Terug
Gepubliceerd op 18/12/2019

2019_GR_00173 - financiën - opcentiemen op de gewestelijke heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 2020-2025 - goedkeuring

gemeenteraad
ma 16/12/2019 - 20:00 Raadzaal gemeentehuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins

Afwezig

Peter Verstraeten

Secretaris

Katleen De Prins

Voorzitter

Philippe Muyters

Stemming op het agendapunt

2019_GR_00173 - financiën - opcentiemen op de gewestelijke heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 2020-2025 - goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Philippe Muyters, Koen Metsu, Koen Michiels, Birre Timmermans, Sofie De Leeuw, Lawrence Vancraeyenest, Albert Follens, Brigitte Goris, Bart Breugelmans, Jeroen Van Laer, Sien Pillot, Cynthia Govers, Goedele Van der Spiegel, René Janssens, Rudi Dias, Ellen Stevens, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Goedele Vandewalle, Julien Delarbre, Adrian De Weerdt, Ellen Van Assche, Ann De Cleyn, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Katleen De Prins
Stemmen voor 23
Birre Timmermans, Goedele Van der Spiegel, Jeroen Van Laer, Koen Metsu, Koen Michiels, Sofie De Leeuw, Rudi Dias, Albert Follens, Ellen Stevens, Ellen Van Assche, Joost Goris, Guido Wallebroek, Cedric Guisson, Lawrence Vancraeyenest, Julien Delarbre, Goedele Vandewalle, René Janssens, Sien Pillot, Cynthia Govers, Brigitte Goris, Sabine Peeters, Gitte Gijs, Philippe Muyters
Stemmen tegen 3
Adrian De Weerdt, Bart Breugelmans, Ann De Cleyn
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2019_GR_00173 - financiën - opcentiemen op de gewestelijke heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 2020-2025 - goedkeuring 2019_GR_00173 - financiën - opcentiemen op de gewestelijke heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 2020-2025 - goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Een gemeente heeft de mogelijkheid om op de Vlaamse gewestbelasting op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten opcentiemen te vestigen, wanneer de gemeente geen eigen belasting hanteert. Deze heffing beoogt voornamelijk het verval op het grondgebied tegen te gaan en de aanwending van de beschikbare ruimte te stimuleren. Omwille van de afweging tussen kosten en baten opteert de gemeente Edegem voor het systeem van opcentiemen. Ook de begrotingsnoodwendigheden voor de volgende aanslagjaren nopen tot het behoud van de vestiging van opcentiemen op de gewestelijke heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten.  

De begrotingsnoodwendigheden voor de volgende aanslagjaren nopen tot het behoud van deze belasting.

Juridische grond

Grondwet, artikel 170§4
Geen last of belasting kan door de agglomeratie, de federatie van gemeenten en de gemeente worden ingevoerd dan door een beslissing van hun raad.

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van 19 april 2014.

De gemeenten mogen opcentiemen vestigen op een niet in artikel 3 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 met betrekking tot de financiering van de Gemeenschappen en Gewesten vermelde gewestbelasting, die het federaal kadastraal inkomen als belastbare grondslag of als element van zijn belastbare grondslag heeft.

Het decreet van 19 april 1995 houdende de maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen.
Dit decreet regelt de bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsgebouwen.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997.
Regelt de uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

De Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, artikel 2.6.4.0.2 en artikel 3.1.0.0.4.
De gemeenten mogen opcentiemen heffen op de leegstandsheffing bedrijfsruimten. Deze opcentiemen worden samen met de belasting zelf, geïnd door de bevoegde entiteit van de Vlaamse administratie.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013.
De codex bundelt de wettelijke bepalingen op het vlak van onroerende voorheffing, verkeersbelastingen en leegstandsheffingen voor het Vlaamse gewest.

Aanleiding en context

Op 18 december 2017 werden de opcentiemen op de gewestelijke heffing op leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten 2018-2019 goedgekeurd.

Voor de volgende aanslagjaren moet dit belastingreglement derhalve worden herstemd.

Regelgeving: bevoegdheid

dlb0004 dlb0018

Regelgeving bevoegdheid

Artikel 40 §3 van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 40 &sect;3 van het decreet lokaal bestuur</span><br />De raad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.</p>
Artikel 41 §1 14° van het decreet lokaal bestuur
<p><span style="text-decoration: underline;">Artikel 41 &sect;1 14&deg; van het decreet lokaal bestuur</span><br />De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college worden toevertrouwd: het vaststellen van de gemeentebelastingen en het vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan, inclusief verminderingen en vrijstellingen</p>

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Artikel 1

De raad keurt de vestiging van 60 opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing op de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten goed van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025, ten voordele van de gemeente Edegem.

Artikel 2

De gemeente doet beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst voor de inning van deze opcentiemen.

Artikel 3

Een afschrift van deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid en aan het Agentschap Vlaamse Belastingdienst toegezonden.