Terug
Gepubliceerd op 26/03/2019

2019_GR_00065 - evenementen - praktische reglementsbepalingen braderij - goedkeuring

gemeenteraad
ma 25/03/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Haileab Fisehaye, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Katleen De Prins

Verontschuldigd

Philippe Muyters, Peter Verstraeten, Cedric Guisson

Secretaris

Katleen De Prins

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00065 - evenementen - praktische reglementsbepalingen braderij - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Haileab Fisehaye, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Katleen De Prins
Stemmen voor 24
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Adrian De Weerdt, Haileab Fisehaye, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Bart Breugelmans, Sien Pillot, Cynthia Govers, Ann De Cleyn, Brigitte Goris, Sabine Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00065 - evenementen - praktische reglementsbepalingen braderij - goedkeuring 2019_GR_00065 - evenementen - praktische reglementsbepalingen braderij - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

De praktische reglementsbepalingen voor de jaarmarktfeesten worden aangepast.

De gewijzigde artikels worden hier opgesomd:

Artikel 3:

De inschrijving moet door middel van het daartoe voorziene digitale formulier gebeuren. Enkel de marktmeester en het jaamarktcomité zijn bevoegd om plaatsen aan te wijzen.

Artikel 4:

Deelnemers die niet in Edegem wonen, betalen een standgeld van 5 euro per dag en per lopende meter.

Elke standhouder die een autoverkoop of autotentoonstelling organiseert, betaalt bijkomend 10 euiro per dag en per wagen.

Verenigingen en zelfstandigen, ondernemers of winkeliers die hun zetel hebben in Edegem, worden vrijgesteld van een standplaatsvergoeding.

Ballonverkopers betalen een vast bedrag van 50 euro per dag. 

Artikel 7 (toegevoegd)

Het oplaten van heliumballonnen waar een wedstrijd aan verbonden is, is bervoden. Heliumballonnen uitdelen kan wel, zolang er wordt voorgezorgd dat die niet zo maar kunnen gaan vliegen. 

Artikel 8: niet meer van toepassing

Artikel 9:

De toewijzing van de standplaatsen op de braderij gebeurt door de marktmeester op zaterdag vanaf 8 uur en op zondag vanaf 9 uur. Geen enkele deelnemer wordt op het terrein toegelaten vooraleer de marktmeester ter plaatse is.De aangevraagde plaatsen blijven voorbehouden tot 10 uur. Als om 10 uur niet gestart is met het opzetten van de stand, wordt de standplaats door de marktmeester toegewezen aan een andere deelnemer. Op zondag is dit om 9 uur. Deze maatregel geldt ook voor Edegemse verenigingen en zelfstandigen, ondernemers of winkeliers die hun zetel in Edegem hebben. Elke standplaats bestaat uit een duidelijk opgestelde verkoops- of promoactiviteit.

Artikel 10

Er wordt geen verkeer in de braderijstraten toegelaten op zaterdag tussen 11 en 14 uur en op zondag tussen 10 en 21 uur. Wie toch vroegtijdig weg rijdt, kan het jaar erna geweerd worden van de jaarmarkt.

Artikel 11:

Deelnemers die tijdens de braderij een eigen geluidsinstallatie willen gebruiken, moeten hiervoor vooraf schriftelijke toelating vragen aan het college van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag gebeurt gelijktijdig met het invullen van het inschrijvingsformulier. De standplaatshouder moet deze toelating steeds bij zich hebben. Zij mogen de andere braderijdeelnemers niet hinderen (bijvoorbeeld door het geluidsvolume) en moeten zich schikken naar de aanwijzingen van het jaarmarktcomité of de marktmeester. Het college van burgemeester en schepenen kan specifieke geluidsrichtlijnen vastleggen. De leden van het jaarmarktcomité mogen zelf beslissen wanneer er te veel hinder is voor de omstaanders en het geluid stiller laten zetten.

Artikel 16:

De standhouders moeten een breedte van tenminste vier meter in de straten vrijhouden voor eventuele interventies van politie, brandweer of andere hulpdiensten. Ook de hoogte moet gevrijwaard blijven. Vlaggenlijnen die de rijbaan kruisen zijn niet toegestaan.

Artikel 20: (toegevoegd)

Om de rust 's nachts te bewaren, worden alle horecazaken en jeugdhuizen om 3u30 gesloten.

Artikel 23 (toegevoegd)

Standhouders wordt gevraagd om het gebruik van wegwerp plastiek (bekers, borden, bestek, ...) en wegwerp plastiek zakjes te vermijden. Standhouders die helemaal geen wegwerp plastiek meer gebruiken, worden beloond met een duidelijk label aan hun stand "Deze stand is plastiek vrij"

Juridische grond

Art. 41 2° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017
De gemeenteraad is bevoegd voor het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden.

Aanleiding en context

De praktische reglementsbepalingen voor de jaarmarkt 2019 worden lichtjes aangepast tegenover 2018.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De raad keurt de praktische reglementsbepalingen voor de braderij tijdens de jaarmarktfeesten goed.