Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00154 - reglementen - retributie op de afgifte van administratieve stukken in de sector ruimtelijke ordening en milieu voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00154 - reglementen - retributie op de afgifte van administratieve stukken in de sector ruimtelijke ordening en milieu voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 17
Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 7
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Gitte Gijs, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00154 - reglementen - retributie op de afgifte van administratieve stukken in de sector ruimtelijke ordening en milieu voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00154 - reglementen - retributie op de afgifte van administratieve stukken in de sector ruimtelijke ordening en milieu voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd de belasting op de afgifte van administratieve stukken in de sectore ruimtelijke ordening tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

Argumentatie

Naast de aanpassing in functie van de indexevolutie stellen we vast dat het niveau van de huidige tariefstructuur te ver afwijkt van de kosten die de aflevering van de documenten voor het bestuur genereert. Daarom worden de aangerekende tarieven meer in lijn gebracht van de interne kostprijs.


Juridische grond

Artikel 170, §4 van de Grondwet.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelasting

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement op het afgeven van administratieve stukken in de sector ruimtelijke ordening goed vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 als volgt:

Artikel 1

De retributie is verschuldigd op het tijdstip van afgifte van het document en wordt contant ingevorderd.

Bij gebrek aan betaling zal de retribtutie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 94 van het gemeentedecreet of via gerechtelijke weg.

De retributie is verschuldigd door degene aan wie het document wordt afgeleverd.

Berekeningsgrondslag en tarief

 

melding van een ingedeelde inrichting of activiteit

300,00EUR

melding voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen

150,00 EUR

aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen zonder architect:

- gewone procedure

- technische werken en terreinaanlegwerken

- vereenvoudigde procedure

 

 

600,00 EUR

450,00 EUR

300,00 EUR

aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met architect:

- gewone procedure

- technische werken en terreinaanlegwerken

- vereenvoudigde procedure

 

 

600,00 EUR

450,00 EUR

450,00 EUR

aanvraag van een omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit :

- gewone procedure klasse 1

- gewone procedure klasse 2

- vereenvoudigde procedure

 

 

1 500 EUR

500 EUR

300 EUR

Aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij volgende zaken noodzakelijk zijn:

- Informatievergadering

- Projectvergadering

- Aanwezigheid bij POVC

 

0 EUR

350 EUR

0 euro

aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden :

- met wegenis

 

 

- zonder wegenis


 

 

1 500 EUR + 130 EUR/lot

 

500 EUR + 130 EUR/lot

vraag tot omzetting van een milieuvergunning verleend voor 20 jaar naar een permanente vergunning (art. 390 omgevingsvergunningsdecreet)

500 EUR

bekendmaking van het verstrijken van elke geldigheidsperiode van twintig jaar van een omgevingsvergunning van onbepaalde duur (art. 83, § 1, lid 3 omgevingsvergunningsdecreet)

150 EUR

verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden klasse 1 en klasse 2 

300 EUR

verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning

500 EUR + 130 EUR/lot

Afstand van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (art. 104 omgevingsvergunningsdecreet)

250 EUR

melding van de (gedeeltelijke) overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit

250 EUR

aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1 VCRO)

350 EUR

aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. VCRO)

350 EUR

vergunningsaanvraag springstoffen (K.B. 23.09.1958)

50 EUR

vergunningsaanvraag ioniserende stralingen (K.B. 20.07.2001)

50 EUR

Voor het digitaliseren van een analoog ingediend dossier (art 156 omgevingsvergunningsbesluit)

250 EUR

Op de aflevering van modelformulieren van vastgoedinformatie conform artikel 5.2.1 tot en met 5.2.6 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening

250 EUR

Op de spoedregistratie in functie van het afleveren van modelformulieren  van vastgoedinformatie conform artikel 5.2.1 tot en met 5.2.6 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening met inbegrip van de aflevering van modelformulier conform artikel 5.2.1 tot en met 5.2.6 van de Vlaamse Codex ruimtelijke ordening

500 EUR

Op de aflevering van een as-builtattest

350 EUR

kapvergunning
50,00 EUR
Verzoek tot opname inhet vergunningenregister als "vergund geacht" overeenkomstig artikel 5.1.3 VCRO
250 EUR
Aanvraag tot afgifte van een attest "uitvoering lasten" overeenkomstig artikel 4.2.1 VCRO
250 EUR

Het aanbrengen van wijzigingen aan een omgevingsvergunningsaanvraag na indiening ervan, door toepassing van:

  • Art. 19 omgevingsvergunningsdecreet (gewone procedure) en art. 38 omgevingsvergunningsdecreet (vereenvoudigde procedure), met oog op “dossieraanvullingen” i.k.v. volledigheid en ontvankelijkheid
  • Art. 13 omgevingsvergunningsdecreet , de “administratieve lus”
  • Art. 30 omgevingsvergunningsdecreet (gewone procedure in eerste aanleg), art. 45 omgevingsvergunningsdecreet (vereenvoudigde procedure in eerste aanleg) en art. 64 omgevingsvergunningsdecreet (laatste aanleg), een “wijzigingsverzoek”150 EUR

450 EUR

450 EUR


Zijn meerdere bedragen uit deze tabel van toepassing dan geldt de som van de bedragen.

Verminderingen

§1. Er is geen retributie verschuldigd ingeval de gevraagde vergunning geweigerd of een ongunstig attest afgeleverd werd.

§2. De retributie is niet verschuldigd indien het document wordt afgeleverd aan een erkende sociale huisvestingsmaatschappij

§3. De retributie voor het aanbrengen van wijzigingen is niet verschuldigd wanneer de vergunningverlenende overheid onwettelijkheden in de procedure remedieert middels toepassing van de administratieve lus, in de gevallen waar zij deze onwettelijkheden zou veroorzaakt hebben.

Vrijstellingen

Er is vrijstelling van belasting voor meldingen en aanvragen door:

  • Overheden of in opdracht van een overheid of intercommunale;
  • Beschutte of sociale werkplaatsen;
  • Erkende sociale huisvestigsmaatschappijen;
  • Opvangcentra voor vogels en wilde dieren.

Invordering

De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt volgende de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure en de latere wijzigingen.

Artikel 2 - bouwcollege

De bouwheer en/of zijn vertegenwoordigers kunnen een overleg aanvragen met de bevoegde schepen en de omgevingsambtenaar ter voorbereiding van de aanvraag en /of behandeling van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden, bijstellen van een verkaveling, exploitatie of de combinatie exploitatie-stedenbouwkundige handelingen. 

Dergelijk overleg kost 300 EUR per overlegmoment.

Artikel 3 - regularisatie

Voor regularisatieaanvragen worden de tarieven, zoals opgenomen en artikel 1 en 2 verdubbeld.

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbeslsuiten betreffende belasting op afgifte administratieve stukken in de sector ruimtelijke ordening op met ingang van 1 januari 2023.