openbare markt en het openbaar domein.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur
De gemeenteraad is bevoegd op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad gaat akkoord met het reglement dat ambulante activiteiten organiseert als volgt:

AFDELING 1 : Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten (wekelijkse markt)

Artikel 1 Gegevens van openbare markten 

De gemeente richt op het openbaar domein volgende openbare markten in :

Per openbare markt vermelden:

MARKT :                    Edegem

PLAATS :                  Gemeenteplein

DAG :                          Wekelijks op dinsdag

UUR :                          08.00u. tot 13.00u.

SPECIALISATIE:     max. 50 % der abonnementen toe te kennen aan voedingswaren   

max. 25 % der abonnementen toe te kennen aan textielwaren    

max. 20 % der abonnementen toe te kennen aan allerlei                    

max. 5 % toe te kennen aan losse marktkramers (op risico) 

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt elke standplaats de ligging, de grootte en het gebruik.

Een openbare markt van allerlei producten/goederen wordt gehouden: 

 • elke dinsdag te Edegem op het Gemeenteplein vanaf 08.00u tot 13.00u.; 
 • de markthandelaars mogen niet vóór 06.00u het marktterrein betreden; 
 • het opstellen van kramen en luifels mag niet gebeuren vóór 06.00u.; 
 • alle kramen, voertuigen, koopwaren en andere voorwerpen moeten van het marktterrein verwijderd zijn vóór 14.00u.; 
 • de standhouders mogen hun plaats niet verlaten vóór 13u, tenzij de marktleider hierover anders beslist of bij uitzonderlijke (weers)omstandigheden; (VVSG)
 • De markten die op een wettelijke feestdag vallen worden afgelast 
 • Het college van burgemeester en schepenen heeft bij wijze van uitzonderlijke maatregel het recht de markt op een andere plaats te houden, de aanvangs- en sluitingsuren te wijzigen of ze af te gelasten ten behoeve van feesten, kermissen, het uitvoeren van werken of om andere redenen. 
 • tussen de rijen kramen en/of luifels moet minstens een doorgang van 4m vrij blijven voor toegang van de veiligheidsdiensten; 
 • de kramen zullen moeten opgesteld worden, in overeenstemming met het model en de afmetingen die door het college van burgemeester en schepenen zijn voorgeschreven:  
 1. de maximum diepte van de kramen wordt vastgesteld op 4,5m enkel als de doorgang van 4m ten behoeve van de preventie- en veiligheidsdiensten kan gegarandeerd worden;
 2. de markthandelaars mogen de afmetingen van hun standplaats niet overschrijden, zij moeten al hun koopwaar, inpakkisten en benodigdheden binnen deze afmetingen houden; 
 3. de markthandelaars zijn verplicht langs de huizenrij 2m ruimte vrij te laten en de nodige doorgang te verlenen voor de bewoners. 

Afdeling 1.1 : Toewijzing standplaatsen

Artikel 2 Voorwaarden inzake toewijzing vaste standplaatsen 

Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan: 

 • de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen houders van een “machtiging als werkgever”;
 • rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”; 
 • de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB, gewijzigd door BVR van 21 april 2017. De gemeente kan in haar gemeentelijk reglement het occasionele karakter (art 7, 2°) definiëren (zie hiervoor afdeling 3 van dit reglement).

Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onderneming beperkt tot 2. 

Een abonnement kan nooit toegekend worden aan een losse marktkramer. Risico of losse standplaatsen betreffen standplaatsen op de openbare markt die van dag tot dag worden toegekend. 

Artikel 3 Verhouding abonnementen – losse plaatsen 

De standplaatsen op de openbare markt worden toegewezen:

 • hetzij per abonnement (maximum 95 % van het totaal aantal standplaatsen);
 • hetzij van dag tot dag (minimum 5 % van het totaal aantal standplaatsen). 

Artikel 4 Toewijzingsregels losse plaatsen 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt bij loting om 08.00u., 

De houder van de machtiging als werkgever moet bij de toewijzing van de standplaats aanwezig zijn.

Artikel 5 Toewijzingsregels per abonnement op de openbare markten

5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement 

Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, gaat de gemeente na of er een geschikte kandidaat is in het register van kandidaturen, zoals omschreven in 5.2. 

Als het register geen geschikte kandidaat bevat, wordt een vacature bekendgemaakt door publicatie van een kennisgeving. 

Deze kennisgeving zal gebeuren door middel van een bericht aangeplakt aan het gemeentelijk infobord en/of via de website.

De kandidaturen kunnen ingediend worden:

 • per e-loket (gemeentelijke website).

5.2. Register van de kandidaturen (KB art. 31, gewijzigd door BVR)

Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register van kandidaturen. Deze kandidaturen worden geklasseerd:

 • eerst volgens categorie zoals bepaald in punt 5.3;
 • dan volgens de gevraagde standplaats en specialisatie;
 • tenslotte volgens datum (inschrijving per e-loket, gemeentelijke website).

Overeenkomstig het decreet van 26 maart  2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register steeds geraadpleegd worden. 

De kandidaturen blijven geldig zolang ze niet werden nagekomen of ingetrokken door hun auteur.

Om de 2 jaar  moeten de  kandidaten opgenomen in het register hun  kandidatuur bevestigen om in het register opgenomen te blijven.

5.3. Volgorde van toekenning standplaatsen van kandidaten register

Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement zullen met het oog op de toekenning ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd worden in het register van kandidaturen:

 1. personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van de markten van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de markt of een deel van de standplaatsen; 
 2. personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen;
 3. personen die een wijziging van hun standplaats vragen;
 4. de externe kandidaten.

De standplaatsen worden binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en specialisatie en tenslotte volgens datum chronologisch geordend. 

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden, wordt als volgt voorrang gegeven:

 • voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan (1) de aanvrager die de hoogste anciënniteit op de markten van de gemeente heeft; 
 • voorrang wordt gegeven aan de aanvrager die (2) in de grootste mate van duurzaamheid zal werken. De aanvrager die met het beste plan van aanpak komt op vlak  van afval, kort keten, streekproducten, verpakking en oorsprong producten zal voorrang krijgen;
 • (3) wanneer de anciënniteit en duurzaamheid niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting;
 • voor externe kandidaten, rekening houdend met de specialisatie: om de verhouding tussen de diverse producten aangeboden op de markt evenwicht te houden, is het aangewezen voor een aantal producten een maximum aantal standplaatsen te voorzien;
 • voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting.

5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen per abonnement (KB art. 33)

De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager bij elektronische post (email). (VVSG, algemene digitalisering, ook van facturatie)

5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement 

Een plan en/of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement vermeld staat:

 • de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of door wiens tussenkomst  de standplaats werd toegekend;
 • in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel;
 • het ondernemingsnummer;
 • de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden;
 • de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht;
 • indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit;
 • de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is (via retributiereglement);
 • desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht;
 • de som van het totaal aantal ampère die de handelaar zal verbruiken. Dit is de som van alle ampère vermeld op de toestellen die de handelaar van elektriciteit zal voorzien tijdens het uitoefenen van de activiteit.

Overeenkomstig  het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit plan of register steeds geraadpleegd worden. 

Afdeling 1.2 : Abonnementen

Artikel 6 Periodiciteit van abonnement  

De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden. 

Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de aanvrager (cf. artikel 7 en 8 van onderhavig marktreglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven door het college van burgemeester en schepenen in de gevallen bepaald in artikel 9 van onderhavig marktreglement 

Een seizoensgebonden activiteit (art 37) is in het algemeen een activiteit die betrekking heeft op producten of diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden.

De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden geschorst gedurende de periode van non-activiteit. Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse standplaatsen. (6 maanden) 

Artikel 7 Opschorting abonnement  (KB art. 32, gewijzigd door BVR)

De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten voor een voorziene periode van tenminste een maand wanneer hij ongeschikt is zijn activiteit uit te oefenen:

 • door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest;
 • door overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond, met een maximum van afwezigheid van 6 opeenvolgende maanden.

De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten. Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.

De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst voorkomen. 

Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats.

Artikel 8  Afstand van het abonnement (KB art. 32, gewijzigd door BVR)

De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement:

 • bij de vervaldag van het abonnement mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen;
 • bij stopzetting van de ambulante activiteiten mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen;
 • indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen vermeld in artikel 8 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig;
 • op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen.

De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent kunnen bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was.

De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend volgens één van de vermelde modaliteiten:

 • bij per post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs;
 • overhandiging tegen ontvangstbewijs;
 • op een duurzame drager (fax, email) tegen ontvangstbewijs.

Artikel 9 Schorsing en opzegging van abonnement door de gemeente (KB art 32 laatste lid, gewijzigd door BVR)

Het abonnement kan door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden in volgende gevallen:

 • bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding;
 • bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de marktleider vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen;
 • bij niet-gewettigde afwezigheid gedurende 6 opeenvolgende maanden;  
 • bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden bepaald in artikel 14 van onderhavig gemeentelijk reglement;
 • wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement;
 • bij het niet respecteren van de veiligheidsregels en/of instructies van de marktleider.

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. 

Artikel 10 Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2, gewijzigd door decreet)

Wanneer een deel van de markt of alle standplaatsen definitief worden opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van ten minste 6 maanden. In gevallen van absolute noodzakelijkheid, die door de Vlaamse regering zijn vastgesteld, kan hier van afgeweken worden. De minimumtermijn kan dan ingekort worden. 

Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement (cf. artikel 5.3).

Artikel 11 Inname standplaatsen (KB art. 26, gewijzigd door BVR)

De standplaatsen op de openbare markt kunnen ingenomen worden door:

 1. de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen, houder van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen;
 2. de verantwoordelijke(n) voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen,  houder(s) van een “machtiging als werkgever”;
 3. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
 4. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
 5. door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een “machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in A. tot D;
 6. de personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd BVR van 21 april 2017, kunnen een standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.
 7. het is leurders verboden tijdens de markturen op het marktterrein iets te ondernemen met het doel te verkopen, ook het verspreiden van reclame is verboden door personen vreemd aan de markt, tenzij toestemming verkregen is van het college van burgemeester en schepenen; 
 8. het college van burgemeester en schepenen of zijn afgevaardigde duidt voor elke markthandelaar de standplaats aan. Om redenen van belang kan hij/zij echter steeds tijdelijk of definitief, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, naar een andere standplaats verwezen worden. (VVSG)

De personen opgesomd in B. tot E. kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats werd toegewezen of onderverhuurd. 

Artikel 12 Overdracht standplaats (KB art. 35, gewijzigd door BVR)

De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:

 1. indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten als werkgever;
 2. de specialisatie van de overlater voortgezet wordt op de overgedragen standplaats, een eventuele wijziging van de specialisatie KAN aangevraagd worden per aangetekend schrijven bij het college van burgemeester en schepenen; 
 3. binnen het eerste jaar kan de standplaats NIET opnieuw overgedragen worden, behalve na expliciete goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen;
 4. de onderneming van de overnemer mag door de overname over niet meer dan 2 standplaatsen beschikken (cf. art. 2).

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater. Ingeval van overdracht wordt het abonnement eveneens stilzwijgend vernieuwd.

De inname van de overgedragen standplaats is pas toegelaten als het college van burgemeester en schepenen heeft vastgesteld dat:

 1. de overnemer beschikt over een machtiging tot uitoefening van ambulante activiteiten om dezelfde specialisatie als de overlater of de specialisaties die toegelaten zijn door de gemeente, uit te oefenen;
 2. als het aantal toegestane standplaatsen per onderneming van de overnemer niet overschreden wordt. 

AFDELING 2 : Organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten

Afdeling 2.1 Plaatsen op het openbaar domein waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn vooraf bepaald

Artikel 13 Toepassingsgebied (KB art. 42 §1)

Op volgende plaatsen is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten na een voorafgaande machtiging  van de gemeente:

 • Gemeenteplein;
 • Drie Eikenstraat 1, thv van de parking den Dreef; 
 • Sint-Goriksplein ; 

De gemeenteraad geeft de bevoegdheid aan het college van burgemeester en schepenen tot vastlegging van deze plaatsen.

De bezettingsmodaliteiten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de gemeente via het e-loket (gemeentelijke website).

 • de verkoop dient te gebeuren tijdens de normale en gebruikelijke openingsuren (08.00u. - 20.00u.);
 • de aangeboden verbruiksproducten moeten voor elk van het respectievelijke, vooraf bepaalde gebied een aanvulling vormen op de producten die vandaag reeds door de detailhandel aangeboden worden. Het college van burgemeester en schepenen zal beslissen of de aangeboden verbruiksproducten in die zin een meerwaarde betekenen voor de consument; 
 • verkoop van ambulante activiteiten op het openbaar domein (buiten de openbare markt) met overeenkomstige verbruiksproducten, mogen niet plaats vinden in een straal van 350m rond de gevestigde detailhandel;

Artikel 14 Voorafgaande machtiging (KB art. 38)

14.1. Aanvraag machtiging

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere van de vermelde plaatsen in artikel 13 om ambulante activiteiten uit te oefenen moet voldoen aan de voorwaarden vermeld in artikel 2 van dit reglement en is onderworpen aan een voorafgaande machtiging. Deze machtiging moet voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd worden bij de gemeente (contactgegevens vermelden).

De aanvrager dient ook te vermelden op welke specifieke plaats(-en) hij ambulante activiteiten wenst uit te oefenen. (artikel 5.5)

14.2. Beslissing machtiging (KB art 42, gewijzigd door BVR)

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld:

 • identiteit van de aanvrager;
 • de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen;
 • de plaats;
 • de datum en duur van de verkoop.
 • de som van het totaal aantal ampère die de handelaar zal verbruiken. Dit is de som van alle ampère vermeld op de toestellen die de handelaar van elektriciteit zal voorzien tijdens het uitoefenen van de activiteit

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen:

 • redenen van openbare orde en veiligheid;
 • redenen van volksgezondheid;
 • bescherming van de consument;
 • wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in orde zijn;
 • de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden.

Het college van burgemeester en schepenen zal deze reden(-en) objectief en grondig motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.

Artikel 15 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 40 en 41)

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (artikel 2) en innemen van de standplaatsen op de openbare markt (artikel 11) kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen. 

Artikel 16 Toewijzingsregels VOORAF BEPAALDE ambulante standplaatsen 

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.

Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via loting.

Artikel 17 Toewijzingsregels per abonnement

Hier gelden dezelfde regels als voor de openbare markten.

Artikel 18 Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2, gewijzigd door decreet)

Wanneer de ambulante activiteit definitief wordt opgeheven, geldt een termijn van vooropzeg aan de houders van een standplaats per abonnement van ten minste 3 maanden. In gevallen van absolute noodzakelijkheid kan hier van afgeweken worden. De minimumtermijn kan dan ingekort worden. 

Deze personen krijgen voorrang bij het toekennen van een vacante standplaats per abonnement.

Afdeling 2.2. Plaatsen waar de ambulante activiteit mag plaatsvinden zijn niet vooraf bepaald

Artikel 19 Toepassingsgebied (KB art. 43, gewijzigd door BVR)

Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere plaatsen van het openbaar domein of grenzen aan het openbaar domein buiten de openbare markten om ambulante activiteiten uit te oefenen, moet dit voorafgaand aanvragen bij de gemeente.

Artikel 20 Voorafgaande machtiging

20.1. Aanvraag machtiging (KB art. 43, gewijzigd door BVR)

 Om een standplaats in te nemen zoals vermeld in artikel 20 moet voldaan zijn  aan de voorwaarden vermeld in artikel 2 en dient men te beschikken over een machtiging. Deze machtiging moet voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd worden bij de gemeente (contactgegevens vermelden). 

20.2. Beslissing machtiging 

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld:

 • Identiteit van de aanvrager;
 • de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen;
 • de plaats;
 • de datum en duur van de verkoop;
 • de handelaar dient zelf, indien nodig, elektriciteit te voorzien. De gemeente komt hier niet in tussen

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen:

 • redenen van openbare orde en veiligheid;
 • redenen van volksgezondheid;
 • bescherming van de consument;
 • wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in orde zijn;
 • de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden.

Het college van burgemeester en schepenen zal deze reden(-en) objectief en grondig motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.

Artikel 21 Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen

De personen die voldoen aan de voorwaarden tot het verkrijgen (Afdeling 1 artikel 2) en innemen van de ambulante handel op het openbaar domein, kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen indien voldaan aan de voorwoorden van artikel 20.2.

Artikel 22 Toewijzingsregels ambulante standplaatsen (KB art. 43 §2, gewijzigd door BVR)

De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.

Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de toewijzing via loting.

Artikel 23 Toewijzingsregels per abonnement 

Hier gelden dezelfde criteria als voor de openbare markten. 

Afdeling 2.3. Ambulante activiteit op rondtrekkende wijze 

Artikel 24 Toepassingsgebied

Eenieder die op de openbare weg ambulante activiteiten wenst uit te oefenen, dient dit voorafgaand aan te vragen bij het college.

Artikel 25 Voorafgaande machtiging

25.1. Aanvraag machtiging (KB art. 43, gewijzigd door BVR)

Om een ambulante activiteit op de openbare weg uit te oefenen, zoals vermeld in artikel 2, moet voldaan zijn  aan de voorwaarden vermeld in artikel 2 en dient men te beschikken over een machtiging. 

Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit aangevraagd te worden bij de gemeente via het e-loket (gemeentelijke website).

25.2. Beslissing machtiging 

In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld:

 • Identiteit van de aanvrager;
 • de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen;
 • de toegestane route;
 • de datum en duur van de verkoop (wet art 6 : beperkingen mogen betrekking hebben op de uren van uitoefening van het geheel of van een gedeelte van de activiteit).

De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van onderstaande redenen:

 • redenen van openbare orde en veiligheid;
 • redenen van volksgezondheid;
 • bescherming van de consument;
 • wanneer de machtiging ambulante handel en bijbehorende documenten niet in orde zijn;
 • de modaliteiten van het gemeentelijk reglement niet gerespecteerd worden.

Het college van burgemeester en schepenen zal deze reden(-en) objectief en grondig motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.

AFDELING   3 : Aanbieden van producten of diensten met niet-commercieel karakter 

Afdeling 3.1 Specifieke voorwaarden voor aanbieden met niet-commercieel karakter (KB art 7, gewijzigd door BVR)

Artikel 26 Toewijzingsregels op aangeduide plaatsen

Er wordt in het marktplan een vaste plaats worden gereserveerd door de gemeente zelf. Dit zal beschreven worden als ‘pop-up’ en dient uitsluitend voor het aanbieden van producten of diensten met een niet-commercieel karakter. Zo kunnen deze steeds een plek krijgen.

De producten of diensten met een niet-commercieel karakter aanbieden of uitstallen is niet onderworpen aan de bepalingen van de wet indien deze activiteiten aan al de volgende voorwaarden voldoen:

1° ze vinden plaats met één van volgende doelen;

 • menslievend doel, 
 • sociaal doel,
 • cultureel doel,
 • educatief doel,
 • sportief doel,
 • de verdediging en promotie van de natuur,
 • de verdediging en promotie van de dierenwereld,
 • de verdediging en promotie van een ambacht,
 • de verdediging en promotie van streekproducten,
 • steun bij een humanitaire catastrofe,
 • steun bij een ramp of belangrijke schade.

2° ze blijven occasioneel; 

3° de betrokken college of in voorkomend geval zijn afgevaardigde heeft vooraf toestemming verleend; 

4° als ze de grenzen van de gemeente overschrijdt en geen bijkomende toelating van de gemeente vereist is, dan heeft de organisatie een voorafgaande toelating gevraagd aan de Minister of de personeelsleden aan wie hij deze bevoegdheid heeft gedelegeerd. 

De voorwaarde vermeld in het eerste lid, 3°, geldt niet ingeval toepassing wordt gemaakt van het eerste lid, 4°.

Artikel 27 Identificatievereiste

Tijdens de verkoop, te-koop-aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop van producten of diensten voor een niet-commercieel doel zoals vermeld in art 31, is elke verkoper herkenbaar via een kenmerk dat het mogelijk maakt om de operatie te identificeren.

Op verzoek van de overheid die de toestemming heeft verleend, overhandigt de verantwoordelijke, binnen dertig dagen, het bewijs van de bestemming van de fondsen om het aangegeven doel te realiseren. 

Artikel 28 Aanvraag voorafgaande machtiging (KB art 7 §2 en 3, gewijzigd door BVR)

De aanvraag van een toestemming zoals vermeld in art. 31, is afhankelijk van de situatie, gericht aan de burgemeester(s) of aan zijn afgevaardigde(n) of aan de Minister of aan de personeelsleden aan wie hij die bevoegdheid heeft gedelegeerd, op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. 

De aanvraag omvat :

 • de verantwoordelijke van de actie;
 • het doel van de actie;
 • de plaats of plaatsen;
 • de periode of periodes van verkoop;
 • de te koop aangeboden producten of diensten en een schatting van de hoeveelheid. 

De toestemming, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 3° of 4°, is beperkt tot één jaar. Ze is hernieuwbaar. Ze bevat de vermeldingen uit de aanvraag. 

Artikel 29 Weigering en intrekking machtiging

De toestemming voor een specifiek niet-commercieel doel, zoals vermeld in art 31, eerste lid, 3° of 4°, kan geweigerd worden en de actie kan verboden worden als de doelstelling niet overeenstemt met de toegestane doelen of als de voorgestelde verkopen een risico vormen voor de openbare orde, veiligheid, gezondheid of rust. 

Als de overheid die ervoor bevoegd is de toestemming te verlenen, argwaan heeft over de reële doelstellingen van de actie of over de moraliteit van de verantwoordelijke(n), kan ze een voorafgaand onderzoek laten uitvoeren door de personen, vermeld in artikel 11, §1, van de wet, en artikel45 van dit besluit. Ze kan ook van een of meer verantwoordelijken eisen dat ze een uittreksel uit het strafregister voorleggen. 

De toestemming, vermeld in art 7 §1, eerste lid, 3° of 4°, kan ingetrokken worden of de actie kan verboden worden, tijdens de manifestatie, door de bevoegde overheid als vastgesteld wordt dat de voorwaarden van de toestemming of van de verklaring of de voorschriften, vermeld in dit artikel, niet worden nageleefd. 

Iedere nieuwe actie kan verboden worden voor een natuurlijke of rechtspersoon of een vereniging die de bepalingen van dit artikel niet naleeft, gedurende een periode van één jaar vanaf de vaststelling van de niet-naleving. In geval van recidive kan de duur van de voormelde periode op drie jaar worden gebracht. 

De weigering, het verbod of de intrekking wordt betekend:

 • met een aangetekende brief tegen ontvangstbewijs; 
 • of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.

AFDELING 4 : Aanvullende bepalingen 

Artikel 30 Bevoegdheid marktleider (KB art. 44)

De marktleider, aangesteld door het college van burgemeester en schepenen of in voorkomend geval zijn afgevaardigde, is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren. In functie van de continuïteit, kan er tevens een vervangend marktleider worden aangesteld die over dezelfde bevoegdheid beschikt.

Artikel 31 Verplichte documenten (KB art 15, gewijzigd door BVR)

De machtiging ambulante handel is alleen geldig als de volgende documenten erbij gevoegd zijn: 

 1. het identiteitsbewijs van haar houder of, voor de niet-ingezeten en de buitenlandse onderdanen, een identiteitsbewijs dat dat vervangt; 
 2. een bewijs waaruit blijkt dat de uitoefening van de ambulante activiteiten in kwestie behoorlijk gedekt wordt door verzekeringspolissen voor burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico’s; 
 3. het bewijs dat bij de uitoefening van een ambulante activiteit waarbij voeding wordt verkocht, voldaan wordt aan de reglementaire voorwaarden voor de volksgezondheid. 

De machtiging en de documenten, vermeld in het eerste lid, 1° tot en met 3°, worden voorgelegd op elk verzoek van de personen, vermeld in artikel 11, §1, van de wet, en artikel 44 en 45 van dit besluit. 

Artikel 32 Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten (KB art 21)

Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent, dient zich te identificeren aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op het kraam of het voertuig, indien hij de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelde aangebracht worden wanneer deze alleen werken. 

Het bord bevat volgende vermeldingen:

 1. hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend; 
 2. hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
 3. de firmanaam en/of de benaming van de onderneming;
 4. al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel; en indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt;
 5. het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat).

Artikel 33 De marktcommissie  

33.1. Er wordt door het lokaal bestuur een marktcommissie voorzien met als functie:

a) afvaardiging van alle markthandelaars met een standplaats op wekelijkse markten;
b) advies aan het college van burgemeester en schepenen; 
c) zich ten dienste stellen bij aangelegenheden met betrekking tot het marktgebeuren; 
d) de marktcommissie vergadert niet periodiek maar volgens behoefte, of bij aanvraag van meer dan de helft van de vaste leden.  

33.2. Samenstelling:

De marktcommissie zal samengesteld worden op basis van vrijwillige toetreding na aanmelding bij de marktleider.
Elke abonnee zal 1 keer per jaar de vraag krijgen toe te treden tot de marktcommissie met een maximum van 6 handelaars. Indien er meer dan 6 kandidaat-leden zijn, zal er door middel van loting gekozen worden wie er in de commissie zetelt.

Artikel 34 Richtlijnen en veiligheid:   

 • Verlof moet steeds aan de marktleider minstens 24 uur voor de aanvang meegedeeld worden.
 • Elk voertuig, auto, rijwiel, handkar of dergelijke, waarvan de markthandelaars zich bij de uitoefening van hun markt activiteiten bedienen, mag niet langer op het marktterrein vertoeven dan de tijd nodig voor het af- of opladen van hun koopwaar en marktmateriaal. Tijdens de markturen mogen de voertuigen, zonder hinderen, geplaatst worden achter het verkoopkraam.
  • De voertuigen die als verkoopkraam zijn ingericht, mogen op het marktterrein worden geplaatst, op voorwaarde dat zij de afmetingen van de toegewezen standplaats niet overschrijden en ze de kopers of houders van de naburige standplaatsen, niet hinderen. 
  • De voertuigen mogen niet op volgende plaatsen geparkeerd worden:                                
  • private eigendom;                         
  • over brandkranen, deze dienen steeds zichtbaar te blijven.
 • Bij het ruilen, wijzigen of uitbreiden van vaste standplaatsen op de openbare markt moeten de wettelijke modaliteiten gerespecteerd worden. Wanneer markthandelaars hun vaste standplaats willen ruilen, wijzigen of uitbreiden, moeten ze een kandidatuur indienen voor een wijziging of uitbreiding van een standplaats. 
  • Deze kandidatuur wordt geregistreerd in het register van de kandidaturen. 
  • De betrokken marktkramers die een ruil, wijziging of uitbreiding voor ogen hebben kunnen vooraf het kandidaturenregister raadplegen en de volgorde in het register van hun kandidatuur navragen. 
  • Bij het ruilen, wijzigen of uitbreiden van de standplaatsen zullen deze bekend gemaakt worden, zodat de andere kandidaten kunnen nagaan of de wettelijke volgorde van toewijzing door de gemeente gerespecteerd wordt. 
  • De te ruilen, te wijzigen of uit te breiden standplaatsen worden toegewezen volgens de categorieën van kandidaturen die het gemeentelijk reglement bij voorrang heeft vastgelegd. 
  • Binnen elke groep, in voorkomend geval per specialisatie, wordt de standplaats toegewezen volgens chronologische volgorde van indiening van de aanvragen. 
 • Indien de geruilde, gewijzigde of uitgebreide standplaatsen dezelfde specialisatie betreffen, hoeft er daarbij geen afzonderlijke goedkeuring van de gemeente te zijn daar de gemeente de standplaatsen wettelijk moet toewijzen volgens de chronologische volgorde. 
 • Indien het een andere specialisatie betreft worden deze vacante standplaatsen toegewezen tussen de kandidaten die in aanmerking komen voor deze andere specialisatie, volgens dezelfde bovenvermelde toewijzingsregels. 

De gemeente dient toelating te geven om een andere specialisatie op de betrokken standplaats toe te laten en dient ook het marktplan aan te passen. 

 • Markthandelaars welke willen veranderen van koopwaar moeten daartoe een aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen.
 • Markthandelaars moeten hun standplaatsen steeds onmiddellijk innemen.  
 • Iedere vaste standplaats moet ingenomen zijn vóór 8 uur gedurende gans het jaar. 

34.1. Controle 

De burgemeester, of in voorkomend geval de afgevaardigde, kan beslissen een technische controle en controle inzake brandveiligheid uit te voeren. 

De markthandelaars moeten de brandweerdienst of gemeenteafgevaardigde alle inlichtingen verschaffen. Markthandelaars die niet in regel worden bevonden, ontvangen een tweede controlebezoek. Zo ook bij de tweede controle zou blijken dat de markthandelaar niet voldoet aan de gestelde eisen, wordt dit beschouwd als een inbreuk op de algemene voorwaarden. 

Indien het resultaat van de onder vorige aangehaalde inspectie ongunstig is, kan een exploitatieverbod uitgevaardigd worden voor de markthandelaar. Al dan niet uitvoering van deze inspectie kan in geen geval met zich meebrengen dat de gemeente verantwoordelijk gesteld wordt bij om het even welk ongeval of schade veroorzaakt door het verblijf of de exploitatie van het marktkraam. 

34.2. Technisch 

Indien de burgemeester vaststelt dat om technische redenen de veiligheid van de omstanders niet gewaarborgd is, kan het marktkraam gesloten worden voor de verdere duur van de marktdag of tot na de herstelling van de vastgestelde gebreken. De marktkramen dienen steeds in goede staat van onderhoud en zindelijkheid te zijn. Het college van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor om, indien nodig, steeds aanvullende voorwaarden op te leggen. 

34.3. Beveiliging tegen risico’s:   

 • Het college van burgemeester en schepenen is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade of ongevallen veroorzaakt door de marktkramen, hun uitbaters of hun personeel, zowel binnen de inrichtingen als op de openbare weg.   
 • De markthandelaars zijn verplicht zich te verzekeren voor burgerlijke aansprakelijkheid en risico’s van brand en burenverhaal. 
 • Het college van burgemeester en schepenen eist van de markthandelaar onmiddellijk de terugbetaling van elke beschadiging door zijn fout of die van zijn aangestelde veroorzaakt aan openbare goederen.  
 • Het college van burgemeester en schepenen kan niet aansprakelijk gesteld worden bij conflicten tussen markthandelaars.  
 • Het college van burgemeester en schepenen is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies, diefstal van de in de wagens of kramen geborgen of tentoongestelde zaken.
 • De markthandelaar of zijn aangestelde moet onmiddellijk de politie verwittigen van elk ongeval dat voorvalt op zijn standplaats.   

Artikel 35 Het is de markthandelaar verboden:

 • Behoudens bijzondere toelating van het college van burgemeester en schepenen of zijn afgevaardigde is het verboden elektrische verwarmingstoestellen op de markt te gebruiken. Deze toelating ontslaat de markthandelaar niet van zijn wettelijke aansprakelijkheid in verband met het gebruik van zulk toestel. Indien de markthandelaar gebruikt maakt van elektriciteit dient hij/zij over geldige keuringsattesten te beschikken, deze moeten op vraag van een bevoegde persoon steeds kunnen getoond worden.  
 • De verkoop of het tentoonstellen van waren of voorwerpen die de openbare rust, de openbare orde, de openbare gezondheid of de openbare veiligheid in het gedrang zouden brengen, kan door de burgemeester of zijn afgevaardigde verboden worden.  
 • Enige vergoeding of voordeel aan te bieden, te verstrekken of te aanvaarden voor het verkrijgen, het overdragen of het ruilen van standplaatsen.  
 • Zich onderling, tegenover het publiek, de burgemeester of de afgevaardigde van het college van burgemeester en schepenen op onbehoorlijke wijze te gedragen.        
 • Huisdieren mee te brengen naar het marktterrein die hinder veroorzaken aan bezoekers en andere markthandelaars. Honden moeten steeds aan de leiband.  
 • Alle markthandelaars, standwerkers e.d. mogen hun waren slechts aanprijzen en verkopen van achter hun kramen. Zij mogen geen gebruik maken van micro’s en/of geluidsversterkers behoudens schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen van Edegem. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor de verkopers van fonoplaten, cd.’s enz. Dit echter mits de uitdrukkelijke voorwaarde dat het geluid beperkt blijft tot een maximum van 75 decibel, gemeten aan de bron.  

Artikel 36 Deponeren van afval en milieurichtlijnen:  

 • De markthandelaar moet bij het einde van de openbare markt al het afval verwijderen en meenemen dat voortvloeit uit zijn marktactiviteit. De kramen of wagens moeten altijd zodanig zijn ingericht dat geen vloeistoffen op de grond lopen.     
 • De kramen moeten zo worden ingericht dat geen brandbare, schadelijke, hinderlijke en / of onwelriekende vloeistoffen op de grond kunnen druipen. Indien dat niet mogelijk blijkt, dan zijn de markthandelaars verplicht deze vloeistoffen in emmers of waterdichte kuipen op te vangen.  
 • De kosten, veroorzaakt door het beschadigen, bekladden en besmeuren van de marktplaats, zullen door het college van burgemeester en schepenen aan de marktkramer(s) die de schade heeft (hebben) aangericht, aangerekend worden.  
 • Onder geen enkel beding mogen vloeistoffen of afvalresten in de rioolkolken gestort of gekeerd worden.   

Artikel 37 In werking treden van gemeentelijk reglement

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2023.

Artikel 38 Overgangsbepalingen
Alle voorgaande reglementen rond de organisatie van ambulante handel en de wekelijkse markt worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2023. Vanaf 1 januari 2023 zullen alle standhouders, zowel nieuwe als bestaande, onderhevig worden aan de regels van het nieuwe reglement.

Lopende abonnementen voor de wekelijkse markt blijven onverminderd geldig, voor zover ze niet moeten vernieuwd worden of wijzigen.