Terug
Gepubliceerd op 13/05/2019

2019_GR_00080 - kinderopvang - aanvulling huishoudelijk reglement IBO De Speelclub - goedkeuring

gemeenteraad
ma 29/04/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Haileab Fisehaye, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Katleen De Prins

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00080 - kinderopvang - aanvulling huishoudelijk reglement IBO De Speelclub - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Haileab Fisehaye, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Katleen De Prins
Stemmen voor 19
Birre Timmermans, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Peter Verstraeten, Sabine Peeters, Philippe Muyters
Stemmen tegen 8
Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Ellen Van Assche, Adrian De Weerdt, Haileab Fisehaye, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00080 - kinderopvang - aanvulling huishoudelijk reglement IBO De Speelclub - goedkeuring 2019_GR_00080 - kinderopvang - aanvulling huishoudelijk reglement IBO De Speelclub - goedkeuring

Motivering

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0004

Argumentatie

Een aanpassing van het aantal maximum te reserveren opvangdagen in de zomervakantie is nodig om aan meer kinderen de kans te bieden naar IBO De speelclub te komen. We willen in het belang van het kind maximum 32 vakantiedagen per kind tijdens juli en augustus laten reserveren. Op deze manier hopen we dat ouders bewuster omgaan met de opvang van hun kind. We willen hen stimuleren om op zoek te gaan naar alternatieven en activiteiten samen met hun kind te plannen. Dit met het oog op variatie,  meer exploratie- en omgevingsmogelijkheden voor het kind. De voor- en naopvang is een uitzondering en blijft steeds mogelijk om te reserveren.

SPED werd vorig jaar enorm overbelast (te hoog aantal aanwezige kinderen) omwille van het blijvend stijgende aantal kinderen die vanuit IBO De Speelclub verplicht werden doorverwezen. Bijkomend zorgde het tekort aan voldoende animatoren op SPED voor diverse problemen. Doordat er in de zomer van 2019 een nog groter tekort aan animatoren is, kunnen we de kinderen vanaf het 3de tot en met het 6de leerjaar (vanuit IBO De Speelclub) niet meer verplicht doorverwijzen naar SPED. In overleg met de jeugddienst is er gekozen om het 3de tot en met 4de leerjaar niet meer verplicht door te schuiven vanuit IBO De Speelclub. Dit doorschuiven is ontstaan met de regelgeving van Kind & Gezin in gedachte waarbij prioriteit gegeven wordt aan de opvang van kinderen van 2,5 jaar tot en met de leeftijd van 6 jaar (kleuters).

Hieronder een overzicht van de aanvullingen bij punt 4.2 reserveren van het huishoudelijk reglement (vet)

4.2. Reserveren

Reservaties gebeuren online met een persoonlijke inlogcode via www.i-school.be/login. Je kan opvang reserveren vanaf de eerste dag van de maand voorafgaand aan de opvangmaand (bijvoorbeeld vanaf 1 oktober kan je inschrijven voor opvang in de maand

november). Schoolvrije dagen van het eerste trimester kan je reserveren vanaf 1 september en de schoolvrije dagen van het tweede en derde trimester kan je reserveren vanaf 1 januari. Startdata voor vakanties worden in september en januari per mail doorgestuurd. De startdatum voor de zomervakantie samen met het volledige vakantieaanbod ontvang je digitaal of per post in april. Om aan meer kinderen de kans te bieden naar IBO De speelclub te komen, kan je maximum 32 vakantiedagen per kind tijdens juli en augustus reserveren. De voor- en naopvang is een uitzondering en blijft steeds mogelijk om te reserveren.

Kinderen vanaf het derde 5de leerjaar zijn tijdens de zomermaanden klaar voor nieuwe uitdagingen buiten De Speelclub.

Zij maken plaats voor de jongsten en genieten van een zomeraanbod op maat via de speelpleinwerking SPED en de natuur- of sportkampen die de gemeente organiseert. IBO De Speelclub zorgt nog altijd voor de voor- en naopvang.

Heb je niet gereserveerd? Dan wordt je kind niet door IBO De Speelclub opgevangen!

Heb je geen computer of internet? Dan kan je voor reservatie bij volgende diensten terecht:

• Bibliotheek, Hovestraat 55, 03 289 23 50

• Gemeentehuis, onthaal, Gemeenteplein 1, 03 289 26 50

• OCMW, sociale dienst, Terlindenlaan 1, 03 450 84 07

• Kinderopvang- en jeugddienst, Drie Eikenstraat 16, 03 289 21 10, (enkel op afspraak),

Juridische grond

Huishoudelijk Reglement IBO.

Aanleiding en context

IBO De speelclub wordt overbevraagd voor opvang in de vakanties. We willen meer kinderen de kans bieden om toch eens in de De Speelclub te komen spelen. Hierdoor wordt het maximum aantal opvangdagen tot 32 per kind in de zomervakantie beperkt.

Om overbelasting van SPED te vermijden in de zomervakantie wordt het 3de en 4de leerjaar niet meer verplicht doorgeschoven vanuit IBO De Speelclub. Beide punten worden in een bijlage 3 als aanvulling ter goedkeuring voorgelegd.

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 40 &sect;3 van het decreet lokaal bestuur</span><br />De raad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt bijlage 3 als een aanvulling van het huishoudelijk reglement van IBO De Speelclub goed met ingang vanaf 30 april 2019.


Bijlagen