Terug
Gepubliceerd op 20/04/2021

2020_GR_00110 - financiën - belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig (Combitaks) - goedkeuring

gemeenteraad
ma 23/11/2020 - 20:00 digitaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad; Koen Metsu, burgemeester; Koen Michiels, eerste schepen; Birre Timmermans, tweede schepen; Lawrence Vancraeyenest, derde schepen; Albert Follens, vierde schepen; Brigitte Goris, schepen / voorzitter bijzonder comité; Peter Verstraeten, raadslid; Bart Breugelmans, raadslid; Jeroen Van Laer, raadslid; Sien Pillot, raadslid; Cynthia Govers, raadslid; Goedele Van der Spiegel, raadslid; René Janssens, raadslid; Sofie De Leeuw, raadslid; Rudi Dias, raadslid; Ellen Stevens, raadslid; Joost Goris, raadslid; Guido Wallebroek, raadslid; Cedric Guisson, raadslid; Goedele Vandewalle, raadslid; Julien Delarbre, raadslid; Adrian De Weerdt, raadslid; Ann De Cleyn, raadslid; Sabine Peeters, raadslid; Gitte Gijs, raadslid; Vera Hans, ; Katleen De Prins, algemeen directeur

Secretaris

Katleen De Prins, algemeen directeur

Voorzitter

Philippe Muyters, voorzitter gemeenteraad

Stemming op het agendapunt

2020_GR_00110 - financiën - belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig (Combitaks) - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Vera Hans, Katleen De Prins
Stemmen voor 21
Birre Timmermans, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Adrian De Weerdt, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Philippe Muyters
Stemmen tegen 5
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Gitte Gijs, Vera Hans
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 1
Cynthia Govers
Ongeldige stemmen 0
2020_GR_00110 - financiën - belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig (Combitaks) - goedkeuring 2020_GR_00110 - financiën - belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig (Combitaks) - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Administratief aangehouden, (vermoedelijk) dronken en gedrogeerde personen worden regelmatig met een politievoertuig vervoerd, wat de werklast van het politiepersoneel verzwaart. Hierdoor kunnen andere taken in het gedrang komen, zoals de aanwezigheid op straat, terwijl die zichtbare aanwezigheid nochtans zeer belangrijk is om de veiligheid van de burger te verhogen.

Deze belasting is niet verschuldigd bij het vervoer van gerechtelijk aangehouden personen bedoeld in artikel 78,4e van het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken, aangezien de kosten van overbrenging ten laste van de staat komen en dit zonder verhaal op de veroordeelde partijen.

De belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig neemt de financiële toestand van de gemeente in overweging en heeft als doel om een deel van de gemaakte kosten voor politie-interventies te vergoeden, vermits deze eerder het particuliere dan het algemene belang dienen. Bijgevolg is het wenselijk om een belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig te heffen, zodat op die manier wordt bijgedragen in de gemeentelijke uitgaven.


Juridische grond

Artikel 170§4 van de Grondwet

Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.

Decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentenbelastingen, en latere wijzigingen.

Dit decreet regelt de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de gemeentebelasting.

Aanleiding en context

Het politiecollege heeft zijn wens geformuleerd om op het grondgebied van de politiezone HEKLA een uniforme combitaks in te voeren.
Op vraag van de politiezone voert Edegem op zijn grondgebied een combitaks in die zal opgelegd worden aan personen die sociale overlast veroorzaken en die met een politievoertuig worden vervoerd. Deze combitaks wordt ook voorgelegd aan de andere HEKLA-gemeentes.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt de belasting vanaf heden tot en met 31 december 2025 gevestigd op het vervoer van personen met een politievoertuig op grond van artikel 1 § 2 van de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap, of in het kader van een bestuurlijke aanhouding op grond van artikel 31 van de wet van 5 augustus 1992 op het Politieambt als volgt goed: 

Artikel 1

Als rit dient verstaan te worden het traject dat wordt afgelegd vanaf het uitrukken van het politievoertuig tot op het ogenblik dat de betrokkene op zijn eindbestemming, door de politie bepaald, is gebracht (politiecommissariaat, thuis, …).

Artikel 2

De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 150 EUR per rit en per vervoerd persoon.
De belasting wordt gevestigd door de gemeente op wiens grondgebied de vervoerde persoon het politievoertuig voor het eerst betreedt.

Artikel 3

De belasting valt ten laste van de vervoerde persoon of in voorkomend geval van de voor hem of haar burgerlijk verantwoordelijke persoon. Zij is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de vervoerde persoon zijn eindbestemming bereikt heeft.

Vrijgesteld van deze belasting is het vervoer van personen met een politievoertuig in het kader van een gerechtelijke aanhouding in de zin van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis.

Artikel 4

De belasting zal geschieden bij wijze van een kohier overeenkomstig de bepalingen en voorschriften van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen.

De belasting moet worden betaald binnen de twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet.

De belastingschuldige kan een bezwaar indienen conform de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008. Het bezwaarschrift moet gemotiveerd en met redenen omkleed zijn en schriftelijk worden ingediend bij het College van burgemeester en schepenen.

Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag.