Terug
Gepubliceerd op 24/09/2021

2021_GR_00115 - reglementen - retributie reglement voor op het ophalen van huishoudelijk afval + ondergrondse containers - goedkeuring

gemeenteraad
ma 20/09/2021 - 20:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Koen Metsu, burgemeester; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Ann De Cleyn, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Vera Hans, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Katleen De Prins, algemeen directeur

Afwezig

Filip Schramme, adjunct algemeen directeur

Verontschuldigd

Koen Michiels, eerste schepen; Cedric Guisson, raadslid

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Voorzitter

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00115 - reglementen - retributie reglement voor op het ophalen van huishoudelijk afval + ondergrondse containers - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Katleen De Prins
Stemmen voor 16
Koen Metsu, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Els Pauwels-Croegaert, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 6
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Peter Verstraeten, Gitte Gijs, Vera Hans
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00115 - reglementen - retributie reglement voor op het ophalen van huishoudelijk afval + ondergrondse containers - goedkeuring 2021_GR_00115 - reglementen - retributie reglement voor op het ophalen van huishoudelijk afval + ondergrondse containers - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Argumentatie

Een goede verhouding tussen de tarieven voor de verschillende fracties zoals het gft, pmd, huisvuil en grofvuil is noodzakelijk om een correcte sortering te stimuleren.

De retributie voor huisvuil en gft omvat drie parameters:

 1. maandelijks gebruiksrecht van de containers: volgens het volume van de containerHet gebruiksrecht zorgt ervoor dat elk aansluitpunt, dat gebruikt maakt van een container met chip, bijdraagt in een deel van de vaste kosten van de dienstverlening;
 2. ledigingskost per aanbieding: volgens het volume van de containerDe ledigingskost zorgt ervoor dat de inwoners de container niet elke keer aanbieden als er nauwelijks afval in zit, maar toch regelmatig genoeg om de kwaliteit van het afval te waarborgen en geurhinder te voorkomen;
 3. verwerkingskost per kg : volgens de aangeboden hoeveelheid,De verwerkingskost per kg huisvuil en per kg gft zorgt ervoor dat de inwoners op een bewuste manier omgaan met hun afval.

Voor de papiercontainers wordt enkel een gebruiksrecht aangerekend.

Voorstel retributies:


40 l

120 l

240 l

1.100 l

gebruiksrecht (€/maand)

0,2525

0,9090

1,5150

7,2722

lediging (€/lediging)

0,1212

0,3030

0,6060

3,0301

verwerking huisvuil (€/kg)

0,2525

0,2525

0,2525

0,2525

verwerking gft (€/kg)

0,1010

0,1010

0,1010

0,1010

 


120 l

240 l

1000 l

gebruiksrecht papiercontainer (€/maand)

0,2525

0,3535

3,0301

 

Het is de bedoeling dat de retributies voor huisvuil de totale kosten voor inzameling, verwerking en organisatie dekken. Door een goede onderlinge verhouding van alle tarieven sturen ze het sorteergedrag van de inwoners. 

De voorschot-, drempel- en minimumbedragen zijn:

huisvuil

40 l

120 l

240 l

1.100 l

voorschotbedrag (€)

30

50

80

350

drempelbedrag (€)

6

8

12

80

minimumbedrag (€)

1,5

3

5

25

 

gft

40 l

120 l

240 l

1.100 l

voorschotbedrag (€)

20

20

-

250

drempelbedrag (€)

6

8

-

80

minimumbedrag (€)

1,5

3

-

25

 

papier & karton

120 l

240 l

1000 l

voorschotbedrag (€)

3

4,2

36

drempelbedrag (€)

1,5

2

8

minimumbedrag (€)

0

0

4

 

Het initiële bedrag wordt als voorschot gevraagd op de eerste betalingsuitnodiging. Als een aansluitpunt meerdere containers heeft, worden de bedragen opgeteld. Zodra het reëel verbruik van het aansluitpunt gekend is, wordt gewerkt volgens het principe van de slimme factuur en zijn de initiële bedragen niet meer van toepassing. 

De hoogte van het drempelbedrag bepaalt wanneer een nieuwe betalingsuitnodiging wordt verstuurd aan het aansluitpunt. 

Indien het voorschot onder het minimumbedrag zakt, is er geen dienstverlening meer mogelijk tot het voorschot terug wordt aangevuld.

Door in de gemeenten van het samenwerkingsgebied van IGEAN een gelijkaardig retributie- en diftarsysteem toe te passen worden de tarieven door de inwoners als eerlijker ervaren en kan afvaltoerisme vermeden worden. Dit verklaart tevens waarom de hier goedgekeurde eenheidstarieven vier cijfers na de komma bevatten: we stappen in in de bestaande tariefstructuur die Igean al voor omliggende gemeenten toepast. Door eerdere indexeringen van de basistarieven zijn de in deze beslissing opgenomen tarieven de huidige tarieven. Uiteraard wordt het totaalbedrag van de factuur die aan de gebruiker wordt aangerekend afgerond tot op twee cijfers na de komma. Deze manier van werken te vergelijken met de facturatie binnen de telecomsector.

Op bepaalde adressen, aangeduid door de gemeente zal gewerkt worden met ondergrondse containers. In samenspraak met de gemeente en afhankelijk van de locatie worden ondergrondse containers voorzien voor één of meer van volgende fracties: huisvuil, glas, pmd, gft en papier en karton. 

De ondergrondse containers voor huisvuil, gft, pmd en papier en karton kunnen enkel gebruikt worden door de inwoners die hiervoor aangeduid worden door de gemeente; in de glascontainer kan iedereen hol en bol glas deponeren.

De inwoners die gebruik maken van de ondergrondse containers ontvangen hiervoor een toegangskaart. Er wordt één toegangskaart per gezin voorzien die gebruikt kan worden door alle gezinsleden.

De vulopening van de ondergrondse containers voor glas en papier en karton is niet gekoppeld aan een volume waardoor deze containers onbeperkt gebruikt kunnen worden.

De vulopening van de ondergrondse containers is beperkt voor volgende afvalfracties:

 • huisvuil: 40 liter
 • gft: 30 liter
 • pmd: 40 liter

Per aanbieding en per fractie kan slechts éénmaal gebruik gemaakt worden van voormeld volume.

Voor het bepalen van de retributie voor de inzameling van huisvuil, gft en pmd via de ondergrondse containers wordt gewerkt met twee parameters:

 1. maandelijks gebruiksrecht: kost voor gebruik van de containers via de toegangskaart 
 2. kost per aanbieding inclusief de verwerking van het aangeboden afval

De retributies voor het gebruik van de ondergrondse containers zijn afgestemd op de retributies voor de huis-aan-huisinzameling van de verschillende fracties.

De retributies zijn afhankelijk van het type afval en het maximale volume dat per keer kan aangeboden worden via de ondergrondse containers.

Een jaarlijkse bijsturing van de retributies is aangewezen om de algemene kostenstijging te volgen en de verhouding inkomsten/kosten in balans te houden.

De retributies zullen geïnd worden met een voorschottensysteem waarvan de gebruikte dienstverlening zal afgehouden worden.

De voorschotten moeten worden betaald op een rekening van de gemeente.


Het is wenselijk om voor het snoeiafval dat per afroep wordt opgehaald een retributietarief vast te stellen om de dienstverlening te kunnen garanderen. Hierbij een tariefvergelijk van Hove en Boechout:

- Hove 20 EUR/per ophaling  voor de eerste m³ en 5 EUR voor de volgende m³ bij dezelfde ophaling

- Boechout 10 EUR/per ophaling met een maximum van 2 m³

I

Juridische grond

De gemeente  is lid van IGEAN milieu & veiligheid en heeft beheersoverdracht aan IGEAN milieu & veiligheid gedaan voor de selectieve inzameling van PMD.

Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 stelt het beleid in Vlaanderen vast rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

Het Materialendecreet implementeert de Europese kaderrichtlijn (EG) 2008/98 voor het beheer van afvalstoffen in Vlaanderen. 

Artikel 26 van het Materialendecreet geeft aan de gemeenten de opdracht om huishoudelijke afvalstoffen zo veel mogelijk te voorkomen of te hergebruiken, op regelmatige tijdstippen op te halen of op een andere wijze in te zamelen.

Artikel 10 van hetzelfde decreet bepaalt dat de gemeenten de kosten van het beheer van huishoudelijk afval moeten verhalen op de afvalproducenten.

Het Vlaams Reglement voor het duurzaam beheer van materialenkringlopen en afvalstoffen, VLAREMA, bevat o.a. voorschriften voor de selectieve inzameling van afvalstoffen.

Artikel 5.1.1 van het VLAREMA bepaalt dat de gemeenten het principe “de vervuiler betaalt” moeten toepassen bij de berekening van de bijdrage in de kosten die door de burger moet worden betaald.

Bijlage 5.1.4 van het VLAREMA legt de minima en maxima tarieven vast voor de inzameling van een aantal afvalstoffen. Die tarieven worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.
Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelasting.

Raadsbesluit van 22 juni 2015
Dit besluit regelt de retributies en modaliteiten voor de selectieve inzameling en verwerking met diftar.

Het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

De minima en maxima tarieven zoals vermeld in bijlage 5.1.4 van het VLAREMA worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.

Aanleiding en context

Het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2016-2022 stelt het beleid in Vlaanderen vast rond de selectieve inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. 

Dit Uitvoeringsplan vormt het algemeen kader voor de selectieve inzameling van diverse fracties.

Tegen 2022 wil Vlaanderen de totale hoeveelheid restafval sterk verminderen.

Via het Uitvoeringsplan worden restafvaldoelstellingen op maat van elke gemeente vastgelegd.

Door het principe “de vervuiler betaalt” toe te passen, worden inwoners aangezet afvalstoffen die niet worden voorkomen of hergebruikt, maximaal te sorteren aan de bron.

Voor de selectieve huis-aan-huisinzameling van huisvuil wordt in Edegem sinds 1 juni 2014 gewerkt met containers waarbij een diftarsysteem met weging wordt toegepast. 

De gemeenteraad heeft in zitting van 1 februari 2021 de aangepaste contantbelasting goedgekeurd voor het ophalen van huishoudelijk afval. 

Dankzij de invoering van diftar werd in verschillende gemeenten in de IGEAN-regio, waaronder Edegem, een sterke reductie van de hoeveelheid te verwerken huisvuil bekomen. Inwoners worden aangespoord om hun afval te voorkomen en selectief aan te bieden.

In Edegem steeg echter de selectief aangeboden hoeveelheid gft sterk na invoering van diftar met weging voor huisvuil.

Het papier en karton wordt maandelijks in bulk opgehaald d.w.z. dat het samengebonden met natuurtouw of in een kartonnen doos kan aangeboden worden.

Om inwoners verder aan te sporen om hun afval te voorkomen, zelf te verwerken, selectief aan te bieden en het tuinafval naar het recyclagepark te brengen, wenst de gemeente ook voor gft te werken met containers met een chip die bij de lediging worden gewogen. Voor het papier en karton hebben de inwoners de keuze tussen de huidige aanbiedingswijze in bulk of een papiercontainer van 120 of 240 liter.

Diftar met weging, zoals toegepast wordt voor een aantal fracties op het recyclagepark, geeft op een correcte wijze uitvoering aan het principe ‘de vervuiler betaalt’ vermits het zwaartepunt van de retributie ligt op de aangeboden hoeveelheid afval. 

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt het retributiereglement voor op het ophalen van afval goed met ingang van 1 januari 2022 en eindigend op 31 december 2025:

Artikel  1 

§1 PMD

De retributie op het ophalen van  PMD. Ze is verschuldigd bij aflevering van de recipiënten door diegene die erom verzoekt.

De retributie voor afvalzakken wordt als volgt vastgesteld:

- 0,125 EUR  per PMD-zak van 60 l.

- 0,0625 EUR per PMD-zak van 30 l;

Deze retributie bevat de kostprijs van de zakken.

§2 restafval en GFT

De retributie voor de ophaling van restafval en gft via het diftarsysteem:


40 l

120 l

240 l

1.100 l

gebruiksrecht (€/maand)

0,2525

0,9090

1,5150

7,2722

lediging (€/lediging)

0,1212

0,3030

0,6060

3,0301

verwerking huisvuil (€/kg)

0,2525

0,2525

0,2525

0,2525

verwerking gft (€/kg)

0,1010

0,1010

0,1010

0,1010


Voor tweede verblijven bedraagt de kostprijs voor de verwerking 0,3434 €/kg voor het huisvuil en 0,1010 €/kg voor het gft.


120 l

240 l

1000 l

gebruiksrecht papiercontainer (€/maand)

0,2525

0,3535

3,0301

 

De aanrekening van het gebruiksrecht gebeurt maandelijks. Bij een wisseling van volume in de loop van de maand, zal het maandelijkse bedrag voor het initiële volume aangerekend worden tot het einde van die maand. De volgende maand zal het maandbedrag van het nieuwe volume aangerekend worden.

Voor de ondergrondse huisvuilcontainers gelden volgende retributies:1,3837 euro per aanbieding van maximum 40 liter

Voor het ter beschikking stellen van de toegangskaart wordt een gebruiksrecht gevestigd van 0,2525 euro per maand. Voor de vervanging van een toegangskaart wegens verlies, beschadiging of vernietiging wordt een retributie aangerekend van 7 euro. 

§3 Grofvuil ophaling huis-aan-huis

Voor de huis-aan-huis ophaling van grof vuil op afroep worden volgende retributie vastgesteld:

1) een vast kost van 15,00 EUR per ophaling.

2) een verwerkingskost van 0.25 EUR per kilo

Per ophaling wordt maximaal 2 m³ opgehaald.

§4 Snoeiafval ophaling huis-aan-huis

Voor de huis-aan-huis ophaling  van snoeiafval op afroep wordt volgende retributie opgelegd: een vaste kost van 15 EUR per ophaling

Per ophaling wordt maximaal 2 m³ opgehaald.

Artikel 2 

De retributie is hoofdelijk verschuldigd door volgende personen of instanties die deel uitmaken van een aansluitpunt:

 • de referentiepersoon van elk gezin als zodanig ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister,
 • de referentiepersoon van elk gezin die op het grondgebied van de gemeente om het even welke woning of woongelegenheid in gebruik heeft, hetzij tijdelijk, hetzij als tweede verblijf of zich het gebruik ervan voorbehoudt zonder nochtans ingeschreven te zijn in de bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister en die beroep doet op de dienstverlening,
 • iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die als hoofd- en of bijkomende activiteit op het grondgebied van de gemeente een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent  en die beroep doet op de dienstverlening, 
 • verenigingen, gemeenschapshuizen, openbare en semi-openbare instellingen, enz. die beroep doet op de dienstverlening, 

Artikel 3

Voorschot

De retributie wordt betaald met voorschotten. In opdracht van de gemeente wordt er een uitnodiging tot betaling van een voorschot verstuurd.

Elk betaald voorschot blijft verbonden aan het betrokken aansluitpunt dat beroep wenst te doen op de dienstverlening. Telkens een aansluitpunt beroep doet op de selectieve inzameling van huisvuil of gft of afval aanbiedt via de ondergrondse containers, wordt het daarmee samenhangend bedrag van de retributies van het voorschot afgehouden. 

Drempelbedrag

Wanneer het voorschot daalt onder het drempelbedrag, ontvangt het aansluitpunt een nieuwe uitnodiging tot betaling van een voorschot. Dit voorschot kan afwijken van het initiële voorschot en wordt berekend op het geraamde gebruik van de dienstverlening voor het volgende jaar. Het geraamde verbruik is gebaseerd op reële verbruik van het aansluitpunt van de afgelopen periode die minstens uit 3 maanden bestaat.

Minimum bedrag

Als het voorschot onder het minimum bedrag daalt, zal er geen dienstverlening meer zijn of zal geen toegang meer verkregen kunnen worden tot de ondergrondse containers totdat er opnieuw een voldoende voorschot betaald werd.

De voorschot-, drempel- en minimumbedragen zijn:

huisvuil

40 l

120 l

240 l

1.100 l

voorschotbedrag (€)

30

50

80

350

drempelbedrag (€)

6

8

12

80

minimumbedrag (€)

1,5

3

5

25

 

gft

40 l

120 l

240 l

1.100 l

voorschotbedrag (€)

20

20

-

250

drempelbedrag (€)

6

8

-

80

minimumbedrag (€)

1,5

3

-

25

 

papier & karton

120 l

240 l

1000 l

voorschotbedrag (€)

3

4,2

36

drempelbedrag (€)

1,5

2

8

minimumbedrag (€)

0

0

4


Als een aansluitpunt gebruik maakt van meerdere huisvuil- en/of gft-containers en/of papiercontainers en/of een toegangskaart, dan worden de voorschot-, drempel- en minimumbedragen samengeteld.

De voorschot-, drempel- en minimumbedragen voor de ondergrondse containers zijn:

voorschotbedrag (€)

60

drempelbedrag (€)

12

minimumbedrag (€)

3

 

Artikel 4 

Tarief omruiling container 

De retributie voor het plaatsen of wisselen van volume bedraagt 15 euro. De retributie voor het plaatsen of wisselen van volume worden van het voorschot afgehouden onmiddellijk na de uitvoering van deze opdracht. De plaatsing of wisseling is gratis voor een nieuw aansluitpunt tot 30 kalenderdagen na de inhuizing. 

Artikel 5  

Tarief plaatsen slot

De retributie voor het leveren en plaatsen van een slot of wieltjes bedraagt 20 euro. De retributie voor het leveren en plaatsen van een slot of wieltjes worden van het voorschot afgehouden onmiddellijk na de uitvoering van deze opdracht.

Artikel 6

Eindafrekening

Bij het beëindigen van de dienstverlening ontvangt het aansluitpunt een eindafrekening en wordt het eventueel overblijvend saldo van het voorschot terugbetaald.

Artikel 7

Voor het OCMW zijn voor de in artikel 1 vermelde tarieven tegemoetkomingen voorzien voor inwoners van Edegem die genieten van één van volgende uitkeringen:

- het leefloon of de financiële hulp toegekend door het OCMW in toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, respectievelijk de wet van 2 april 1965, betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door het OCMW;

- het gewaarborgd inkomen van bejaarden volgens de wet van 1 april 1969, toegekend door de Rijksdienst voor Pensioenen.

De modaliteiten hiervoor worden vastgesteld in overleg met het OCMW

Artikel 8   

De retributies, vermeld in artikel  1§2 , worden jaarlijks op 1 januari aangepast op basis van de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex en wel als volgt: elk bedrag wordt vermenigvuldigd met een factor met in de teller de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan de vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt naar boven afgerond op vier decimalen. 

De totale retributie zal bij elke afrekening afgerond worden op 2 decimalen.

Deze indexering wordt niet toegepast op het tarief voor de ondergrondse aanbieding van pmd, glas en papier en karton en evenmin op de retributie voor de vervanging van een toegangskaart.

Artikel 2

De raad keurt met ingang van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2025 de retributie goed voor onderstaande fracties in de ondergrondse containers:

 1. gft:                         0,7070 EUR per aanbieding van maximum 30 liter
 2. pmd:                      0,08 EUR per aanbieding van maximum 40 liter
 3. papier en karton:    0 EUR per aanbieding
 4. glas:                       0 EUR per aanbieding

Artikel 3

De vestiging en de invordering van de belasting, evenals de regeling van de geschillen terzake, gebeurt volgens de modaliteiten vervat in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure en latere wijzigingen.

Artikel 4

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten betreffende de contantbelasting op het huishoudelijk afval op met ingang van 1januari 2022