Terug
Gepubliceerd op 30/03/2021

2021_GR_00057 - reglementen - retributie begraafplaats voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/03/2021 - 20:00 Raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Ann De Cleyn, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Vera Hans, raadslid; Axel Guldentops, raadslid; Els Pauwels-Croegaert, raadslid; Katleen De Prins, algemeen directeur; Filip Schramme, adjunct algemeen directeur

Verontschuldigd

Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité

Secretaris

Filip Schramme, adjunct algemeen directeur

Voorzitter

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad

Stemming op het agendapunt

2021_GR_00057 - reglementen - retributie begraafplaats voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Axel Guldentops, Els Pauwels-Croegaert, Katleen De Prins, Filip Schramme
Stemmen voor 23
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Cedric Guisson, Axel Guldentops, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Els Pauwels-Croegaert, Philippe Muyters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GR_00057 - reglementen - retributie begraafplaats voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring 2021_GR_00057 - reglementen - retributie begraafplaats voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025 - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0018

Argumentatie

Het financieel reglement op de begraafplaats werd bij de nieuwe legislatuur gewijzigd. We ondervinden in de praktijk problemen die we, door een aanpassing/verduidelijking van het reglement, wensen te ondervangen. Het gaat om volgende zaken:

Aanpassing artikel 4

Artikel 4 bepaalt dat onze concessies kunnen verlengd worden mits het betalen van de concessieprijs. 

In het kader van een optimaal beheer van de beschikbare ruimte op de begraafplaats en het gericht kunnen ontruimen en herinrichten van velden, kan de gemeente bij het verlengen van een concessie verplichten het graf te verplaatsen. Dit brengt extra kosten met zich mee (aanpassen van een gedenkplaat) waarvoor niet duidelijk is beschreven wie deze draagt. Het is wenselijk vast te leggen wanneer de gemeente de kosten voor een aanpassing gedenkplaat draagt.

Verbetering artikel 4 en 5 

In beide artikelen wordt de indruk gewerkt dat de concessietermijn verlengd zou worden indien er omwille van een latere bijzetting nog grafrust gerespecteerd moet worden nadat de concessietermijn is verlopen. Dit is fout. De concessietermijn wordt hierdoor niet verlengd wel zal het graf blijven liggen tot de verplichtte grafrust ten einde is.  Dit is een belangrijke nuance. Nabestaanden zullen bij het einde van de concessietermijn de vraag tot verlenging krijgen.  Doen zij dit niet, dan blijft het vervallen graf liggen tot einde grafrust en zal het daarna ontruimd worden. Wensen zij alsnog de concessie ter verlengen nadat de grafrust is verlopen, dan zal deze nieuwe concessie aanvangen op datum verstrijken van de eerdere concessietermijn en niet op datum verstrijken grafrust.

Aanpassing artikel 7 

Dit artikel bepaalt de retributie die moet betaald worden bij de opgraving of verplaatsing van een stoffelijk overschot. Dit is het geval bij een omzetting van een gewone rij naar een concessie maar bv. ook bij de omzetting van een graf naar een thuisbewaring. Deze retributie wordt gevraagd om het administratief werk (informatieverstrekking, beslissing maken, factureren, …) maar ook  het “technisch” werk dat hierbij komt kijken (grafplaats openen en afsluiten), af te dekken.

Volgende aanpassingen stellen we voor vanuit de praktijk:

  • Verduidelijken dat de retributie moet betaald worden per grafplaats en niet per stoffelijk overschot. In het columbarium en urnenveld gewone rij is het mogelijk dat er twee urnen zitten die verplaatsen. In dat geval, moet de retributie 1x betaald worden. Momenteel is dit voor interpretatie vatbaar. Uiteraard betalen zij wel per persoon in het graf de concessieprijs.
  • Een onderscheid maken tussen retributie voor de opgraving/verplaatsing van een asurn enerzijds en de opgraving/verplaatsing van een lichaam anderzijds.  Het administratief werk is hetzelfde, echter in de laatste situatie is het werk voor de grafmakers aanzienlijk meer. Hiermee samenhangend de retributie voor een asurn verlagen tot het vroegere 150 EUR. Het aanvoelen in praktijk is dat de gevraagde 300 EUR , met uitzondering voor de opgraving van een lichaam, niet in verhouding is tot de werklast en verhoudingsgewijs een té grote meerkost is voor de nabestaanden die ook de concessieprijs betalen + eventuele bijkomende kosten voor het aanpassen van de afdekplaat. 

Juridische grond

Zie gekoppeld gemeenteraadsbesluit 2019_GR_00169

Aanleiding en context

Op 16 december 2019 werd het retributiereglement voor de begraafplaats voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 goedgekeurd.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 december 2025 het retributiereglement begraafplaats goed als volgt:

Artikel 1 

De belastingen en retributies zijn verschuldigd  door de aanvrager (of zijn gemachtigde) van de lijkbezorging, concessie, verlenging, … en worden gefactureerd.

Artikel 2

Voor de bepaling van de concessietarieven wordt een onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners.

Een inwoner is een persoon

  • die op datum overlijden ingeschreven is in Edegem of
  • waarbij op datum overlijden Edegem de laatste woonplaats was alvorens opname in RVT, serviceflat of bij familie voor zorg

De bepaling van het tarief inwoner of niet-inwoner gebeurt op datum van overlijden.

Artikel 3 consessies - tarieven

De concessietarieven zijn van toepassing per persoon voor een concessie in volle grond, een urnenveldconcessie en een columbariumconcessie en worden, voor een termijn van 25 jaar als volgt vastgelegd:

  • Inwoner: 500 EUR
  • Niet-inwoner: 1500 EUR

Artikel 4 -Consessies - verlengen

De verlenging/hernieuwing van de altijddurende concessie die, krachtens het keizerlijk decreet van 23 prairial jaar XII werd verleend voor de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, is kosteloos.

Alle andere concessies kunnen verlengd worden met een termijn van 25 jaar aan de tarieven (per persoon in de concessie) zoals bepaald in artikel 3.

De verlenging van de concessie gebeurt bij het aflopen van de concessietermijn.

Bij het verlengen van een bestaande concessie in het columbarium waarbij de urne moet verplaatst worden, zal het lokaal bestuur op haar kosten voorzien in een standaard nieuwe gedenkplaat met gravering.

Artikel 5 – concessies: bijzettingen

Een bijzetting is mogelijk volgens de modaliteiten zoals bepaald in het algemeen reglement.

Per bijzetting is steeds de volledige concessieprijs, zoals bepaald in artikel 3,verschuldigd, ongeacht het feit dat de termijnen van de concessie reeds lopen.

Bij een bijzetting zal de grafrust gerespecteerd worden, doch de bijzetting verlengt de concessie termijn niet.

Artikel 6: asverstrooiïng van een niet-inwoner

De retributie voor de asverstrooïing van een niet-inwoner bedraagt 500 EUR.

Artikel 7 - opgraven van stoffelijke overschotten

De retributie voor de opgraving of verplaatsing van een stoffelijk overschot wordt aangerekend per grafplaats.

  • De retributie bedraagt, bij de opgraving en verplaatsing van één of meerdere gecremeerde stoffelijke overschotten, 150 EUR;
  • De retributie bedraagt,bij de opgraving en verplaatsing van één of meerdere niet-gecremeerde stoffelijke overschotten 300 EUR.

Indien het om de opgraving van een niet-gecremeerd stoffelijk overschot gaat, stelt de gemeente bijkomend een externe aannemer aan in overleg met de aanvrager (of zijn gemachtigde). De kosten van de externe aannemer zijn daarbij volledig ten laste van de aanvrager.

Alle kosten voor supplementaire prestaties door derden, die niet in bovenvermelde opdracht begrepen zijn, zijn ten laste en in opdracht van de aanvrager.

Artikel 2

De raad heft alle voorgaande raadsbesluiten in verband met het financieel reglement begraafplaats op met ingang van 1 april 2021.