Terug
Gepubliceerd op 21/12/2022

2022_GR_00135 - reglementen - retributie op het opzoeken en het samenstellen van administratieve stukken en inlichtingen voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 19/12/2022 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Thomas Van Gorp; Katleen De Prins, algemeen directeur

Verontschuldigd

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Vera Hans, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00135 - reglementen - retributie op het opzoeken en het samenstellen van administratieve stukken en inlichtingen voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Thomas Van Gorp, Katleen De Prins
Stemmen voor 21
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Els Pauwels-Croegaert
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Thomas Van Gorp
Onthoudingen 1
Peter Verstraeten
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00135 - reglementen - retributie op het opzoeken en het samenstellen van administratieve stukken en inlichtingen voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2022_GR_00135 - reglementen - retributie op het opzoeken en het samenstellen van administratieve stukken en inlichtingen voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd de retributie op het opzoeken en samensstellen van administratieve stukken en inlichtingen tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

Argumentatie

Het opzoeken, samenstellen en afgeven van administratieve stukken en inlichtingen brengt zware lasten en kosten mee voor de gemeente en het is derhalve passend dat hiervoor een vergoeding wordt gevraagd.

Aangezien de huidige tariefstructuur reeds van toepassing is vanaf 1 januari 2020 is een tariefverhoging rekening houdend met de evolutie van de gezondheidsindex aangewezen.

Juridische grond

Raadsbesluit 16 december 2019
Dit besluit regelt de retributie op het opzoeken en samensstellen van administratieve stukken en inlichtingen tot en met 31 december 2025.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement voor op het opzoeken en samenstellen van administratieve stukken en inlichtingen voor een periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 goed als volgt:

Voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 wordt een retributie gevestigd op het opzoeken, samenstellen en afgeven van administratieve stukken en inlichtingen. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het stuk wordt afgeleverd.

§1 Tarief

De retributie wordt vastgesteld als volgt: 66 EUR voor inlichtingen die schriftelijk verstrekt worden door de gemeentelijke diensten en die niet louter het laten inzien van, het uitleg geven over en een afschrift afleveren van bestuursdocumenten vereisen, maar ruim opzoekingswerk (meer dan één uur) en het samenstellen van een dossier vereisen betreffende specifieke zaken of eigendommen

§2 Modaliteiten

De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de administratieve stukken en inlichtingen.

Wanneer de gevraagde stukken met de post worden verstuurd, worden de verzendingskosten aan de retributie toegevoegd. Die kosten dienen bij de aanvraag te worden betaald.

Artikel 2

De raad heft de voorgaande raadsbesluiten in verband met de retributie op het opzoeken en het samenstellen van administratieve stukken en inlichtingen met ingang van 1 januari 2023 op.